04.10.2023 GEKAP Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

Türkiye Çevre Ajansı tarafından tuca.gov.tr ve dbys.gov.tr adresleri üzerinden yayımlanmış olan "Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına ilişkin Usul ve Esaslar"ın belirlenmesi kapsamında 1. sınıf olarak tanımlı ürünler için Depozito Bilgi Yönetim Sistemi uygulaması (dbys.gov.tr) üzerinden piyasaya sürülen ve kayıtlı ambalajlar özelinde oluşturulmuş toplam 10 haneli kod numaraları ( TUCA DEKAB kodu) sisteme tanımlanmış olup, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde yer alan "Diğer Ürünlere İlişkin Gekap Bildirimleri" kulakçığında bulunan "Yurt İçinde Üretilerek Piyasaya Arz Edilen Ürünlere ilişkin Gekap Bildirim Satırları" ile "İthal Edilerek Yurt İçinde Piyasaya Arz Edilen Ürünlere ilişkin Gekap Bildirim Satırları" tablolarındaki "Ürün" sütununa 9 adet Tuca Depozitolu Ürün eklenmiştir. Türkiye Çevre Ajansı tarafından hazırlanan Kılavuz için tıklayınız.

Ayrıca 01.08.2023 tarihli ve 7449 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 01.08.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar"a istinaden GEKAP Beyannamesinde yer alan ürünler için uygulanacak tutarlar güncellenmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermesi gereken mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

02.10.2023-Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler

Kurum geçici vergi beyannamesinin "Matrah Bildirimi" kulakçığının "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde yer alan 453 kodlu "Nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi (KVK madde 10/1-ı)" satırından sonra gelmek üzere 459 kodlu "İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim (10/1-i)" satırı eklenmiştir.

Ayrıca 7456 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden BDP'de gerekli güncellemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere;

- Kurum geçici verginin 3.dönemi (07-09/2023) ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere,
- Özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere,

kurum geçici vergi oranı %25'e çıkarılmış, Banka ve Finans Kuruluşları için kurum geçici vergi oranı %30'a yükseltilmiştir.

Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

02.10.2023-Kurumlar Vergisi Oranında Yapılan Değişiklikler

7456 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 32. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden Beyanname Düzenleme Programında (BDP) gerekli güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranı %25'e çıkarılmış, Banka ve Finans Kuruluşları için kurumlar vergisi oranı %30'a yükseltilmiştir.

Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

04.09.2023 Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde Değişiklik

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Ekler kulakçığında yer alan "G.V.K Geçici 72. Madde kapsamında Yapılan Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim" tablosunda değişiklik yapılmıştır.

Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

05.08.2023 PLANLI BAKIM ÇALISMASI HAKKINDA DUYURU

Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 05.08.2023 Cumartesi günü saat 20:00 ila 06.08.2023 Pazar günü saat 08:00 arasında planlı bakım çalışması yapılacaktır.

Söz konusu çalışma kapsamında, e-Beyanname Sisteminde yer alan hizmetlerin bir kısmında zaman zaman kesintiler yaşanabilecektir.

Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu sistemler hizmet vermeye devam edecektir.

Duyurulur.

07.07.2023 PLANLI BAKIM ÇALISMASI HAKKINDA DUYURU

Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 07.07.2023 Cuma günü saat 23.59 ila 08.07.2023 Cumartesi günü 03.00 saatleri arasında planlı bakım çalışması yapılacaktır.

Söz konusu çalışma kapsamında; e-Beyanname Sistemi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve Defter-Beyan Sistemi üzerinden hizmet verilemeyecektir.

Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu sistemler hizmet vermeye devam edecektir.

Duyurulur.

04.07.2023 - GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

2872 sayılı Çevre Kanununun Ek 11 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde meydana gelen depremler nedeniyle Bakanlığımızca mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için, 2023 yılı Geri Kazanım Katılım Payı beyan dönemleri altı aylık olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamelerinin beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Afet kapsamında yer alan mükelleflerin Ocak-Şubat-Mart/2023 dönemi için daha önce beyanname vermiş olmaları durumunda bu beyannamede yer alan bilgileri, 2023 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere dâhil etmeyeceklerdir. Ocak-Şubat-Mart/2023 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım payları 31/07/2023 tarihine kadar ödenebilecektir. Mücbir sebep kapsamında yer almayan mükellefler ise eskiden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde beyanname vermeye devam edeceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

04.07.2023 - ÖTV 3B BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

9/3/2023 tarihli ve 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesi ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa eklenen geçici 9 uncu maddeye göre, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hal ilan edilen illerde faaliyette bulunan ve Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen merkezlerdeki tütün üreticilerinin bir araya gelerek kurduğu tütün kooperatiflerince Türkiye'de üretilen, bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan "2403.19.10.00.19 ve 2403.19.90.00.19" G.T.İ.P. numaralı mallardan, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna göre tek başına kıyılıp içilebilme vasfına sahip bulunan ve Türk Standartları Enstitüsünün TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardında yer alan "Tek tütün çeşidinden üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamulü" tanımı ve standardına uygun nitelikteki malların tesliminde 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ÖTV oranının %50 indirimli uygulanması öngörülmüştür.

Buna göre, halihazırda "Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulleri" için belirlenen ÖTV oranı %55 olup, söz konusu oranda herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece madde hükümlerinden yararlanabilecek mükelleflerce mezkûr malların ÖTV Kanununun geçici 9 uncu maddesi kapsamında yapılacak teslimlerinde bu oran, 31/12/2024 tarihine kadar %27,5 olarak uygulanacaktır.

Bu kapsamda, 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için verilecek ÖTV (3B) beyannamesinde düzenleme yapılmıştır. Diğer taraftan 3B beyannamesinde seçilen GTİP'e uygun olarak maktu tutar ve asgari maktu tutarın otomatik getirilmesine yönelik program değişikliği yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

04.07.2023 - 3 TEMMUZ 2023 TARİHİ SONUNA KADAR VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAMELER HAKKINDA DUYURU

28 ve 30 Haziran 2023 tarihinde verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süresi bu tarihlerin tatile rastlaması nedeniyle 3 Temmuz 2023 tarihine uzamış ve gün içinde mükelleflerimiz ve meslek mensuplarımız tarafından yoğun bir şekilde bildirim ve beyanname verme işlemleri gerçekleştirilmiştir

Bu duruma bağlı olarak, verilme süresinin son günü 3 Temmuz 2023 olan ancak Başkanlığımız sistemlerinde gece saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle verilemeyen;

- Katma Değer Vergisi,
- Dijital Hizmet Vergisi,
- Turizm Payı Beyannameleri,
- Beyanname verme son günü 3 Temmuz 2023 tarihine rastlayan diğer vergi beyannameleri ile
- Bildirimlerin (Ba-Bs formları ile elektronik defter oluşturma, imzalama ve elektronik defter beratlarının yüklenmesi dahil),

213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler uyarınca, 5 Temmuz 2023 günü sonuna kadar verilmesi ve tahakkuk eden vergilerin de aynı süre içerisinde ödenmesi durumunda, söz konusu beyannamelerin ve bildirimlerin süresinde verilmiş ve ödemelerin de süresinde yapılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Diğer taraftan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin 3 Temmuz 2023 tarihine kadar anılan Kanun kapsamında başvurularını yapmaları ve beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, son günü 3 Temmuz 2023 olan ancak, Başkanlığımız sistemlerinde gece saatlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle 7440 sayılı Kanun kapsamındaki başvurularını yapamayan veya beyannamelerini veremeyen mükelleflerin, bu durumu 5 Temmuz 2023 günü sonuna kadar bir dilekçe ve tevsik edici bilgi ve belgelerle bağlı oldukları vergi dairelerine bildirmeleri şartlıyla, 3 Temmuz 2023 tarihinde yapılması gereken başvuru ve beyanname verme işlemlerinin sistem yoğunluğundan kaynaklı olarak yapılamadığının anlaşılmasına bağlı olarak talepleri süresinde yapılmış kabul edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

01.06.2023 e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, e-Beyanname sistemine beyanname ve bildirimlerin verilme sürelerinin son günlerinde çalışan sayıları fazla olan mükellefler tarafından sisteme gönderilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde satır sayısının yüksek olması beyanname verme süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle e-Beyanname sistemi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde "SGK Bildirimleri" bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısına sınırlama getirilmiştir.

Buna göre, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde "SGK Bildirimleri" bölümüne giriş yapılabilecek satır sayısı, 01.06.2023 tarihinden itibaren, her ayın 1 ila 20 nci (20'si dâhil) günleri arasında 5.000 (beş bin) satır, ayın 21 inci gününden itibaren ise ay sonuna kadar 2.000 (iki bin) satır olarak uygulanacaktır. Satır sayıları belirtilen miktarları aşan mükellefler, beyannamelerinin vergiye ilişkin bölümlerinde değişiklik yapmaksızın, "SGK Bildirimleri" bölümüne ek bildirimler yapmak suretiyle, düzeltme beyannamesi şeklinde beyannamelerini tamamlayabilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

17.04.2023 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan "Ek Vergi Bildirimi" bölümünde "10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesinde tanımlanan mikro/küçük işletmeler" ile "7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrası kapsamında 6/2/2023 tarihi itibarıyla mücbir sebep ilan edilen yerlerde bulunan vergi dairelerinde mükellefiyeti bulunan kurumlar vergisi mükellefleri" için düzenleme yapılmıştır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

12.04.2023 7440 SAYILI KANUN UYGULAMALARI KAPSAMINDA FORM BA VE FORM BS BİLDİRİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7440 sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi başlıklı 6/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında yapılacak başvurular hakkında 7440 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) ile düzenlemeler yapılmış olup, ilgili Genel Tebliğin "VI- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümler" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde; Ba formunun "Soyadı/Adı Unvanı" bölümüne "Muhtelif Satıcılar (7440 sayılı Kanun Madde 6/1)", "Vergi Kimlik Numarası" bölümüne (3333 333 333), Bs formunun "Soyadı/Adı Unvanı" bölümüne "Muhtelif Alıcılar (7440 sayılı Kanun Madde 6/2)", "Vergi Kimlik Numarası" bölümüne (4444 444 444) yazılabilmesi için Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır.

12.04.2023 KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Beyanname Düzenleme Programında Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde; "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne 353, 386, 387 kodları, "Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar" tablosunda yer alan "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" listesine 182 ila 187 kodları, "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" tablosuna "7440 sayılı Kanun kapsamında oluşan KKEG" satırı eklenmiştir.

10.04.2023 7440 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN 10 UNCU FIKRASI KAPSAMINDA VERİLECEK BEYANNAMELERE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

7440 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında pişmanlıkla, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya izah kapsamında verilecek beyannameler için e-Beyanname sisteminde özel onay bölümüne "7440" seçeneği eklenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

10.04.2023 7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 5 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI BEYANNAMELERİ

7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Yatırım İndirimi, Gelir ve Kurum Stopajları ile Katma Değer Vergisi yönünden matrah ve vergi artırımına ilişkin beyannameler Beyanname Düzenleme Programında Yeni (Matrah Artırımı) menüsüne eklenmiştir.

06.04.2023 PLANLI BAKIM ÇALIŞMASINA İLİŞKİN DUYURU

Başkanlığımız bilgi işlem sistemlerinde 07.04.2023 Cuma günü saat 18:00 ile 09.04.2023 Pazar günü 24:00 saatleri arasında Planlı Bakım Çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışma kapsamında; İnternet Vergi Dairesi ekranlarında bulunan KDV İade İşlemleri ana başlığı altında yer alan;

- KDV İ.T.D.
- Diğer İ.T.D.
- İade Talep Dilekçesi Sorgulama İşlemleri
- KDV İadesi Talebi Girişi
- KDV İade Kontrol Raporu Görüntüleme
- İadem Nerede?
- KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları
- KDV İstisna Belgesi İşlemleri

menülerinde hizmet verilemeyecektir. Bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu menüler hizmet vermeye devam edecektir. Duyurulur.

06.04.2023 - 7440 SAYILI KANUNUN 6/2-a MADDESİNE GÖRE BEYANDA BULUNANLAR İÇİN EK KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ (EK:21)

KDV1 ve KDV4 beyannamelerinde 7440 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamındaki işlemler için "7440 SAYILI KANUNUN 6/2-a MADDESİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER" tablosunu doldurup taksit seçeneğini seçen mükellefler tarafından doldurulması gereken "EK:21-Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek) (7440 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesine Göre Beyanda Bulunanlar İçin)" Beyanname Düzenleme Programında "Yeni (7440 Stok Beyanı)" menüsüne eklenmiştir.

06.04.2023 - 7440 SAYILI KANUNUN 6/3 MADDESİNE GÖRE KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE BULUNMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN (NET) ALACAKLAR İÇİN VERGİ BEYANNAMESİ (EK:22)

7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında "EK:22-Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi" Beyanname Düzenleme Programında "Yeni (7440 Stok Beyanı)" menüsüne eklenmiştir.

01.04.2023 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

2022 takvim yılı kurumlar vergisi beyan dönemi başlamıştır. Bu döneme ilişkin olarak:

1. "Vergi Bildirimi" kulakçığında yer alan hesaplama alanına "Kurumlar Vergisi Matrahı" satırından sonra gelmek üzere "7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah" alanı eklenmiştir. Mükellefler, kayıtlarına göre beyan ettikleri vergiye esas matrahın 7440 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartları sağlamadığı durumda, yeni eklenen bu alandan ilave matrah beyanında bulunmaları şartıyla 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunabileceklerdir.

2. 7440 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 27 nci fıkrasında yer alan hükümler gereğince, 5520 sayılı Kanun ile diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında, 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi hesaplanması gerekmektedir. Bu kapsamda hesaplanacak ek vergiye ilişkin olarak beyannamede değişiklikler yapılmıştır.

01.04.2023 7440 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Mükelleflerin 2022 takvim yılına yönelik matrah artırımında bulunabilmesi için bu yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesinin verilmiş olması ve bu beyannamede beyan edilen vergiye esas matrahın; 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ve geçici 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir. 2022 takvim yılı için beyan edilen gelir vergisi matrahının 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunulması için yeterli olmadığı takdirde mükelleflerin beyan ettikleri matrahı artırmaları gerekmektedir. Bu amaçla yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan "Vergi Bildirimi" bölümüne "Vergiye Tabi Gelir (Matrah)" alanından sonra gelmek üzere "7440 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Gelir Vergisine Yönelik Artırılan Matrah" alanı eklenmiştir. Mükellefler, geçici 1 inci maddede belirtilen matrah büyüklüğü şartını sağlayamadıkları durumda, yeni eklenen bu alana giriş yaparak ilave matrah beyanında bulunmak koşuluyla 7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre 2022 takvim yılı için matrah artırımında bulunabileceklerdir.

01.04.2023 7440 SAYILI KANUNUN 6/1 MADDESİNE GÖRE STOK BEYANINDA BULUNACAK VERGİ SORUMLULARI İÇİN KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

7440 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu hâlde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlarına intikal ettirmek suretiyle, kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı sağlanmıştır. Mükelleflerin kendilerince veya ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenecek rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecek makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden tabi oldukları oranın yarısı esas alınmak suretiyle hesaplanan katma değer vergilerinin beyanında kullanılmak üzere hazırlanan "Vergi Sorumluları İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi (Ek:18-Ek:19)" Beyanname Düzenleme Programında "Yeni(7440 Stok Beyanı)" menüsüne eklenmiştir.

01.04.2023 KDV1 ve KDV4 BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK

Beyanname Düzenleme Programında yer alan KDV1 ve KDV4 beyannamelerine 7440 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi kapsamındaki işlemler için, "7440 SAYILI KANUNUN 6/2-a MADDESİ KAPSAMINDA İŞLEMLER" tablosu eklenmiştir.

01.04.2023 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

Beyanname Düzenleme Programında yer alan geri kazanım katılım payı beyannamesindeki plastik poşetten elde edilen katılım payı tutarı ve piyasaya arz edilen ürünlerdeki GEKAP birim tutarları güncellenmiştir.

01.04.2023 HARÇ KAMU VE HARÇ DİĞER BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Beyanname Düzenleme Programında yer alan kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimi ve diğer kuruluşların denetimi harç bildirimlerindeki harç tutarları güncellenmiştir.

01.03.2023 2022 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

2022 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için beyan dönemi başlamıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sitesinden verecek mükelleflerimiz güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirebilirler.

16.02.2023 I Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 sayılı listeye ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde hava yakıtı teslimlerine ilişkin uygulama konusunda düzenleme yapılmıştır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.


01.02.2023 Konaklama Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 34 üncü maddesinde 7194 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeye göre, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetlere (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) ilişkin olmak üzere verginin konusuna giren hizmetleri sunanlar tarafından verilecek Konaklama Vergisi Beyannamesi; Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) sitesinde uygulamaya açılmıştır. Beyannamenin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı kılavuz için tıklayınız.

01.02.2023 Turizm Payı Beyannamesi Hakkında Duyuru

Turizm Payı Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında yer alan "Turizm Payına Tabi Faaliyetler" tablosunda "Turizm Payına Tabi Faaliyetler" sütununda bulunan "Deniz Turizmi Tesisleri ve Araçları İşletmeleri" satırı kaldırılmıştır. Turizm Beyannamesi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.

01.02.2023 Ba-Bs Bildirimlerinde Yapılan Değişiklik

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği, bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, 2023/Ocak döneminden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda Beyanname Düzenleme Programında (BDP) gerekli güncellemeler yapılmış olup, 2023/Ocak dönemi ve sonrasında Form Ba ve Form Bs bildirimi vermesi gereken mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

SİSTEM GÜNCELLEMESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Elektronik Beyanname Sisteminde yapılacak yıl sonu çalışmaları nedeniyle 31 Aralık 2022 Cumartesi saat 23.55 ila 1 Ocak 2023 Pazar saat 00:30 arasında İnternet Vergi Dairesi, e-Beyanname ve Defter Beyan Sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderme işlemi yapılamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

09.12.2022 E-BEYANNAME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

E-Beyanname sisteminde, bir pakette gönderilecek beyanname/bildirim sayısında 5 adet ile sınırlandırılmaya gidilmesiyle alakalı değişikliğe gidilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15.11.2022 KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi veri tabanında yapılacak planlı altyapı çalışmaları nedeniyle, 15 Kasım 2022 Salı günü 23.00 - 23.59 saatleri arasında İnternet Vergi Dairesi ve e-Beyanname Sistemi üzerinden Kurum Geçici Vergi Beyannamesi gönderme işlemi yapılamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

10.11.2022 Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme Ve Nevi Değişikliği Nedeniyle Verilmesi Gereken Kurumlar Vergisi Beyannameleri

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümlerine göre Birleşme, Devir, Tasfiye Dönemi, Tam Bölünme ve Nevi Değişikliği nedenleriyle verilmesi gereken kıst dönem beyannamelerin elektronik ortamda e-Beyanname sisteminden alınmasına yönelik program değişikliği yapılmıştır. 10.11.2022 tarihinden itibaren birleşme, devir, tasfiye dönemi, tam bölünme ve nevi değişikliği nedeniyle verilmesi gereken beyannamelerin elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. Bilgi notu için tıklayınız.

10.11.2022 E-BEYANNAME SİSTEMİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

E-Beyanname sisteminde, sisteme gönderilen paketin içerisinde en fazla 5 beyanname xml dosyası olacak şekilde program değişikliği yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

10.09.2022 ALTYAPI ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılacak planlı altyapı çalışmaları nedeniyle, 10 Eylül 2022 Cumartesi saat 22:00 ila 11 Eylül 2022 Pazar saat 08:00 arasında İnternet Vergi Dairesi, e-Beyanname ve Defter Beyan Sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderme işlemi yapılamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

27.08.2022 ALTYAPI ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Başkanlığımız bilişim sistemlerinde yapılacak bakım, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 27/08/2022 Cumartesi günü Saat 18.00'de "sistemlerimizde erişim kesintisi" yaşanacaktır.

Sistemlerimize erişimin, 28/08/2022 Pazar günü Saat 06.30'da açılması planlanmaktadır.

Duyurulur.

09.08.2022 - Varlık Barışı Hakkında Duyuru

5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 50. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 15. madde ile yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması yönünde verilecek (Varlık Barışı) beyannameler için BDP programında değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerin BDP programını güncellemeleri gerekmektedir.

03.08.2022 Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 13 üncü maddesine göre 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken kurum geçici beyannamelerinden geçerli olmak üzere bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinden %25 oranında kurumlar vergisi alınmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.

01.07.2022 Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2022 yılı 2. dönem için verilecek olan Gelir Geçici Vergi Beyannamesinin ekler kulakçığında yer alan "Fatura Bilgileri" tablosu kaldırılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.

01.07.2022 Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi)

11/6/2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5729 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına (g) bendinden sonra gelmek üzere (ğ) bendi eklenmiş olup, anılan bent ile tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden hesaplanan BSMV oranı % 10 olarak belirlenmiştir. Söz konusu karara istinaden, Hizmet Vergisi Beyannamesinde (Banka Muameleleri Vergisi) yer alan Vergi Bildiriminde "Alınan Paraların Türü" alanına "Tüketici Kredilerinde Lehe Alınan Paralar" satırı eklenmiştir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.

24.06.2022 İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Sözleşmeleri Bilgi Girişi Hakkında Duyuru

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı mükelleflerin satıcı mükellefler ile düzenledikleri sözleşmelerin ve sözleşme düzenlenen satıcı mükellef bilgilerinin bilgi girişi İnternet Vergi Dairesi sisteminden yapılabilecektir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

10.06.2022 ALTYAPI ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ DUYURU

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılacak planlı altyapı çalışmaları nedeniyle, 11 Haziran 2022 Cumartesi saat 19:00 ila 12 Haziran 2022 Pazar saat 22:00 arasında e-Beyanname ve Defter Beyan Sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderme işlemi yapılamayacak, ayrıca kayıt ve belge düzeni açısından da Defter Beyan Sistemi kullanılamayacaktır.

Sistemlerimizde yapılan bakım çalışması nedeniyle, bu süre içerisinde, borç bilgisi görüntüleme ve ödeme işlemlerinde de zaman zaman kesintiler yaşanabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

01.06.2022 KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik

Mevzuat değişiklikleri nedeniyle KDV1, KDV2, KDV2B ve KDV9015 beyannamelerinde düzenlemeler yapılmıştır. Mükelleflerimizin, Beyanname Düzenleme Programlarını güncellemeleri gerekmektedir. Değişikliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

22.04.2022 Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2022/ 1. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yapılan değişikliklere ilişkin bilgi için tıklayınız.

01.04.2022 Duyuru

Nisan ayı itibariyle verilmesi gereken aşağıdaki beyannamelerde yapılan düzenlemeler nedeniyle, bu beyannameleri kullanacak mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.

KOD          BEYANNAME ADI

HARCDIGER    Diğer Kuruluşların Denetimi
HARCKAMU     Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi
POSET (GEKAP)   Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi
TANAP         Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi

01.04.2022 Gelir Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2022 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Gelir Geçici Vergi Beyannamesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Beyannamenin Matrah Bildirimi kulakçığında bulunan "İndirimler" tablosundaki "Türü" seçmeli alanına:

- "125-AR-GE İndirimi (5746 sayılı Kanuna Mad.3/A)"
- "126-Tasarım İndirimi (5746 sayılı Kanun Madde:3)"
- "131-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında kur farkı kazanç istisnası"
- "132-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası"
- "133-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası"
- "134-KVK Geçici Mad. 14/1-b kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna"
- "135-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında kur farkı kazanç istisnası"
- "136-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası"
- "137-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası"
- "138-KVK Geçici Mad. 14/2 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazançlardan istisna"
- "139-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında altın hesaplarının dönüştürülmesinden doğan kazanç istisnası"
- "140-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında dönem sonu değerlemesinden doğan kar payı ve faiz istisnası"
- "141-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda oluşan kar payı ve faiz istisnası"
- "142-KVK Geçici Mad. 14/3 kapsamında vade sonunda doğan diğer kazanç istisnası"

Satırları eklenmiştir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemesi gerekmektedir.

01.04.2022 Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi)

23/3/2022 tarihli ve 31787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22/3/2022 tarihli ve 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği, Hizmet Vergisi Beyannamesinin (Banka Muameleleri Vergisi) Bildirimler - Kambiyo ve Kıymetli Maden İşlemlerine İlişkin Bildirim - Kambiyo İşlemleri bölümünde yer alan "1. 98/11591 sayılı BKK eki Kararın 1/1-e maddesi kapsamında sıfır orana tabi işlemler" başlığına "1.7. 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışları" satırı eklenmiştir.

Söz konusu beyannameyi vermesi gereken mükelleflerimizin, Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

01.04.2022 Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Duyuru

Kurumlar vergisi mükelleflerince 2021 yılı vergilendirme döneminde elde edilen kurum kazançlarına ilişkin Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi için beyan dönemi başlamıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sitesinden verecek mükelleflerimiz güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirebilirler. Yapılan değişiklikler için tıklayınız.

01.03.2022 2021 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

2021 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için beyan dönemi başlamıştır. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin "Ekler" kulakçığına aşağıdaki tablolar eklenmiştir: - Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar - Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar - Ar-Ge/Tasarım Bilgileri - Teknogirişim Sermaye Desteği - İndirimli Gelir Vergisi "Gelir Bildirimi" kulakçığında bulunan "Beyan Edilecek Gelirlerden İndirim" tablosundaki "İndirim Türü" seçmeli alanına aşağıdaki satırlar eklenmiştir. - Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesiyle Mal İhracatı Kapsamında Elde Edilen Kazançların %50'si (GVK89/16) - KVK Geçici Madde 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnası satırları eklenmiştir. Değişiklikler için Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden güncelleyiniz..

26.02.2022 Geçici Madde 32 Kapsamında Yeniden Değerleme Beyannamesi

14.10.2021 tarihli ve 7338 sayılı Kanunla 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna eklenen Geçici Madde 32 kapsamında Yeniden Değerleme Beyannamesi e-Beyanname sisteminde kullanıma açılmıştır. Mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

09.02.2022 2 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

2 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine, Vergi Bildirimi - Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim - İşlem Türü seçmeli alanına "106-İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler" eklenmiştir. Ayrıca Ekler bölümünde, İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin "Tam Tevkifat Kapsamında İthalat İşlemlerine İlişkin Bilgiler" tablosu oluşturulmuştur. Söz konusu değişiklikler için beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir.

03.02.2021 MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVKSGK BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

28.01.2022 tarihli Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yapılacak düzenlemeye ilişkin duyuruda yer alan değişiklikler yapılmıştır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

01.02.2022 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde KVK Geçici Mad. 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklik

20/01/2022 tarih ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29/01/2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 14 üncü maddeye göre; Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 01/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Buna istinaden Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin "Matrah bildirimi" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne "KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası" satırı eklenmiştir. "KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası" satırını 31/12/2021 tarihli bilançosunda yer alan yabancı para tutarını 17 Şubat 2022 tarihine kadar TL mevduata veya katılım hesabına dönüştüren mükellefler kullanabileceklerdir.

Duyurulur.

01.02.2022 I Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

(1) Sayılı listeye ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde 2003/5868 Sayılı BKK Kapsamındaki Teslimler uygulaması konusunda düzenleme yapılmıştır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

28.01.2022 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslar 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) yapılacak yeni düzenlemeler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

03.01.2022 - 5510 sayılı Kanunun 81/1-ı Bendinde Yer Alan Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Duyuru

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indirim uygulamasında, yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusu 2022/Ocak ay/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden/aylık prim ve hizmet belgesinden itibaren geçerli olmak üzere işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

01.12.2021 MUHSGK, MUHSGK2, MUHGVKSGK BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin "Ekler" kulakçığında yer alan;

-"Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim/Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" alanına "Ruhsat No" sütunu ile "İstisna Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler" alanına "Serbest Bölge ve Ruhsat No" sütunu,

-"4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim" tablosunda yer alan "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" alanına "Proje Kodu" ile "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerinin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler" alanına "İşyerinin Bulunduğu Bölge ve Proje Kodu" sütunu,

-"Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" alanına "Proje No" sütunu,

-"Kültür Yatırım ve Girişimlerine İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Mükellef Bilgileri" alanına "Terkin Edilecek Tutar Toplamı" sütunu,

-"GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopajına İlişkin Bildirim" tablosunda yer alan "Bildirim Kapsamında Bulunan İşyerlerine İlişkin Bilgiler" tablosuna "Terkin Edilecek Tutar Toplamı" sütunu eklenmiştir.

Yapılan değişiklikler sonrasında mükelleflerin beyannamelerini gönderebilmeleri için güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

15.11.2021 - Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgilerinin e-Birlik Sisteminde Yer Alan Hizmet Sözleşmesi Bilgileri İle Kontrolü Ve Güncellenmesine İlişkin Duyuru

01 Ocak 2022 tarihinden itibaren Başkanlığımız sistemlerinde yer alan Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi bilgileri ile TÜRMOB sistemlerinde yer alan sözleşme bilgileri kontrol edilerek beyannameler alınacaktır. Beyanname gönderilmesi sırasında gecikme yaşanmaması için yapılması gerekenler hakkında bilgi için tıklayınız.

01.11.2021 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine 30.09.2021 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin bildirim eklenmiştir.
Ayrıca serbest bölgelerde verilen hizmetlerdeki tam ve kısmi istisnalarla ilgili bilgilerin ayrıntılarına ilişkin "Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim" tablosu oluşturulmuştur.
Söz konusu değişiklikler için beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir.

06.10.2021 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

529 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, anılan Tebliğin 7 inci maddesi uyarınca kurum geçici vergi beyannamesine de eklenmiştir.

Söz konusu form, kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" kulakçığında yer almaktadır.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden daha önce bildirim formunu veren ve bu bildirimde beyan ettiği bilgilerinde herhangi bir değişiklik olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde yer alan "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" tablosuna bilgi girişi yapmasına gerek bulunmamakta olup, kulakçıkta yer alan kutucuğu işaretlemesi yeterli olacaktır.

İnternet Vergi Dairesi üzerinden bildirim formunu vermeyen veya verilen formda yer alan bilgilerinde değişiklik olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, kurum geçici vergi beyannamesinin "Ekler" bölümünde yer alan "Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler" tablosuna sadece değişen bilgileri değil, tüm faydalanıcılara ait bilgileri girmeleri gerekmektedir.

08.09.2021 26.8.2021 Tarih ve 4420 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Duyuru

27/8/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4420 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca uzatılan sürelerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

01.09.2021 I NUMARALI LİSTEYE İLİŞKİN ÖTV BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK

1 Numaralı listeye ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde diplomatik istisna uygulaması konusunda düzenleme yapılmıştır.Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

03.08.2021 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Duyuru

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyeceğinden, bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

29.07.2021 Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim Hakkında Duyuru

7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve 132 nci maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca verilmesi gereken "Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim" Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr) sitesinde uygulamaya açılmıştır. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 29.07.2021 tarih ve 31552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bildirimin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı kılavuz için tıklayınız.

29.07.2021 DEFTER BEYAN SİSTEMİ KAPSAMINDA VERİLMESİ GEREKEN BEYANNAMELER HAKKINDA DUYURU

Duyuru metni için tıklayınız.

13.07.2021 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Duyuru

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasıyla ilgili yayımlanan 523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "1-KAPSAM" başlıklı bölümüne eklenen bent gereği Form Ba-Bs bildirimlerini verme yükümlülüğü bulunan mükellefler, 2021/Temmuz döneminden itibaren elektronik ortamda düzenledikleri belgeleri Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil etmeyeceklerdir. Yapılacak olan değişiklik nedeniyle söz konusu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin 2021/Temmuz dönemi ve sonrasında verilecek bildirimler için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

08.07.2021 Hesaplanan/Tecil Edilebilir KDV Sorgulama Menüsü

7326 sayılı Kanun kapsamında KDV matrah artırımından yararlanmak isteyen mükelleflerimize kolaylık sağlanması amacıyla İnternet Vergi Dairesinde "Mükellef İşlemleri" bölümünde yer alan "Mükellef Dosyası" altında "Hesaplanan/Tecil Edilebilir KDV Sorgulama" menüsü oluşturulmuştur.

Duyurulur.

05.07.2021 7326 sayılı Kanun Madde 6/3 Kapsamında Beyanname

7326 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında "EK:22 - Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan (Net) Alacaklar İçin Vergi Beyannamesi" uygulamaya açılmıştır. Söz konusu beyanname için Beyanname Düzenleme Programını güncellemek gerekmektedir

05.07.2021 7326 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin 10 uncu Fıkrası Kapsamında Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Kendiliğinden Verilecek Beyannameler İçin Önemli Duyuru

Duyuru metni için tıklayınız.

03.07.2021 GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası "(16) Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez." şeklinde değiştirilmiştir. 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine istinaden GEKAP beyannamesinde "GEKAP Tahsil Edilmeyecek Ürünler" tablosunda yer alan "Dayanak" türlerine "Gekap Yönetmeliği Madde 5/16 kapsamında (Piller)" seçeneği eklenmiştir. Söz konusu değişiklik güncel Beyanname Düzenleme Programında yer almaktadır.

01.07.2021 7326 Sayılı Kanun Uygulamaları Kapsamında Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine İlişkin Duyuru

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanunun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi başlıklı 6/1 ve 6/2 maddeleri kapsamında yapılacak başvurular hakkında 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) ile düzenlemeler yapılmış olup, ilgili Genel Tebliğin VI- İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümler başlıklı bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde; Ba formunun "Soyadı/Adı Unvanı" bölümüne "Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1)", "Vergi Kimlik Numarası" bölümüne (3333 333 333), Bs formunun "Soyadı/Adı Unvanı" bölümüne "Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2)", "Vergi Kimlik Numarası" bölümüne (4444 444 444); yazılabilmesi için Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

30.06.2021 7326 Sayılı Kanun Uygulamalarına İlişkin Duyuru

09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırma başvuruları ile matrah ve vergi artırımı beyannamelerinin/bildirimlerinin elektronik ortamda alınabilmesi, ödeme planlarının bilgi işlem sistemleri tarafından oluşturulması ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Bilgi için tıklayınız.

24.06.2021 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU, BEYAN VE ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Duyuru metni için tıklayınız.

17.06.2021 7326 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAŞVURU, BEYAN VE ÖDEME İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Duyuru metni için tıklayınız.

27.04.2021 5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru

22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun Ek 17 nci maddesinin birinci fıkrası "Bu Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/dönemler için geriye yönelik prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz, yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemez." şeklinde değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 1/5/2021 tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişikliğe ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

02.04.2021 Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru

2021 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.04.2021 Yeni Beyanname Versiyonları

Yeni yasal düzenlemeler nedeniyle aşağıdaki listede yer alan beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programlarını güncellemeleri gerekmektedir.

KOD       BEYANNAME ADI

GGECICI     Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Geçici Vergi Beyannamesi
HARCDIGER    Diğer Kuruluşların Denetimi
HARCKAMU     Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi
KDV1        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 1
KDV2        Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2
KDV2B           Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2B
KDV9015       Katma Değer Vergisi Tevkifatı (9015)
KURUMLAR     Kurumlar Vergisi Beyannamesi
MUHGVKSGK  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (G.V.K. 281)
MUHSGK       Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
MUHSGK2     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2
POSET(GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi
TANAP           Peşin Ödenen Kurumlar Vergisi

19.03.2021 I Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

Rafineri ve petrokimya tesislerinde üretilerek imalatta kullanılan veya imalatta kullanılmak üzere bu tesislere teslim edilen mallarda özel tüketim vergisi tutarlarının belirlenmesine dair 3559 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listeye ilişkin beyannamede değişiklik yapılmıştır. Değişikliği içeren Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirebilirsiniz.

15.03.2021 - 7263 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GEREĞİ MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DÜZENLEME

28.1.2021 tarihli ve 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişikliklere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır.
4691 ve 5746 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin olarak "31/12/2028 tarihine kadar, bölgede çalışan AR-GE, tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi; verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir." ifadesi gereği eklerde yer alan 4691 sayılı Kanun ve 5746 sayılı Kanun tablolarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
- Matrah ve Vergi Bildirimi tablosunda yer alan 017 ödeme tür kodundaki "017- 4691/6550 Sayılı Kanunlar Kapsamı" ifadesi "017- 6550 sayılı Kanun Kapsamı" olarak değiştirilmiştir. Bu alan ile "Ekler" bölümünde bulunan 4691 sayılı Kanun eki arasında bağlantı kalmamıştır.
- Vergiye Tabi İşlemler Alanına "Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 4691 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutar" bölümü eklenmiştir. Bu alana sadece vergilendirme dönemi 2021/Şubat ve sonrası için giriş imkanı sağlanmıştır.
- 5746 sayılı Kanuna ilişkin "AR-GE Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim" bölümünde yer alan "Terkin Edilecek Tutara İlişkin Bilgiler" tablosunda alan adlarında düzenlemeler yapılmıştır.
- 5746 sayılı Kanuna ilişkin "Terkin Oranı" kolonu 95, 90, 80 olarak düzenlenmiştir.
- 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim bölümünde bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Daha önce beyannamede 4691 sayılı Kanun kapsamında kesilmeyen gelir vergisi beyan edilip herhangi bir şekilde vergi bildirime bu tutarlar aktarılmaz iken, bunun yerine ücret matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisinden asgari geçim indiriminin mahsubu sonrasında kalan terkin edilecek gelir vergisinin beyan edilerek, bu tutarın vergi bildiriminde 011,012 ve 014 ödeme türleri üzerinden terkini uygulamasına geçilmiştir. Bugüne kadar Şubat/2021 vergilendirme dönemi için bu değişiklikten önceki ekleri kullanarak beyanname veren mükelleflerin düzeltme beyannamesi vererek yeni uygulamaya göre beyannamelerini düzeltmeleri mümkündür. Düzeltme vermeksizin beyannamenin önceki halini kullanarak verdikleri beyannamelerin geçerli olmasını isteyen mükelleflerin beyannameleri de herhangi bir vergi kaybı bulunmadığından geçerli sayılacaktır.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 7263 sayılı Kanun uygulamasına ilişkin kapsamlı değişiklik 1 Nisan 2021 tarihinde uygulamaya açılacak yeni versiyon ile gerçekleştirilecektir.
Değişiklikleri görmek için mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirmeleri gerekmektedir.

Duyurulur.

02.03.2021 2020 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ

2020 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi için beyan dönemi başlamıştır. Beyannamelerini e-Beyanname sitesinden verecek mükelleflerimiz güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirebilirler.

20.01.2021 Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru

Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin Önemli Duyuru için tıklayınız.

19.01.2021 Değerli Konut Vergisi Beyannameleri

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutarı aşan mesken nitelikli taşınmazların beyanına ilişkin Değerli Konut Vergisi Beyannameleri, beyannamelerini elektronik ortamda vermek isteyen mükellefler için, Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr/) sitesinde uygulamaya açılmıştır. Uygulama usul ve esasları 15.01.2021 tarih ve 31365 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Değerli Konut Vergisi Beyannameleri, elektronik ortamda bizzat mükellefi tarafından veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış meslek mensupları tarafından gönderilebilecektir.

18.01.2021 Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Önemli Duyuru

05.10.2020 tarihinde yapılan duyuruda da belirtildiği üzere Ocak/2021 döneminden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen Hizmet Vergisi Beyannamelerine ek bildirimler dâhil edilecektir. Bu nedenle söz konusu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin, Ocak/2021 dönemi ve sonrasında verilecek beyannameler için Beyanname Düzenleme Programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir.

03.01.2021 Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru

01.01.2021 tarihinde sitemizde yapılan duyuru ile meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine sahip olan ve bu amaçla şifre alan mükellefin İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla bu sözleşmeye onay vermesinin bekleneceği duyurulmuştu. Konuyla ilgili ilave açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.
340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve yayımlanan diğer Tebliğler ile çıkarılan Sirkülerlerle belirlenen hadleri aşan mükellefler ile bazı mükellef gruplarının beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin gönderebilmelerine imkân tanınmıştır. Bu imkâna sahip olan mükellefler vergi dairelerine başvurarak beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmek için şifre ve kullanıcı kodu almak zorundadırlar.
Yapılan kontrollerde kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisine sahip olup ayrıca bu yetkisine istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan bazı mükellefler adına daha sonra meslek mensupları tarafından Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri bilgi girişi yapıldığı tespit edilmiştir.
Ender olarak rastlanan bu durumlarda, beyannamelerin kimin tarafından gönderileceği konusunda oluşan çelişkiyi gidermek için ayrıca gerek meslek mensuplarının gerekse mükelleflerin haklarının korunması amacıyla, meslek mensuplarının, kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olup bu yetkiye istinaden şifre ve kullanıcı kodu alan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan kendi beyanname gönderme yetkisine sahip olan ve bu amaçla şifre alan mükellefin İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla bu sözleşmeye onay vermesi beklenecektir. Adına sözleşme girişi yapılan kendileri elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisine sahip olan ve şifre ve kullanıcı kodu almış e-Beyanname kullanıcısı mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesinde
"İşlem Başlat → Beyanname İşlemleri → Sözleşmeler ve Onay Bekleyenler"
menüsünden söz konusu sözleşmeyi onaylamaları veya reddetmeleri gerekmektedir.
Elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi olmayan veya yetkisi olduğu halde kullanıcı kodu ve şifre almayan mükellefler ile düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerine ilişkin İnternet Vergi Dairesinden bilgi girişinde ise sözleşme düzenlenen mükellefin onayı istenmeyecek olup meslek mensubunun sözleşmelere ilişkin bilgi girişini yapması yeterlidir.

Duyurulur.

01.01.2021 Elektronik Beyanname Aracılık/Aracılık Sorumluluk Sözleşmelerine İlişkin Önemli Duyuru

Bilindiği üzere; 340 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında meslek mensupları ile müşterileri arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinin İnternet Vergi Dairesinden Başkanlığımıza bilgi aktarımı yapılması gerekmektedir. Meslek mensupları bu bilgi girişi sonrasında müşterileri adına beyanname gönderebilmektedir. Gerek meslek mensuplarının, gerekse mükelleflerin haklarının korunması amacıyla, meslek mensuplarının, kendileri elektronik beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan mükellefler ile yaptıkları sözleşmelere ilişkin bilgi girişlerinin geçerli olabilmesi için, sözleşme yapılan mükellefin İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla bu sözleşmeye onay vermesi uygulamasına geçilmiştir. Adına sözleşme girişi yapılan e-Beyanname kullanıcısı mükelleflerin İnteraktif Vergi Dairesinde
"İşlem Başlat → Beyanname İşlemleri → Sözleşmeler ve Onay Bekleyenler"
menüsünden söz konusu sözleşmeyi onaylamaları veya reddetmeleri gerekmektedir. Kendileri elektronik beyanname kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan mükellefler bu onayı vermedikçe, beyannameleri meslek mensubu tarafından gönderilemeyecektir.
Duyurulur.

01.01.2021 - 7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 27 ve 28 inci Maddelere İlişkin Duyuru

7256 sayılı Kanun ile 4447 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 27 ve 28 inci maddelere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde SGK Bildirimleri bölümlerine Aralık/2020 dönemi beyannamelerinden itibaren uygulanmak üzere 17256 ve 27256 kanun numaraları eklenmiştir.
Ayrıntılı bilgi için:
- 17256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız.
- 27256 Kanun Numaralı Belge İşlemleri Hakkında Duyuru İçin Tıklayınız.

02.12.2020 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜRKİYE'DE SAHİP OLUNAN PARA, ALTIN, DÖVİZ, MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI İLE TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLDİRİM

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun kapsamında, yurt içinde bulunan ancak gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazların bildirimi için Beyanname Düzenleme Programına "YRTI7256" kodlu "Türkiye'de Sahip Olunan Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları ile Taşınmazlara İlişkin Bildirim" eklenmiştir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ ile düzenlenmiştir. Bu bildirimi verecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

05.10.2020 - Güvenlik Protokolü Değişikliğine İlişkin Önemli Duyuru

05.10.2020 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına ait internet siteleri ve web servisi uygulamalarında SSL/TLS erişiminde en az TLS 1.2 sürümü desteklenecektir. TLS1.0 ve TLS1.1 desteği kapatılacaktır. İlgilere duyurulur.

05.10.2020 Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükelleflerine İlişkin Duyuru

Ocak/2021 döneminden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen Hizmet Vergisi Beyannamelerine ek bildirimler dâhil edilecek olup, mükellefler tarafından Ocak/2021 dönemi ve sonrasında verilecek Hizmet Vergisi Beyannamelerinde Banka Muameleleri Vergisi mükellefleri için (Banka Muameleleri Vergisi Ek Bildirimi) tablosunda yer alan bilgilerin, Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri için ise (Sigorta Muameleleri Vergisi Ek Bildirimi) tablosunda yer alan bilgilerin doldurulması talep edilecektir. Yapılacak olan değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Ocak/2021 dönemi ve sonrasında verilecek beyannameler için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekecektir.

20.08.2020 Vergi Kesintisi Yapma Zorunluluğu Olmayanlar İçin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kılavuzu

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini beyan etme zorunluluğu olan (Apartman yönetimleri, basit usulde vergilendirilen ticari kazanç mükellefleri, GMSİ mükellefleri gibi vergi kesintisi yapmayan ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna çalışan sigortalı bildiren) mükellefler/işverenler tarafından verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesine ilişkin Kılavuz yayımlanmıştır.
Söz konusu Kılavuza ulaşmak için lütfen tıklayınız.

18.08.2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenlenmesine İlişkin Duyuru

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren mükelleflerimizden gelen sorular ve geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda, benzer hususları bulunabilecek diğer mükelleflerimizin de bilgilendirilmesi ve uygulamaya uyumun artırılmasını sağlamak amacıyla bazı konuların tekrar açıklanması gerekli görülmüştür. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

10.08.2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Dönem Değişikliği Duyurusu

Vergilendirme dönemi 3 aylık olan mükelleflerden Nisan-Haziran/2020 dönemi Muhtasar Beyannamesinde 3. ay (Haziran ayı) için asgari ücretli veya diğer ücretli çalıştırdığını beyan edenlerin vergilendirme dönemi Başkanlığımız tarafından "aylık" olarak değiştirilmiştir. Bu mükelleflerimiz İnteraktif Vergi Dairesinden durumlarını kontrol edebilirler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

07.08.2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru için tıklayınız.

08.07.2020 GEKAP(POŞET) BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU;

Bilindiği üzere, 3 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Geri Kazanım Katılım Payı (POSET) Beyannamesinin beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir. Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir.

Diğer taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından depozito sistemi uygulamalarına ilişkin idari ve teknik hususlara yönelik usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yayınlanmıştır.

Dönem ve depozito uygulamalarına ilişkin güncellemelerin yer aldığı beyanname için Beyanname Düzenleme Programını güncellemeniz gerekmektedir.

13.04.2020 Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri Hakkında Duyuru;

2020 yılının ilk üç aylık dönemi için verilecek olan Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti nedeniyle yeni düzenlemeler yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanununun 113 üncü maddesi, 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde "Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti" başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 309 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer almaktadır.

Söz konusu değişiklik ve diğer değişiklikler için Beyanname Düzenleme Programınızı güncellemeniz gerekmektedir.

04.04.2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Duyuru;

Dünya genelinde yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, daha önce 1 Mart 2020 itibariyle Türkiye genelinde uygulanacağı duyurulan "çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin birlikte beyan edilmesi" uygulaması, 04 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan 8 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile 1 Temmuz 2020 tarihine (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar) ertelenmiştir. Bu tarihe kadar uygulamaya Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler ile devam edilecektir.

01.04.2020 HARCDIGER VE HARCKAMU BILDIRIMLERI DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK;

492 Sayılı Harçlar Kanununun 84 Seri No' lu Genel Tebliği gereği HARCDIGER (Diğer Kuruluşların Denetimi Harç Bildirimi) ve HARCKAMU (Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimi Harç Bildirimi) bildirimleri 01.04.2020 tarihinden itibaren güncellenmiştir. Bu bildirimleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.04.2020 KURUMLAR VE MUHSGK BEYANNAMELERİ DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK;

2019 yılı kazançlarına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi güncellenmiştir. Mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

03.03.2020 2019 DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK;

2019 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

03.03.2020 Muhasebe Haftası Kutlu Olsun

Özverili ve kaliteli hizmetleriyle mükelleflerimize sundukları vergi beyanı, bildirim, defter tutma, danışmanlık vb. hizmetleriyle ülkemiz ekonomisine değerler katan ve Gelir İdaresinin önemli bir paydaşı olan muhasebe camiasının Muhasebe Haftasını kutlarız.

02.03.2020 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi Hakkında Duyuru

2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

28.02.2020 Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesine İlişkin Önemli Duyuru

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

21.02.2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Kırşehir, Amasya, Çankırı, Bartın, Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde mükelleflerin çalıştırdığı sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarına ilişkin bilgilerin yer aldığı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri Başkanlığımızca elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmekte ve Sosyal Güvenlik Kurumundan Başkanlığımıza gelen sonuçlar e-Beyanname Sisteminden mükelleflere gösterilmektedir. Uygulamanın yeni olması ve mükellef alışkanlıklarının değişmesi sebebiyle, sistemde öngörülemeyen aksaklıklar oluşabileceği veya kullanıcı hatalarının düzeltilmesinin zaman alabileceği göz önüne alındığında, özellikle çalışan sayıları ve/veya prime ilişkin tahakkuk sayıları fazla olan mükelleflerin mağduriyet yaşamamaları için beyannamelerini son günlere bırakmamaları ve hataları en aza indirmeleri önem arz etmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderecek mükelleflerimizin beyannamelerin "SGK Bildirimleri" bölümünü doldururken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir:

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. Kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflerimize/işverenlerimize hatalı girişlere ilişkin mesaj dönülmektedir.

- Sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek kodu bilgisinin RRRR.RR formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup, formata uygun olmayan ya da geçerli olmayan bir meslek kodunun kaydedilerek gönderilmesi halinde mükelleflerimiz/işverenlerimiz hata mesajı alacaklardır.

- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin veri girişlerine ilişkin alanların ne şekilde doldurulacağı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzunda detaylı olarak açıklanmıştır. Mükelleflerimizin/işverenlerimizin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri için söz konusu kılavuzda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

- Diğer taraftan, sigortalıların adı ve soyadı değişiklikleri nedeniyle alınan hata mesajlarının düzeltilmesi amacıyla mükelleflerimizin/işverenlerimizin çalıştırdıkları sigortalılara ait SGK Kurum Kayıtlarındaki kimlik bilgilerini e-Bildirge ekranından güncellemeleri mümkündür. Bunun için SGK Kurumsal internet sayfasında e-SGK-İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirge (4a) sayfası üzerinden e-Bildirge kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak "SİGORTALI SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ" kullanılabilir. İlgili ekrana aşağıdaki link üzerinden erişilebilir.


https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap

17.02.2020 Defter-Beyan Sisteminde Bilançoya Geçiş

Bilanço usulüne göre defter tutmakta iken iş hacmindeki değişiklik nedeniyle sınıf değiştirerek Defter Beyan Sistemi kapsamına giren mükelleflerden, son dönem geçici vergi beyannamesini e-Beyanname Sisteminden verirken sorun yaşayanların 2019 yılı için Defter Beyan Sistemindeki defter bilgilerinin "Bilanço" olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

09.02.2020 Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Hakkında Önemli Duyuru;

09 Şubat 2020 tarihinde yayımlanan 7 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine göre Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler tarafından, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde düzenlenerek bağlı olunan vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Bursa, Eskişehir ve Konya dışında kalan illerde Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile sadece vergi kesintilerine ilişkin bilgiler beyan edilecek, sigortalılara ait aylık prim ve hizmet bilgileri ise Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile bildirilecektir.

Bugüne kadar Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri ile beyan edilen bilgiler ve alınan tahakkuklar geçerli olup, bu mükelleflerimizin onayladıkları tahakkukları için ayrıca bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır (Gelir İdaresi Başkanlığına tekrar Muhtasar Beyanname ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Prim ve Hizmet Belgesi gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.). Sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile sisteme gönderilen ancak bugüne kadar onay verilmeyen tahakkuklar için Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık Prim ve Hizmet Belgesi verilmesi gerekmektedir.

05.02.2020 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

Bilindiği üzere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden alınan prim ve hizmete ilişkin bilgilere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından dönülen hata mesajları incelenmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gönderilmesi sırasında işyeri sicil sıra numarası, eski şube kod, yeni şube kod, il kodu, sigortalı T.C. Kimlik numarası, sigortalı adı/soyadı, gün, kazanç gibi zorunlu alanların eksiksiz ve doğru olarak sisteme kaydedilerek gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin hatalı girilmesi halinde beyannamenin onaylanması mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda mükelleflerimize/işverenlerimize hatalı girişlere ilişkin mesaj dönülmektedir.
Öte yandan sigortalıların ilgili ayda fiilen çalıştığı meslek adına ait geçerli bir meslek kodu bilgisinin RRRR.RR formatına uygun bir şekilde sisteme kaydedilmesi gerekmekte olup, formata uygun olmayan ya da geçerli olmayan bir meslek kodunun kaydedilerek gönderilmesi halinde mükelleflerimiz/işverenlerimiz hata mesajı alacaklardır.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin veri girişlerine ilişkin alanların ne şekilde doldurulacağı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Düzenleme Kılavuzunda detaylı olarak açıklanmıştır. Mükelleflerimizin/işverenlerimizin işlemlerini doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri için söz konusu kılavuzda belirtilen hususlara dikkat etmeleri önem arz etmektedir.
Diğer taraftan, sigortalıların adı ve soyadı değişiklikleri nedeniyle alınan hata mesajlarının düzeltilmesi amacıyla mükelleflerimizin/işverenlerimizin çalıştırdıkları sigortalılara ait SGK Kurum Kayıtlarındaki kimlik bilgilerini e-Bildirge ekranından güncellemeleri mümkündür. Bunun için SGK Kurumsal internet sayfasında e-SGK-İşveren-Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirge (4a) sayfası üzerinden e-Bildirge kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak "SİGORTALI SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ" kullanılabilir. İlgili ekrana aşağıdaki link üzerinden erişilebilir.

https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap

05.02.2020 GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU;

Bilindiği üzere 09.08.1983 tarihli ve 2872 Sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Plastik Poşetlerin Ücretlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında verilecek olan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Nisan 2019 tarihi itibariyle uygulamaya açılmıştı. Aynı kanununun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine yönelik olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi güncellenerek uygulamaya açılmış bulunmaktadır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

03.02.2020 Duyuru;

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile yeniden düzenlendiğinden, mükellefleri ile yaptıkları Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerini 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamındaki sorumluluklara ilişkin ifadelerin yer alması için yenileyen serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin, yeni sözleşmeye ilişkin bilgileri İnternet Vergi Dairesinden sisteme kaydetmeleri gerekmektedir. Yeni Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi daha önce sisteme kaydedilmiş ve halen geçerli olan bir Hizmet Sözleşmesine bağlı ise, bu Hizmet Sözleşmesi bilgilerinin daha önce sistemde yer alması nedeniyle yeni kayıt girişinde sorun yaşanacağından Hizmet Sözleşmesinin sayısının yanına "5510" ifadesi yazılarak yeni Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine ilişkin bilgilerin sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

01.02.2020 Önemli Duyuru;

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açıldığından yeni dönem için MUH ve MUHGVK281 kodlu beyannameler uygulamadan kaldırılmıştır.

Ocak/2020 döneminden itibaren vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapanlar ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında beyanda bulunacak olan mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programının yeni versiyonunda yer alan aşağıdaki beyannameleri kullanmaları gerekmektedir:
- 1003A Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK
- 1003B Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi göndermek isteyenler için MUHSGK2
- 281 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında merkezden tek beyanname veren bankalar için MUHGVKSGK

17.01.2020 Önemli Duyuru;

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmeler, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile yeniden düzenlenerek, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin yeni sorumluluklar getirilmiştir. Bu nedenle, serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirler, mükellefleri ile düzenlemiş oldukları mevcut "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk" veya "Elektronik Beyanname Aracılık" sözleşmelerinde 5510 sayılı Kanun ile ilgili sorumluluklara ilişkin ifadeler yer almıyorsa ve mükelleflerinin çalıştırdığı sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarına ilişkin bilgilerini içeren bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi beyan edeceklerse, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan 5510 sayılı Kanuna ilişkin bilgileri ihtiva eden "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" veya "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi"ni düzenleyerek İnternet Vergi Dairesi sistemine bilgi girişi yapmaları gerekmektedir.

Mükellefleri adına 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarına ilişkin beyan yapmayacak olan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlerin "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi" veya "Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi" bilgilerini yenilemelerinde zorunluluk bulunmamaktadır.

Önemli Duyuru;

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle, Kırşehir, Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde uygulanmakta olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde e-Beyanname Sistemine yüklenebilecek ancak SGK tahakkukları görüntülenemeyecek ve beyannamenin onaylanmasına izin verilmeyecektir. Bu tarih aralığında e-Beyanname Sistemine Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderen mükelleflerimiz, bu beyannamelerini 13 Ocak 2020 pazartesi günü onaylayabilecek veya varsa SGK'ya ilişkin hata mesajlarını bu tarihte görebilecektir.

07.01.2020 -Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Yapılan değişiklik;

2019 yılı 4.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin Kazanç ve İlaveler kulakçığında yer alan "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne "6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler" satırı ve Ekler kulakçığına da "6491 s. Kanun 12/5 Mad. Kapsamında İtfa Payları Tablosu" eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir.

25.11.2019 -MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU;

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçecektir. Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numaranız ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebileceğiniz işyeri sicil numaralarını Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi'nde "Mükellef İşlemleri" modülünde "Mükellef Dosyası" altında yer alan "SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri" bölümünden kontrol edebilirsiniz. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.

20.11.2019 -Manisa İli Alaybey Vergi Dairesi Müdürlüğü adının değişerek Şehit Cihan Güneş Vergi Dairesi Müdürlüğü yapılmasına İlişkin Duyuru;

Başkanlık Makamının 11.11.2019 tarihli Olurları ile, muhasebe birim kodu "045251" olan Manisa İli Alaybey Vergi Dairesi Müdürlüğü adı Şehit Cihan Güneş Vergi Dairesi Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle BDP'de (045251) koduyla yer alan Alaybey Vergi Dairesi Müdürlüğü kaldırılmış, yerine yine (045251) koduyla Şehit Cihan Güneş Vergi Dairesi Müdürlüğü eklenmiştir. Mükelleflerimizin BDP'yi güncellemeleri gerekmektedir.

04.11.2019-TURİZM PAYI BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU;

11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan Turizm Payı Beyannamesi uygulamaya açılmış olup, bu beyannameyi vermesi gereken mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden yüklemeleri gerekmektedir.

Turizm Payı Beyannamesi vermesi gereken mükellefler, mükellefiyet açılışı için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden Turizm Payı Mükellefiyeti Açılış Dilekçesi doldurmak suretiyle veya Gelir ve Kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerine (Adi ortaklıklar için KDV yönünden) dilekçe ile müracaatta bulunabilirler.

YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE !

01.11.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN ALINMAYA BAŞLANACAK OLAN "TURİZM PAYI KATILIM BEYANNAMESİ" YAZILIMI HAKKINDA DUYURU;

Bilindiği üzere, 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan turizm payı beyannamesinin program yazılımı hazırlanmış olup, 01.11.2019 tarihinde Beyanname Düzenleme Programı (BDP) güncellenecektir. (BDP)'ye ait xsd dosyalarına 25.10.2019 (bugün) tarihinden itibaren buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Lütfen Yazılımınızı xsd'ye uygun olarak düzenleyiniz.

01.10.2019 - Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemlerine İlişkin Duyuru;

Ba-Bs formlarına yönelik bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken cezalara ilişkin ihbarnamelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin duyuru için tıklayınız.

09.08.2019 - VARLIK BARIŞI HAKKINDA DUYURU;

19/7/2019 tarihli ve 30836 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında, Yurtdışı -Yurtiçi varlıkların ekonomiye kazandırılması yönünde verilecek (Varlık Barışı) beyannameler için BDP programında değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerin BDP programını güncellemeleri gerekmektedir.

01.08.2019 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uzatılması Hakkında Duyuru;

Bilindiği üzere, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 sıra No.lu Genel Tebliğinin" geçici 2 inci maddesi gereği, 01.06.2017 tarihinden itibaren KIRŞEHİR ili merkez ve ilçelerinde ve 3 No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin Geçici 4 üncü maddesi gereği, AMASYA, BARTIN ve ÇANKIRI illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmakta olan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi" için tüm Türkiye' deki uygulaması, 27.07.2019 tarih 30844 sayılı Resmi Gazete yayımlanan tebliğ değişikliği ile 01.08.2019 tarihinden 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir.

01.08.2019 - MUH, MUHSGK ve MUHGVK281 Kodlu Beyannamelerde Değişiklik;

Muhtasar beyannamelerin ekler bölümüne"6550 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim" kulakçığı eklenmiştir. 6550 sayılı Kanun kapsamında bildirim yapılması durumunda "Vergiye Tabi İşlemler" bölümünde "017-4691/6550 Sayılı Kanunlar Kapsamı" ödeme türüne de kayıt yapılmalıdır. Söz konusu değişiklikler nedeniyle, bu beyannameleri vermesi gereken mükellefler güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

02.07.2019 - Kurum Geçici Beyannamesinde Yapılan değişiklik;

2019 yılı 2.Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Vergi Bildirimi kulakçığında yer alan Mahsup Ödenen Vergi tutarı satırının adı Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik edilebilenler) diye değişmiştir. Ayrıca Beyannamenin Vergi bildirimi kulakçığına; Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi itibariyle Tevsik Edilemeyenler) satırı, Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar Vergisi satırı, Ekler kulakçığındaki İndirimli Kurumlar Vergisi tablosuna Endekslenmiş tutarlar dahil fiili yatırım harcaması nedeniyle hak kazanılan yatırıma katkı tutarı kolonu; İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosuna Yatırım Türü 2 Kolonuna (6745 sayılı kanun) kanun tabiri eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

19.06. 2019 - Antalya Korkuteli Mal Müdürlüğü'nün kapatılarak yerine Korkuteli Vergi Dairesinin Açılmasına İlişkin Duyuru;

Başkanlık Makamının 04.04.2018 tarihli Olurları ile kurulan ve 17.06.2019 tarihinde faaliyete geçirilen, Antalya İli Korkuteli Vergi Dairesi Müdürlüğünün muhasebe birim kodu "007257"dir. 17.06.2019 tarihi itibariyle Korkuteli Mal Müdürlüğü'nün (007108) faaliyetine son verilmiştir. Bu nedenle BDP'de (007108) koduyla yer alan Korkuteli Mal Müdürlüğü kaldırılmış, yerine (007257) koduyla Korkuteli Vergi Dairesi müdürlüğü eklenmiştir. Mükelleflerimizin BDP'yi güncellemeleri gerekmektedir.

11.06.2019 - E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet Daha - Ölüm Halinde Kıst Dönem Beyannamesi ile Birlikte Verilmesi Gereken Tam Dönem Beyannamesinin Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Duyuru;

Ölüm halinde verilmesi gereken Kıst dönem Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ) gelirlerine ait Kıst dönem beyannameleri e-beyanname sistemi üzerinden daha önceden elektronik ortamda alınmaktaydı. Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Yıllık Gelir veya Yıllık Gelir (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ ) Vergisi Beyannamelerinin verilme süresinden önce vefatın gerçekleşmesi durumunda, elektronik ortamda verilemeyen tam dönem beyannameler 11.06.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda alınmaya başlanacaktır. Söz konusu değişiklik nedeniyle Beyanname Düzenleme Programınızı güncellemeniz gerekmektedir. Açıklamalar için Lütfen Linki tıklayınız..

31.05.2019 - Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru;

Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesinde, Vergi Bildirimi kulakçığına "Kambiyo Satış Bedelleri Toplamı" satırının eklenmesi nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

13.05.2019 - Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulüne Geçmek İsteyen Katma Değer Vergisi Mükellefleri İçin Önemli Duyuru;

Hasılat esaslı vergilendirme usulü talebi için dilekçe İnteraktif Vergi Dairesi (www.ivd.gib.gov.tr)'nde uygulamaya açılmıştır. Katma Değer Vergisinde hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçmek isteyen mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine elden dilekçe ile başvurabileceği gibi, Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (www.ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda da mükellefiyet talep edebilirler.

03.05.2019 - Hasılat Esaslı Vergilendirilenler İçin Katma Değer Vergisi Beyannamesi;

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 38. maddesinde 7104 sayılı "Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile yapılan düzenlemeler ile getirilen «Hasılat Esaslı Vergilendirme Usulü» için yeni bir Katma Değer Vergisi Beyannamesi oluşturulmuş ve KDV4 kodu ile Beyanname Düzenleme Programına eklenmiştir.

Hasılat esaslı vergilendirme usulünü seçebilecek sektörler ve vergi oranı, 6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirlenmiştir. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 25 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de açıklanmaktadır.

04.04.2019 - GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ HAKKINDA DUYURU;

2872 Sayılı Kanun Kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan PLASTİK POSETLERİN ÜCRETLENDİRMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KAPSAMINDA Mükellefiyeti tesis edilen gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından verilecek olan GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ uygulamaya açılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

02.04.2019 - Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Harç Kamu ve Harç Diğer Beyannameleri ile ilgili Duyuru;

2018 yılı vergilendirme dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, 2019 HARCKAMU (Asgari Harç Tutarı) ve HARCDIGER (Asgari Harç Tutarı) beyannamelerinde yayınlanan Kanun ve Genel Tebliğler nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklikler yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

02.04.2019 - ÖNEMLİ DUYURU;

Değerli mükelleflerimiz, 2018 yılı içinde vermiş olduğunuz Kurum Geçici Beyannamelerine istinaden ödediğiniz tutarları Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesi içerisindeki "Mesajlar Kulakçığı" altında yer alan "Önceki Yıl Kurum Geçici Tahsilat Miktarları" butonuna tıklayarak görmeniz mümkündür. Ekranda yer alan tutarın doğru olmadığını düşünüyorsanız, bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

08.03.2019 - ÖNEMLİ DUYURU;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121 inci maddesi hükümlerine göre vergiye uyumlu mükelleflere tanınan vergi indirimi (%5) müessesesinden anılan maddede sayılan şartları taşıyan mükellefler yararlanabilmektedir. Bu kapsamda, mükelleflerimizin beyannamelerini vermeden önce durumlarını sorgulayabilmeleri amacıyla hazırlanan sorgulama ekranı Başkanlığımızın https://ivd.gib.gov.tr adresindeki İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan "Sorgulamalar" sekmesi altında gelir vergisi mükellefleri için uygulamaya açılmıştır. Kurumlar vergisi mükellefleri için söz konusu sorgulama ekranı beyan dönemi başlamadan önce (1 Nisan) kullanıma açılacaktır.

05.03.2019 - 1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik;

3065 sayılı Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosuna 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı ve "İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosuna 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırı eklenmiştir.Uygulamaya ilişkin bilgiler 15.02.2019 tarih ve 30687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "23 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de açıklanmıştır.

Buna göre 01.01.2019 tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklara ilişkin KDV'nin, satıcı tarafından alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde, 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir.

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim konusu yapılmış KDV'nin, satıcının alacağı zarar yazdığı vergilendirme döneminde, alıcı tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Matrah" kulakçığında "Diğer İşlemler" tablosunda 505 kod numaralı "VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV" satırı aracılığıyla beyan edilmesi gerekmektedir.

Beyannamenin "Ekler" bölümüne "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" kulakçığı eklenmiştir."İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosunda indirim türü olarak 111 kod numaralı "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV" satırının kullanılması durumunda "Ekler" bölümünde "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirim" kulakçığına eklenen "Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim" tablosunun doldurulması gerekmektedir.

3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17. maddelerinden doğan iadelerin indirim yoluyla telafisi için beyannameye "107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi" tablosu eklenmiştir."İndirimler" kulakçığında yer alan "İndirimler" tablosunda "107-Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV" alanına bilgi girişi yapan mükelleflerin, hangi dönemlere ilişkin iade haklarını kullandıklarını "Ekler" bölümünde "107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler" kulakçığına eklenen "107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi" tablosu ile beyan etmeleri gerekmektedir.

01.03.2019 - ÖNEMLİ DUYURU;

Değerli mükelleflerimiz, 2018 yılı içinde vermiş olduğunuz Gelir Geçici Beyannamelerine istinaden ödediğiniz tutarları "Mesajlar Kulakçığı" altında yer alan "Önceki Yıl Gelir Geçici Tahsilat Miktarları" butonuna basarak görebilirsiniz. Gösterilen tutarın doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen vergi dairenizle görüşünüz.

01.03.2019 - 2018 DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK;

2018 yılı vergilendirme dönemine ait ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile varsa diğer kazançlara (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.02.2019 - ÖTV-1 (I Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi) Beyannamesi Değişikliği;

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yer alan tablolarda yapılan çeşitli kontroller nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir. Ayrıca, I sayılı listeye ilişkin beyannamede yapılan kapsamlı kontroller nedeni ile verilecek beyannamenin yasal verilme süresinin son günlerine bırakılmaması mükelleflerimizin yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi açısından önem arz etmektedir.


01.02.2019 - MUH, MUHSGK, MUHGVK281 ve MUH30 Kodlu Beyannamelerde Değişiklik

476 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği, internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır. Ödeme yapılanın mükellef olup olmamasına bakılmaksızın internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. Bu kesintilerin beyanı için "Vergiye Tabi İşlemler" ve "Ödemeler" bölümlerine yeni kodlar eklenmiştir.

Reklam hizmeti verenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:
137 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (GVK 94/18) - Kesinti Oranı:%15
139 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 15/1-ğ) - Kesinti Oranı:%0
279 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler (KVK 30/1-d) - Kesinti Oranı:%15

Reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemelerden yapılacak kesintilerin beyanı için kullanılacak kodlar ve güncel kesinti oranları:
138 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (GVK 94/18) - Kesinti Oranı: %15
140 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 15/1-ğ) - Kesinti Oranı: %0
280 - İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine aracılık edenlere yapılan ödemeler (KVK 30/1-d) - Kesinti Oranı: %15


01.02.2019 - 1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Değişiklik

1 No.lu KDV Beyannamesinde "İndirimler" bölümünde yer alan "102-Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" satırı, Ocak/2019 vergilendirme döneminden itibaren kaldırılarak, yerine 108 - 109 ve 110 olarak üç ayrı satır getirilmiştir. "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV'nin Oranlara Göre Dağılımı" tablosunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.Bu tablo yeni oluşturulacak satırların toplamını içerecek şekilde beyan edilecektir.İndirimler tablosundaki yeni kodlar beyannamede aşağıdaki şekilde kullanılacaktır.

108 - Yurtiçi Alımlara İlişkin KDV
Tevkifat kapsamında olmayan işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından hesaplanan KDV ile kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak satıcılar tarafından beyan edilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır. Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV bu satıra kaydedilmeyecek tevkifatı yapan mükellef tarafından 109 no.lu satıra kaydedilmek suretiyle indirim konusu yapılacaktır.

109 - Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV
Tam ve kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak sorumlu sıfatıyla 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilen KDV, tevkifatı yapan mükellef tarafından bu satırda indirim konusu yapılacaktır. 2 no.lu KDV beyannamesinde beyan edilmeyen ve satıcıya ödenen KDV 108 no.lu satırda indirim konusu yapılacaktır.

110 - İthalde Ödenen KDV
İthalat sırasında gümrük idaresine ödenen ve gümrük makbuzu üzerinde gösterilen KDV bu satırda indirim konusu yapılacaktır.


07.01.2019 - 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek Mensupları İçin Önemli Duyuru;

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak meslek mensuplarına ve mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek, gelişen teknolojik imkanları kullanmak ve mevzuatsal duruma uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, meslek mensupları tarafından Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesinde yer alan, - Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Yapılan Mükelleflere Ait Defter Bilgileri Girişi ve - Defter Bilgileri Girilmeyen Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri Listesi menüleri 07.01.2019 tarihi itibariyle uygulamaya kapatılmıştır. Bu tarihten itibaren Defter bilgi girişi yapılmayacaktır.

02.01.2019 - Damga Vergisi değişikliği;

31 Aralık 2018 Tarih ve 30642 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Damga Vergisi Değişiklikleri nedeni programlarımızda değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

02.01.2019 - Kurum Geçici Beyannamesinde Yapılan değişiklik;

2018 yılı 4. Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Matrah Bildirimi kulakçığında yer alan "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünün sonuna, - Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.) satırları eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

18.12.2018 - ÖTV-1 (I Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi) Beyannamesi Değişikliği;

Mükelleflerimizin ÖTV'ye ilişkin teminat çözümü işlemlerinin ve ÖTVIRA hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla, esas itibarıyla ÖTV-1 beyannamesinin "İthalata İlişkin Bilgiler" eklerinde değişiklik yapılmış, "İstisnalar ve İndirimler/Diğer İndirimler" bölümünde "Satıştan İade Edilecek Mallara Ait ÖTV" bölümüne girilen bilgilerin ayrıntılarının beyanı için "Satıştan İade Edilen Mallara Ait Bilgiler" eki eklenmiş ve bahsedilen amaç doğrultusunda bazı diğer değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler nedeniyle Beyanname Düzenleme Programınızı güncellemeniz gerekmektedir.

01.11.2018 - ÖTV 3A, ÖTV 3B, ÖTV 3C VE ÖTV 4 Beyannamelerinde Değişiklik:

ÖTV 3A, ÖTV 3B, ÖTV 3C VE ÖTV 4 Beyannamelerinde EKLER bölümüne "Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan Teslimlerde İstisna" tablosu eklenmiştir. Lütfen Beyanname Düzenleme Programınızı güncelleyiniz.

01.11.2018 - 1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik:

KDV Beyannamesinde Matrah bölümünde yer alan "7143 Sayılı Kanunun 6/2-a Maddesi Kapsamındaki İşlemler" tablosu kaldırılmıştır. Lütfen Beyanname Düzenleme Programınızı güncelleyiniz.

30.10.2018 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru;

27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği uyarınca, beyannamenin Türkiye genelinde uygulanmaya başlanması 1 Temmuz 2019 tarihine ertelenmiştir.

23.10.2018 - E-Beyanname Yetkisi Hakkında Duyuru;

2017 Yılında Tam Tasdik kapsamında sözleşme imzaladıkları için kendilerine e-beyanname gönderme yetkisi verilen mükelleflerimizden, 2018 yılında Tam Tasdik kapsamında sözleşme imzalamayan mükellefleri e-beyanname yetkisi iptal edilmiştir. Bahse konu mükellefler ya Tam Tasdik kapsamında sözleşme imzalayarak yeniden e-beyanname yetkisi alacaklar yada 3568 sayılı kanun kapsamında meslek mensupları vasıtasıyla beyanname göndereceklerdir.

18.07.2018 - Enflasyon Düzeltme Beyannamesi Hk. Duyuru;

06/07/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No : 500) ile; 7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu esaslar çerçevesinde beyanname vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

09.07.2018 - 2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik Yapılması Hk.;

2018 ikinci dönemine ait Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

04.07.2018 - DUYURU;

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10.Maddesi 13. fıkrasında belirtilen Varlık Barışına yönelik (Yurtdışı -Yurtiçi varlıkların ) ekonomiye kazandırılması yönünde verilecek beyannameler için BDP programında değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerin BDP programını yeniden güncellemeleri gerekmektedir.

21.06.2018 - GVK Mükerrer Madde 121 kapsamında Mahsuben İade Başvurularının Alınmaya Başlaması Hakkında Duyuru;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı Mükerrer Madde 121 kapsamında Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin mahsuben iade işlemlerinin yapılabilmesi için Gelir / Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1 A) ve Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) ekranlarında gerekli değişiklikler yapılarak Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki İnternet Vergi Dairesi ekranlarında mükelleflerin kullanımına açılmıştır.

20.06.2018 – MATRAH ARTIRIMI YAPMAK VE BORÇLARINI YAPILANDIRMAK İSTEYEN MÜKELLEFLERİMİZ İÇİN GECİKME ZAMMI VE FAİZİ Yİ-FE/TEFE HESAPLAMALARI İLE İLGİLİ DUYURU;

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, matrah artırımı yapmak ve borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerimizin https://intvrg.gib.gov.tr adresinden İnternet Vergi Dairesi/Şifresiz İşlemler/Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri/Hesaplamalar menülerini takip ederek 7143 Gecikme Zammı ve Faizi Yİ-FE/TEFE Hesaplamalarını yapabilecekleri ekranımız hazırlanarak mükelleflerimizin hizmetine sunulmuştur.

13.06.2018 - 7143 SAYILI KANUNUN 5 İNCİ MADDESİ GEREĞİ MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI HAKKINDA DUYURU;

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında, Matrah ve Vergi artırımında bulunmak isteyen tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

11.06.2018 - 7103 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ GEREĞİ HURDAYA ÇIKARILACAK ARAÇLAR HAKKINDA DUYURU;

11/6/2018 tarihli ve 30448 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ'de, 7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde düzenlenen 16 ve daha büyük yaştaki bazı araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında özel tüketim vergisi uygulamasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Düzenleme kapsamında, adına kayıtlı aracını hurdaya çıkartmak isteyen kişi, il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine ve MKEK hurda müdürlüklerine aracını teslim edebilecektir. Aracı teslim alan kurumların Başkanlığımız internet vergi dairesi üzerinden "Taşıt Teslim Tutanağı"nı düzenlemesi gerekmekte olup, bu işlem için bulundukları ildeki motorlu taşıtlar vergisi ile görevli vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre talep etmeleri gerekmektedir. Söz konusu kurumlara kullanıcı kodu, parola ve şifre verilebilmesi gerekli ekranlar GİBİNTRA programında açılmıştır.

Ayrıca bu düzenlemeler doğrultusunda internet vergi dairesi ÖTV 2A beyanname girişinde gerekli düzenlemeler yapılmış olup 11.06.2018 tarihinden itibaren ÖTV 2A beyannamesinin son versiyonu kullanılabilir.

07.06.2018 – MUH, MUHGVK281 ve MUHSGK Beyannamelerinde Değişiklik;

Muh, MuhGVK281 ve MuhSGK kodlu muhtasar beyannamelerde "İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim" ile "Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72 nci maddesi kapsamında yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin bildirim" mükelleflerin kullanımına açılmıştır.

MUH kodlu muhtasar beyannamenin "Ekler" kulakçığında bulunan "İşyeri Bilgileri" bölümüne "Toplam İşçi Sayısı" alanı eklenmiştir. Bu alana işyeri SGK numarası bazında, toplam çalışan işçi sayısı eklenecektir. Kamu kurumu olup, işyeri SGK numarasını 1111111 şeklinde beyan edenler işçi sayısını toplu olarak yazabilirler.

06.06.2018 – ÖTV4 Beyanname Değişikliği Duyurusu:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli IV sayılı listenin, Diğer Malların Teslimleri, İstisnalar ve İndirimler ile İhraç Edilmek Şartıyla Diğer Malların Teslimi bölümlerine eklenen ve çıkartılan yeni GTİP’ler nedeniyle ÖTV4 beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

06.06.2018 - MUH, MUHGVK281 ve MUHSGK Beyannamelerinde Değişiklik;

Muh, MuhGVK281 ve MuhSGK kodlu muhtasar beyannamelerde;
- İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim ekinde değişiklik yapılmıştır.
- Ekler bölümüne Gelir Vergisi Kanununun Geçici 72 nci maddesi kapsamında yapılan gelir vergisi tevkifatına ilişkin bildirim eklenmiştir.
Söz konusu bildirimler, konuya ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirleneceği tebliğ ve yönetmeliklerin yayımından sonra kullanılabilecektir.

05.06.2018 - 1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik;

7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi gereği 1 no.lu KDV beyannamesinin Matrah kulakçığına "7143 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler" tablosu eklenmiştir. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin düzenlenecek faturalar için hesaplanacak KDV, ilgili dönem 1 No.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının, "7143 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler" tablosuna kayıt yapılarak beyan edilecektir.

Söz konusu beyannamede ödenecek KDV çıkması hâlinde kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin hesaplanan KDV tutarı, "Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi" tutarından düşülecektir. Bu hesaplama sonucu "Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV" satırında yer alan tutar, 1 No.lu KDV beyannamesinin ödeme süresi içinde ödenecektir. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin beyanda bulunanların 1 No.lu KDV beyannamesinde "Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi" satırında bir tutar bulunması hâlinde Tebliğ ekinde yer alan ek (Ek:21) beyannamenin verilmesi zorunludur. Taksitlendirme imkanından yararlanmayı tercih etmeyenlerin, ilgili dönem beyannamesinin "Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi" satırında yer alan tutarın tamamını defaten ödemeleri hâlinde, ek beyanname vermelerine gerek yoktur.

01.06.2018 BA-BS BİLDİRİM FORMLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU;

7143 Sayılı Kanun ile ilgili yayınlanan Genel Tebliğ gereğince, BA formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (3333 333 333), Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444 444 444) ; yazılabilmesi için Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu bildirim formlarını vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

03.05.2018 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, 564 mal müdürlüğü EVDO sisteminden EVDB sistemine geçiş yapacaklardır. Bu nedenle 04-Mayıs-2018 Cuma saat 16:00 ile 05-Mayıs Cumartesi saat 18:00 arasında bu Malmüdürlüğü mükellefleri e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

11.04.2018 - TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE AÇILIŞ TASDİKİ YAPILAN DEFTER BİLGİLERİNİN BİLDİRİLMESİ HK.

Başkanlığımızın https://intvd.gib.gov.tr ekranlarından “ E- Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Defter Bilgileri Girişi” alanından Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılan defter tasdik bilgilerinin giriş işleminin yapılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, (https://intvrg.gib.gov.tr) adresindeki ekranından Ticaret Sicil Müdürlüklerinde yapılan defter tasdik bilgilerinin giriş işlemi, Nisan ayı içerisinde yapılacak düzenlemeden sonra yapılabilecektir.

03.04.2018 - 2017 DÖNEMİ KURUMLAR, 2018 DÖNEMİ KURUM GEÇİCİ, HARÇ KAMU, HARÇ DİĞER, 2018/03 DÖNEMİ AYLIK MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30, ÖTV2B, ÖTV3B İLE 2018/03 2. DÖNEME AİT ÖTV1 BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU;

2017 yılı vergilendirme dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, 2018 vergilendirme dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesinde (oran değişikliği % 22), HARCKAMU (Asgari harç Tutarı) ve HARCDIGER (Asgari harç Tutarı) beyannameleri ile 2018/03 dönemine ait aylık MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30 beyannamelerinde, 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişikliklere istinaden, 193 sayılı Kanunun mülga 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesiyle getirilen "Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim" uygulaması nedeniyle muhtasar beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, MUHSGK beyannamesinde SGK bildirimleri bölümüne yeni kanun numaraları eklenmiştir., ÖTV2B (GTİP'lerde değişiklik), ÖTV3B (GTİP'lerde değişiklik) ile 2018/03 ikinci vergilendirme dönemine ait ÖTV1 (GTİP'lerde değişiklik), beyannamelerinde yayınlanan Kanun ve Genel Tebliğler nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklikler yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

16.03.2018 - Yeni uygulama- Malmüdürlüğü Mükelleflerinin KDV İadelerinin Yetkili Vergi Daireleri Tarafından Yapılması Hk. Duyuru;

Malmüdürlüğü mükelleflerinin verecekleri KDV1 Beyannamesinde iade edilecek tutar bulunması halinde, “sadece ilgili vergilendirme dönemi için KDV mükellefiyetleri Başkanlığımız tarafından belirlenen yetkili vergi dairesine sistem tarafından otomatik olarak taşınacak ve ilgili beyanname bu vergi dairesine verilmiş kabul edilecektir.” İlgili dönem için mükelleflerin iade işlemleri yetkili vergi dairesi müdürlüğü tarafından gerçekleştireceğinden, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan KDV iade talep dilekçelerini yetkili vergi dairesine elektronik ortamda kesinlikle göndermeleri gerekmektedir. Bu şekilde beyanname gönderen mükelleflerin sicil kayıtları sistem tarafından otomatik olarak düzenleneceğinden mükelleflerin sicil kaydının taşınması ile ilgili Vergi Dairesi Müdürlüklerinde veya Malmüdürlüklerinde herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır.

12.03.2018 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 16 Mart 2018 saat 18:00 ile 17 Mart 2018 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VD KODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
045203 Demirci Vergi Dairesi Müdürlüğü
045204 Kırkağaç Vergi Dairesi Müdürlüğü
045206 Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürlüğü
045207 Saruhanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü
045210 Gördes Vergi Dairesi Müdürlüğü
045211 Kula Vergi Dairesi Müdürlüğü
053261 Çayeli Vergi Dairesi Müdürlüğü
053262 Pazar Vergi Dairesi Müdürlüğü
053263 Ardeşen Vergi Dairesi Müdürlüğü
054202 Geyve Vergi Dairesi Müdürlüğü
054204 Karasu Vergi Dairesi Müdürlüğü
058260 Şarkışla Vergi Dairesi Müdürlüğü
064262 Eşme Vergi Dairesi Müdürlüğü
066261 Boğazlıyan Vergi Dairesi Müdürlüğü
066263 Yerköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
081261 Akçakoca Vergi Dairesi Müdürlüğü


07.03.2018 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 09 Mart 2018 Cuma akşamı saat 18:00 ile 10 Mart 2018 Cumartesi akşam saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VD KODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
035201 Bayındır Vergi Dairesi Müdürlüğü
035209 Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü
035210 Kınık Vergi Dairesi Müdürlüğü
035211 Kiraz Vergi Dairesi Müdürlüğü
035254 Belkahve Vergi Dairesi Müdürlüğü
040261 Kaman Vergi Dairesi Müdürlüğü
043260 Gediz Vergi Dairesi Müdürlüğü
043263 Emet Vergi Dairesi Müdürlüğü
046261 Afşin Vergi Dairesi Müdürlüğü
046262 Pazarcık Vergi Dairesi Müdürlüğü
047262 Nusaybin Vergi Dairesi Müdürlüğü
048263 Köyceğiz Vergi Dairesi Müdürlüğü
061261 Of Vergi Dairesi Müdürlüğü
061262 Vakfıkebir Vergi Dairesi Müdürlüğü
063261 Viranşehir Vergi Dairesi Müdürlüğü
064261 Banaz Vergi Dairesi Müdürlüğü


01.03.2018 - 2017 DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK;

2017 yılı vergilendirme dönemine ait Ticari, Zirai veya Mesleki kazançlara varsa diğer kazançlarına (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.03.2018 DUYURU - MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30 Beyannamelerinde Değişiklik;

15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişikliklere istinaden, 193 sayılı Kanunun mülga 33 üncü maddesinin yeniden düzenlenmesiyle getirilen "Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim" uygulaması nedeniyle, muhtasar beyannamelerde "Ekler" bölümüne yeni tablo eklenmiştir. Söz konusu uygulamaya ilişkin ayrıntılı bilgiler 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmaktadır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

26.02.2018 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 02 Mart 2018 saat 18:00 ile 03 Mart 2018 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VD KODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
020260 SARAYKÖY Vergi Dairesi Müdürlüğü
020262 TAVAS Vergi Dairesi Müdürlüğü
020263 BULDAN Vergi Dairesi Müdürlüğü
020264 ÇAL Vergi Dairesi Müdürlüğü
032261 EĞİRDİR Vergi Dairesi Müdürlüğü
032262 YALVAÇ Vergi Dairesi Müdürlüğü
034205 ŞİLE Vergi Dairesi Müdürlüğü
034230 BÜYÜK MÜK. VD. B Vergi Dairesi Müdürlüğü
034253 YEDİTEPE Vergi Dairesi Müdürlüğü
034295 ADALAR Vergi Dairesi Müdürlüğü
037261 TOSYA Vergi Dairesi Müdürlüğü
037262 TAŞKÖPRÜ Vergi Dairesi Müdürlüğü
059263 HAYRABOLU Vergi Dairesi Müdürlüğü
059265 MURATLI Vergi Dairesi Müdürlüğü
060262 NİKSAR Vergi Dairesi Müdürlüğü
060264 ZİLE Vergi Dairesi Müdürlüğü


20.02.2018 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 24 Şubat 2018 Cumartesi saat 00:01 ile 24 Şubat 2018 Cumartesi saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VD KODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
010265 Susurluk Vergi Dairesi Müdürlüğü
010266 Erdek Vergi Dairesi Müdürlüğü
010267 Bigadiç Vergi Dairesi Müdürlüğü
010268 Sındırgı Vergi Dairesi Müdürlüğü
010269 Dursunbey Vergi Dairesi Müdürlüğü
013261 Tatvan Vergi Dairesi Müdürlüğü
014262 Gerede Vergi Dairesi Müdürlüğü
016207 İznik Vergi Dairesi Müdürlüğü
017263 Gelibolu Vergi Dairesi Müdürlüğü
019261 Sungurlu Vergi Dairesi Müdürlüğü
022263 Havsa Vergi Dairesi Müdürlüğü
022264 İpsala Vergi Dairesi Müdürlüğü
038202 Pınarbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü
038203 Bünyan Vergi Dairesi Müdürlüğü
055204 Terme Vergi Dairesi Müdürlüğü
055205 Havza Vergi Dairesi Müdürlüğü


15.02.2018-YENİ HİZMET-İNTERNET VERGİ DAİRESİ T.C KİMLİK NUMARASI GİRİŞ EKRANLARINDAN “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) ile “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” VERİLMESİ HK.;

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunmak ve günümüz ihtiyaç ile taleplerini karşılayabilmek adına çalışmalarımız devam etmekte olup, yeni bir hizmet olarak İnternet Vergi dairesine “T.C kimlik numarası ile giriş” ekranlarından elektronik ortamda “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısı) ile “Mükellefiyet Durumunu Gösterir Belge” verilmesi işlemine 14.02.2018 tarihi itibariyle başlanmıştır. Mükellefler İnternet vergi dairesinin ( https://intvrg.gib.gov.tr) adresinden T.C kimlik bilgileri ile giriş yaparak “Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge” (Borcu Yoktur Yazısını), Mükellef İşlemleri / Borcu yoktur - Mükellefiyet Yazısı / Borcu Yoktur Yazısı Talebi veya Mükellefiyet Yazısı talebi menülerini takip ederek elektronik ortamda bu belgeleri almaları imkanı sağlanmıştır. Diğer taraftan mükellefler istemeleri halinde farklı tarihlerde yaptıkları başvuru sonucunda onaylanan belgelerinin bir örneğini aynı menü adımlarını takip ederek “Daha Önceden Talep Ettiğiniz Dilekçeler” alanından almaları mümkün bulunmaktadır.

13-02-2018 ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 16 Şubat 2018 Cuma akşamı saat 18:00 ile 17 Şubat 2018 Cumartesi akşam saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VD KODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
048266 Yatağan Vergi Dairesi Müdürlüğü
051262 Bor Vergi Dairesi Müdürlüğü
001205 Karataş Vergi Dairesi Müdürlüğü
002261 Kahta Vergi Dairesi Müdürlüğü
003202 Çay Vergi Dairesi Müdürlüğü
003261 Bolvadin Vergi Dairesi Müdürlüğü
003262 Emirdağ Vergi Dairesi Müdürlüğü
004261 Doğu Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü
005262 Gümüşhacıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
005263 Taşova Vergi Dairesi Müdürlüğü
005264 Suluova Vergi Dairesi Müdürlüğü
006252 Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
007204 Elmalı Vergi Dairesi Müdürlüğü
008261 Hopa Vergi Dairesi Müdürlüğü
009263 Germencik Vergi Dairesi Müdürlüğü
038201 Develi Vergi Dairesi Müdürlüğü


12.02.2018 – Basit Usul Mükelleflerinin Vefat (Ölüm) etmesi halinde Varisleri Tarafından Verilecek Yıllık Beyanname hk.

Vefat (Ölüm) tarihi 01.11.2017 ve sonrasında olan Basit Usul Mükelleflerin varisleri tarafından verilmesi gereken Yıllık beyannameler elektronik ortamda e-beyanname programı üzerinden (meslek mensupları ile yapacakları sözleşmeye istinaden) alınmaya başlanmıştır. Vefat (Ölüm) tarihi 01.11.2017 tarihinden önce olan Basit Usul Mükelleflerin varisleri tarafından, mükelleflerin adına verilmesi gereken beyannameleri en son bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüklerine kağıt ortamında elden teslim edeceklerdir.

08.02.2018 - 1 No.lu KDV Beyannamesine Eklenen Yeni İstisna Kodları Hakkında Duyuru:

02.02.2018 tarihli ve 30320 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği gereği; 1 No.lu KDV Beyannamesinin “İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna, “241-TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/b) Maddesinde Yer Alan Hizmetler”; “İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna, “443- TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/h) Maddesi Kapsamında Alınan Teslim ve Hizmetler” istisna kodları eklenmiştir.

07.02.2018 - Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belge (Borcu Yoktur Yazısı) Hakkında Duyuru;

Tahsilat Genel Tebliğine (9 nolu) istinaden düzenlenen 6183 Sayılı Kanunun 22/A maddesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi ve diğer nedenler kapsamında Başkanlığımızdan alınan (İnternet Vergi Dairesi veya Vergi Dairelerinden) Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belgelerde (Borcu Yoktur Yazısı) 07.02.2018 tarihi itibariyle güncelleme yapılmıştır. İlgili kanun kapsamında elektronik ortamda alınan borcu yoktur yazılarının doğruluğu.https://intvrg.gib.gov.tr adresinden T.C. kimlik bilgileri veya kullanıcı kodu ile giriş yapılarak “Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri” altında “Dilekçe Sorgulama” menüsünden, dilekçe numarası ve vergi kimlik numarası bilgileri ile kontrol edilebilir.

06-02-2018 ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 9 Şubat 2018 Cuma akşamı saat 18:00 ile 10 Şubat 2018 Cumartesi akşam saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VD KODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
002260 Adıyaman Vergi Dairesi Müdürlüğü
031290 Asım Gündüz Vergi Dairesi Müdürlüğü
034239 Merter Vergi Dairesi Müdürlüğü
044251 Fırat Vergi Dairesi Müdürlüğü
046201 Aslanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü
046280 Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğü
048265 Marmaris Vergi Dairesi Müdürlüğü
054252 Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü
055252 Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğü
059261 Çerkezköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
061201 Hızırbey Vergi Dairesi Müdürlüğü
076201 Iğdır Vergi Dairesi Müdürlüğü


05.02.2018- 2017 DÖNEMİ BASİT USUL BEYANNAME VERME KILAVUZU HAKKINDA DUYURU ;

Bilindiği üzere, 6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 121 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile maddede yazan şartları taşıyan mükelleflere " Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi " hakkı tanınmaktadır. Yapılan değişiklik nedeniyle beyanname düzenleme programını BDP nin yeniden güncellenmesi gerekmektedir Belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin tespiti için yapılan çalışmalar sonucunda hangi mükelleflerin yararlanabilecekleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

01.02.2018- BASİT USUL BEYANNAMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU;

6824 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmüne göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga mükerrer 121 inci maddesinde değişiklik yapmıştır. Yapılan değişiklik ile maddede yazan şartları taşıyan mükelleflere " Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi " hakkı tanınmaktadır. Belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin tespiti için çalışmalar devam ettiğinden dolayı 2017 dönemi Basit Usul Beyannameler 06.02.2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacaktır.

16.01.2018 - AMASYA – BARTIN – ÇANKIRI İLLERİNİN MERKEZ VE İLÇELERİNDEKİ VERGİ DAİRESİ VE MALMÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI MÜKELLEFLERİN DİKKATİNE

Bilindiği üzere, 18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra No.lu Genel Tebliğinin” geçici 2 inci maddesi gereği, 01.06.2017 tarihinden itibaren KIRŞEHİR ili merkez ve ilçelerinde uygulanmakta olan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” alınmasına ilişkin uygulama; 3 No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin Geçici 4 üncü maddesi gereği, AMASYA, BARTIN ve ÇANKIRI illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamaya açılacaktır. Uygulama, 23 Şubat 2018 tarihine kadar verilme zorunluluğu bulunan Ocak/2018 vergilendirme dönemi beyannameleri ile başlayacaktır.

16.01.2018 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 19 Ocak 2018 saat 18:00 ile 20 Ocak 2018 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
031262 Reyhanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü
031263 Samandağ Vergi Dairesi Müdürlüğü
033203 Anamur Vergi Dairesi Müdürlüğü
034256 Hisar Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
034258 Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
035203 Menemen Vergi Dairesi Müdürlüğü
035205 Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü
035208 Urla Vergi Dairesi Müdürlüğü
035212 Çeşme Vergi Dairesi Müdürlüğü
035251 Dokuz Eylül Vergi Dairesi Müdürlüğü
039262 Babaeski Vergi Dairesi Müdürlüğü
043261 Simav Vergi Dairesi Müdürlüğü
052262 Ünye Vergi Dairesi Müdürlüğü
054203 Hendek Vergi Dairesi Müdürlüğü
067263 Çaycuma Vergi Dairesi Müdürlüğü
067264 Devrek Vergi Dairesi Müdürlüğü


16.01.2018 - ÖTV1 Beyanname Değişikliği Duyurusu:

Kayıt Dışı Ekonominin önlenmesi çerçevesinde, ÖTV1 Beyannamesinde yapılan değişiklik nedeniyle Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir. 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu I sayılı listeye ilişkin beyannamede yapılan kapsamlı kontroller nedeni ile verilecek beyannamenin yasal verilme süresinin son günlerine bırakılmaması mükelleflerimizin yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi açısından önem arz etmektedir.

08.01.2018 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 12 Ocak 2018 saat 18:00 ile 13 Ocak 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
003260 Dinar Vergi Dairesi Müdürlüğü
003263 Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü
007206 Kumluca Vergi Dairesi Müdürlüğü
009281 Didim Vergi Dairesi Müdürlüğü
015261 Bucak Vergi Dairesi Müdürlüğü
016205 Mudanya Vergi Dairesi Müdürlüğü
016206 Orhangazi Vergi Dairesi Müdürlüğü
016208 Yenişehir Vergi Dairesi Müdürlüğü
017262 Çan Vergi Dairesi Müdürlüğü
020261 Acıpayam Vergi Dairesi Müdürlüğü
020265 Çivril Vergi Dairesi Müdürlüğü
028261 Bulancak Vergi Dairesi Müdürlüğü
041205 Karamürsel Vergi Dairesi Müdürlüğü
046260 Elbistan Vergi Dairesi Müdürlüğü
063260 Siverek Vergi Dairesi Müdürlüğü
063262 Birecik Vergi Dairesi Müdürlüğü


04.01.2018 - ÖTV3B Beyanname Değişikliği Duyurusu:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı listesinin B Cetveline eklenen yeni GTİP (Makaron) nedeniyle ÖTV3-B beyannamesinde yapılan değişiklik nedeniyle beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir. Söz konusu değişikliğe ilişkin not için tıklayınız.

04.01.2018 - ÖTV3C Beyanname Değişikliği Duyurusu:

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun III sayılı listesinin A Cetveline eklenen yeni GTİP’ler nedeniyle ÖTV3-C beyannamesinde yapılan değişiklik nedeniyle beyanname düzenleme programının güncellenmesi gerekmektedir. Söz konusu değişikliğe ilişkin not için tıklayınız.

28.12.2017 - (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ) KIST DÖNEM BEYANNAMELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMAYA BAŞLANMASI HAKKINDA DUYURU;

Vefat eden mükelleflere ait bugüne kadar elektronik ortamda verilemeyen "ölüm tarihinde içinde bulunulan ayın başlangıcı ile ölüm tarihi arasındaki döneme tekabül eden (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ), kıst dönem beyannameleri” Beyanname Düzenleme Programı (BDP) üzerinden elektronik ortamda 27.12.2017 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Ayrıca uygulamaya açılan programda 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmü gereği götürü gider indirim oranı %15 olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu tür beyanname verecek mükellefler ile kağıt ortamında beyanname alacak vergi dairesi müdürlüklerinin söz konusu değişiklikler nedeniyle Beyanname Düzenleme Programını (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

15.12.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!

Başkanlığımız mükellef memnuniyetini artırmak için; Mükelleflerin “Bankalar veya ikinci kişiler tarafından” yapılan (Ücretten kesilen vergiler hariç) kesintilerini, Vergi Dairelerinden aldıkları kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifreleri ile (https://intvrg.gib.gov.tr) internet adresinden İnternet Vergi Dairesi / Mükellef İşlemleri / Kesinti Sorgulama adımlarından erişim sağlayarak kontrol etme imkanı tanınmıştır. Aynı zamanda 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında faaliyet gösteren meslek mensupları, kendilerine ait ve Aracılık-Sorumluluk sözleşmesi yaptıkları mükelleflerinin kesinti bilgilerini görüntüleme ve sorgulama yapmalarına da imkan tanınmıştır. Yeni hizmetimiz mükelleflerimize hayırlı olsun.

11.12.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler 16 Aralık 2017 saat 00:01 ile16 Aralık 2017 saat 24:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
034283 Sarıyer Vergi Dairesi Müdürlüğü
061280 Karadeniz Vergi Dairesi Müdürlüğü
031261 Kırıkhan Vergi Dairesi Müdürlüğü
059262 Çorlu Vergi Dairesi Müdürlüğü
058280 Site Vergi Dairesi Müdürlüğü
055251 19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğü
004260 Ağrı Vergi Dairesi Müdürlüğü
009260 Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüğü
034236 Fatih Vergi Dairesi Müdürlüğü
034257 Tuna Vergi Dairesi Müdürlüğü
038254 Gevher Nesibe Vergi Dairesi Müdürlüğü
043262 Tavşanlı Vergi Dairesi Müdürlüğü


07.12.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 8 Aralık 2017 saat 18:00 ile 9 Aralık 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
031280 Şükrü Kanatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü
031281 Akdeniz Vergi Dairesi Müdürlüğü
033250 İstiklal Vergi Dairesi Müdürlüğü
034248 Zincirlikuyu Vergi Dairesi Müdürlüğü
035202 Bergama Vergi Dairesi Müdürlüğü
035260 Şirinyer Vergi Dairesi Müdürlüğü
035261 Kadifekale Vergi Dairesi Müdürlüğü
047260 Mardin Vergi Dairesi Müdürlüğü
047261 Kızıltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü
056260 Siirt Vergi Dairesi Müdürlüğü
067201 Uzunmehmet Vergi Dairesi Müdürlüğü
054201 Akyazı Vergi Dairesi Müdürlüğü
059264 Malkara Vergi Dairesi Müdürlüğü
060261 Erbaa Vergi Dairesi Müdürlüğü
065201 Erciş Vergi Dairesi Müdürlüğü
066262 Sorgun Vergi Dairesi Müdürlüğü


28.11.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 1 Aralık 2017 saat 18:00 ile 2 Aralık 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
016201 Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğü
016204 M.Kemalpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
022262 Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğü
034269 Gaziosmanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
034277 Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü
034280 Zeytinburnu Vergi Dairesi Müdürlüğü
035215 Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğü
041202 Uluçınar Vergi Dairesi Müdürlüğü
045208 Soma Vergi Dairesi Müdürlüğü
048261 Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü
048262 Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğü
049260 Muş Vergi Dairesi Müdürlüğü
073261 Cizre Vergi Dairesi Müdürlüğü


16.11.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! BEYANNAME SİSTEMİ HK.

Başkanlığımızın Bilgi İşlem Sistemlerinin e-beyanname sisteminde yapılacak bakım nedeniyle,; 18 Kasım 2017 saat 22:00 ile 19 Kasım 2017 saat 02:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderilemeyeceklerdir. Duyurulur.

16.11.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 17 Kasım 2017 saat 18:00 ile 18 Kasım 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
001252 Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğü
010264 Gönen Vergi Dairesi Müdürlüğü
011260 Bilecik Vergi Dairesi Müdürlüğü
011261 Bozüyük Vergi Dairesi Müdürlüğü
020203 Gökpınar Vergi Dairesi Müdürlüğü
033252 Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü
034291 Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü
035204 Ödemiş Vergi Dairesi Müdürlüğü
038251 Mimar Sinan Vergi Dairesi Müdürlüğü
041252 Tepecik Vergi Dairesi Müdürlüğü
041253 Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü
052261 Fatsa Vergi Dairesi Müdürlüğü
053201 Kaçkar Vergi Dairesi Müdürlüğü
059260 Namık Kemal Vergi Dairesi Müdürlüğü
064260 Uşak Vergi Dairesi Müdürlüğü


09.11.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 10 Kasım 2017 saat 18:00 ile 11 Kasım 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
063280 Topçumeydanı Vergi Dairesi Müdürlüğü
034261 Güneşli Vergi Dairesi Müdürlüğü
036260 Kars Vergi Dairesi Müdürlüğü
079201 Kilis Vergi Dairesi Müdürlüğü
025280 Kazım Karabekir Vergi Dairesi Müdürlüğü
067280 Karaelmas Vergi Dairesi Müdürlüğü
022201 Arda Vergi Dairesi Müdürlüğü
017261 Biga Vergi Dairesi Müdürlüğü
034203 Silivri Vergi Dairesi Müdürlüğü
032260 Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürlüğü
034284 Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
038252 Erciyes Vergi Dairesi Müdürlüğü
078260 Safranbolu Vergi Dairesi Müdürlüğü


07.11.2017 - Ölüm Halinde Aylık Beyannamelerin Verilmesi hk:

Vefat eden mükelleflerimiz için bugüne kadar elektronik ortamda verilemeyen "ölüm tarihinde içinde bulunulan ayın başlangıcı ile ölüm tarihi arasındaki döneme tekabül eden kıst dönem beyannameler (BDP ve Hazır Beyan sisteminden verilen GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ, Basit Usul beyannameleri hariç)" ile "ölüm tarihinden önceki döneme ait olup vadesi gelmediği için vefat eden mükellef tarafından verilemeyen beyannameler (BDP ve Hazır Beyan sisteminden verilen GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ,Basit Usul beyannameleri hariç)" 07/11/2017 tarihinden itibaren elektronik ortamda verilebilecektir.

06.11.2017 - E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet: İhtirazı Kayıtla Verilen Beyannamelerin Dökümü hk:

Başkanlığımız tarafından, meslek mensubu ve mükelleflerimizden gelen talepler doğrultusunda, zaman kaybını azaltmak ve iş yükünü hafifletmek amacıyla, ihtirazı kayıtla verilen beyannamelerde ihtirazı kayıt nedeninin beyanname çıktısı üzerine yazdırılması sağlanmıştır. Önceki dönemlerde ihtirazı kayıtla verilen beyannamelerin çıktılarının tekrar alınması durumunda ihtirazı kayıt nedeni beyanname üzerindeki yeni tanımlanan alanda görülebilecektir.

02-11-2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler 03 Kasım 2017 saat 18:00 ile 04 Kasım 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
021282 Cahit Sıtkı Tarancı Vergi Dairesi Müdürlüğü
007253 Muratpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
016256 Yeşil Vergi Dairesi Müdürlüğü
020202 Çınar Vergi Dairesi Müdürlüğü
031202 Sahil Vergi Dairesi Müdürlüğü
031203 Antakya Vergi Dairesi Müdürlüğü
033255 Toros Vergi Dairesi Müdürlüğü
035262 Taşıtlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
038253 Kaleönü Vergi Dairesi Müdürlüğü
045251 Alaybey Vergi Dairesi Müdürlüğü
055290 Zafer Vergi Dairesi Müdürlüğü
001255 Çukurova Vergi Dairesi Müdürlüğü
041290 Acısu Vergi Dairesi Müdürlüğü


01.11.2017 - 1 ve 2 No.lu KDV Beyannamelerinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru

27/09/2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 01/10/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan "(2/10)" ibaresi "(3/10)" olarak değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik nedeniyle Beyanname Düzenleme Programının güncellenmesi gerekmektedir.

04-10-2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüğüne bağlı mükellefler 06 Ekim 2017 saat 18:00 ile 07 Ekim 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
034287 Nakil Vasıtalar Vergi Dairesi Müdürlüğü


03.10.2017 1 No.lu KDV Beyannamesinde Değişiklik:

1 no.lu KDV beyannamesinde;

- Matrah bölümünde yer alan "Diğer İşlemler" tablosuna "504 - Alınan malların iadesi, gerçekleşmeyen işlemler" kodu eklenmiştir. Mükellefler daha önce "550-Diğerleri" kodunda bildirdikleri alış iadeleri ya da gerçekleşmeyen işlemlere ilişkin bilgileri 504 kodu ile bildireceklerdir.

- İstisnalar ve Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler bölümünde yer alan "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosuna "442 - İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri" kodu eklenmiştir. Kodun kullanımına ilişkin ayrıntılar 03.02.2017 tarihinde yayımlanan 10 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de açıklanmaktadır.

03.10.2017 Gelir Geçici Vergisi Beyannamelerinde Değişiklik hk.;

Gelir Geçici Beyannamesinde değişiklik olmuştur. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir Söz konusu değişikliğe ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

27.09.2017 - KIRŞEHİR İlinde Pilot Uygulamada Olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin Duyuru;

Kırşehir İli merkez ve ilçelerinde pilot olarak uygulanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin "SGK Bildirimleri" bölümünde, düzeltme beyannamelerinin oluşturulmasında yaşanan sorunlar nedeniyle tasarım değişikliği yapılmıştır. Değişikliğin yer aldığı BDP programı 03.10.2017 tarihinde e-Beyanname sisteminde yayımlanacaktır. Değişikliğe ilişkin yazılım programlarında kullanılacak şema dosyası (xsd) yazılım firmalarının kullanımına sunulmuştur. Söz konusu değişikliğe ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

22-09-2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler 22Eylül 2017 saat 18:00 ile 23 Eylül 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
009201 EFELER
010262 BURHANİYE
012260 BİNGÖL
025251 AZİZİYE
033204 KIZILMURAT
034252 ÜMRANİYE
034270 GÖZTEPE
035263 HASAN TAHSİN
041207 DERİNCE
057260 SİNOP
070201 KARAMAN
080201 OSMANİYE

19.09.2017 - Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru;

Mükelleflerimizce, bir vergilendirme döneminde düzenlenen belge sayılarının beyan edilmesi için KDV 1 beyannamesine yeni tablo eklenmesine ilişkin yapılan değişiklik yeniden değerlendirilmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Önemle duyurulur.

14.09.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 15 Eylül 2017 saat 18:00 ile 16 Eylül 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
016251 Osmangazi Vergi Dairesi Müdürlüğü
016255 Uludağ Vergi Dairesi Müdürlüğü
048264 Milas Vergi Dairesi Müdürlüğü
035259 Kordon Vergi Dairesi Müdürlüğü
035263 Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü
034251 Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğü
034276 Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü
007201 Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü
007202 Serik Vergi Dairesi Müdürlüğü
007251 Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü
055203 Çarşamba Vergi Dairesi Müdürlüğü
059201 Süleymanpaşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
050260 Nevşehir Vergi Dairesi Müdürlüğü
066260 Yozgat Vergi Dairesi Müdürlüğü
015260 Burdur Vergi Dairesi Müdürlüğü
051260 Niğde Vergi Dairesi Müdürlüğü
043201 30 Ağustos Vergi Dairesi Müdürlüğü

07.09.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 8 Eylül 2017 saat 18:00 ile 9 Eylül 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
001203 Kozan Vergi Dairesi Müdürlüğü
010201 Karesi Vergi Dairesi Müdürlüğü
044252 Beydağı Vergi Dairesi Müdürlüğü
035258 Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü
035256 Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü
034296 Küçük Çekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü
034255 Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
034297 Beylik Düzü Vergi Dairesi Müdürlüğü
034292 Yakacık Vergi Dairesi Müdürlüğü
007254 Düden Vergi Dairesi Müdürlüğü
007203 Manavgat Vergi Dairesi Müdürlüğü
054251 Gümrükönü Vergi Dairesi Müdürlüğü
018260 Çankırı Vergi Dairesi Müdürlüğü
039261 Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürlüğü
052201 Boztepe Vergi Dairesi Müdürlüğü
017260 Çanakkale Vergi Dairesi Müdürlüğü

18.08.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 18 Ağustos 2017 saat 18:00 ile 19 Ağustos 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
008260 ARTVİN
013260 BİTLİS
022260 KIRKPINAR
023201 HARPUT
031201 23TEMMUZ
034294 AVCILAR
041204 GÖLCÜK
045202 ALAŞEHİR
058201 KALE
073260 ŞIRNAK
073262 SİLOPİ
075201 ARDAHAN

16.08.2017 - ÖTV1 BEYANNAME DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU:

4760 sayılı ÖTV Kanunu (l) Sayılı Listeye ilişkin ÖTV-1 beyannamesinin “Ekler” bölümünde yer alan “İndirimler(Aynı Listedeki Malın İmalatta Kullanılması)” kulakçığındaki “İmalata Giren Mal Bilgileri” tablosuna, “Satın Alınan Maldan İmalata Giren Miktar” ve “İmalata Giren Mal İçin Ödenen ÖTV Tutarı” sütunları eklenmiştir. Lütfen beyanname düzenleme programınızı güncelleyiniz.

03.08.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 04 Ağustos 2017 saat 18:00 ile 05 Ağustos 2017 saat 18:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir.Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
009262 Çine Vergi Dairesi Müdürlüğü
016202 İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğü
021251 Gökalp Vergi Dairesi Müdürlüğü
021281 Süleyman Nazif Vergi Dairesi Müdürlüğü
031260 Dörtyol Vergi Dairesi Müdürlüğü
034235 Esenler Vergi Dairesi Müdürlüğü
034259 Güngören Vergi Dairesi Müdürlüğü
034288 Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü
035206 Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğü
039260 Kırklareli Vergi Dairesi Müdürlüğü
045252 Mesir Vergi Dairesi Müdürlüğü

MUH9213 KODLU MUHTASAR BEYANNAME DUYURUSU

Vergi beyannamelerini sadeleştirmek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla, genel bütçeye tabi kurum ve kuruluşların, genel bütçe kapsamı dışında yaptıkları vergi kesintilerini beyan etmek için kullanılan MUH9213 kodlu beyanname MUH kodlu beyanname ile birleştirilerek, MUH9213 kodlu beyanname uygulamadan kaldırılmıştır. MUH9213 kodlu muhtasar beyannameyi kullanan mükelleflerimiz Temmuz 2017 vergilendirme döneminden itibaren genel bütçe kapsamı dışında yaptıkları vergi kesintilerini MUH kodlu muhtasar beyanname ile bildireceklerdir. MUH kodlu beyanname ile vergi kesintisi beyan edecek mükelleflerin 0003 vergi türünden mükellefiyet kaydı yok ise vergi dairelerine başvurarak 0003 Gelir Stopaj mükellefiyeti açtırmaları gerekmektedir.

MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle MUH kodlu muhtasar beyannamenin işyeri bilgileri ekinde, işyeri sicil numarasının daha doğru ve standart bir şekilde yazılabilmesi için değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik nedeniyle yeni oluşturulan alanlara yazılacak bilgiler konusunda tereddüt oluştuğu anlaşılmıştır.
Daha önceki versiyonlarda “SGK İşyeri Numarası” adı altında tek alanda girişi yapılan işyeri sicil numarası Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına uygun olarak bölümlere ayrılmıştır. Beyannamede istenilen alanların açıklaması aşağıdaki şekildedir.
Yeni Ünite Kodu: 26 karakterli işyeri sicil numarasının 6. ve 7. Karakterleridir.
Eski Ünite Kodu: 26 karakterli işyeri sicil numarasının 8. ve 9. Karakterleridir.
İşyeri Sıra Numarası: 26 karakterli işyeri sicil numarasının 10-16. karakterleridir.
Alt İşveren Kodu: 26 karakterli işyeri sicil numarasının 24-26. karakterleridir.

SGK işyeri sicil numarası bulunmayanlar için:

Yeni Ünite Kodu: 01
Eski Ünite Kodu: 01
İşyeri Sıra Numarası: 1111111
Alt İşveren Kodu: 111


10.07.2017 Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk.;

2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmına " NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN KAYNAKLANAN FAİZ İNDİRİMİ TABLOSU" alanı eklenmiştir. Ayrıca İndirimli Kurumlar Vergisi Tablosunda bulunan “Tesvik Belgesine “"2012/3305 (2017/9917)" teşvik satırının eklenmesi nedeniyle, bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.07.2017 Muhtasar Beyanname Değişikliği hk.

“MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir.

12.06.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 16 Haziran 2017 saat 18:00 ile 17 Haziran 2017 saat 12:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
001253 Seyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü
034260 Kocasinan Vergi Dairesi Müdürlüğü
009261 Söke Vergi Dairesi Müdürlüğü
016203 Karacabey Vergi Dairesi Müdürlüğü
010263 Edremit Vergi Dairesi Müdürlüğü
010280 Kurtdereli Vergi Dairesi Müdürlüğü
028260 Giresun Vergi Dairesi Müdürlüğü
043280 Çinili Vergi Dairesi Müdürlüğü
003201 Tınaztepe Vergi Dairesi Müdürlüğü
052260 Köprübaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü
072260 Batman Vergi Dairesi Müdürlüğü


09.06.2017 - Kırşehir İli Merkez ve İlçelerine Bağlı Basit Usul Mükellefler, Apartman Yönetimleri vb. Vergi Kesintisi Yapmayanlardan Çalışanları İçin Sigorta Bildirimi Yapacaklara Duyuru;

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra No.lu Genel Tebliğinin geçici 2 inci maddesi gereği, Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan vergi kesintisi yapmayan işverenler, çalışanları için yapacakları prim ve hizmet bildirimlerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Gelir İdaresi Başkanlığına yapacaktır. Bu işverenlerin varsa gelir vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, yoksa adres itibariyle yetki alanına girdikleri vergi dairesine başvurarak 0003 gelir stopaj mükellefiyet açtırmaları gerekmektedir. Bildirimlerini kendileri göndermek isteyenler vergi dairesinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıcı kodu-parola-şifresi talep ederek Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla beyannamelerini bizzat gönderebilirler.
Beyannamenin gönderilmesine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

09.06.2017 - Kırşehir İli Merkez ve İlçelerine Bağlı Mükelleflere Duyuru;

18.02.2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra Nolu Genel Tebliğinin geçici 2 inci maddesi gereği, Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler tarafından vergi kesintileri ile prim ve hizmet bilgilerinin beyan edileceği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi kullanıma açılmıştır. Mükellefler beyanname düzenleme programını güncelleyerek beyannameye ulaşabilirler.
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

05-06-2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler 09 Haziran 2017 saat 18:00 ile 10 Haziran 2017 saat 12:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
001251 05 Ocak Vergi Dairesi Müdürlüğü
033201 Erdemli Vergi Dairesi Müdürlüğü
033202 Silifke Vergi Dairesi Müdürlüğü
033205 Şehit kerim Vergi Dairesi Müdürlüğü
034244 Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
034278 Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü
035269 Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü
048260 Muğla Vergi Dairesi Müdürlüğü
067261 Karadeniz Ereğlisi Vergi Dairesi Müdürlüğü
024260 Fevzi paşa Vergi Dairesi Müdürlüğü
040260 Kırşehir Vergi Dairesi Müdürlüğü
078201 Karabük Vergi Dairesi Müdürlüğü


02-06-2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler 03 Haziran 2017 saat 00:05 ile 04 Haziran 2017 saat 08:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;
022261 Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü
034237 Küçükköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
034245 Tuzla Vergi Dairesi Müdürlüğü
034285 Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü
034242 Sultanbeyli Vergi Dairesi Müdürlüğü
035268 Ege Vergi Dairesi Müdürlüğü
016254 Setbaşı Vergi Dairesi Müdürlüğü
041206 Körfez Vergi Dairesi Müdürlüğü
023280 Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğü
032201 Davraz Vergi Dairesi Müdürlüğü
071202 Kaletepe Vergi Dairesi Müdürlüğü
071201 Irmak Vergi Dairesi Müdürlüğü


29.05.2017 - E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet "Onay bekleyen beyanname" iptal işleminin meslek mensupları tarafından yapılması hk.;

Başkanlığımız tarafından meslek mensubu ve mükelleflerin zaman kaybını azaltmak ve iş yükünü hafifletmek amacıyla, bir önceki muhasebeci ile yapılan sözleşmeye istinaden e-beyanname sistemine gönderilip onay bekleyen durumda olan beyanname/bildirimlerin, yeni muhasebeci ile aracılık /sorumluluk sözleşmesi yapılması ile birlikte gönderilemeyen beyanname/bildirimlerin, e-beyanname sisteminden 7gün 24 saat iptal edebilmelerine imkan tanınmıştır. Duyuru hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

29.05.2017 - KKDF BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimine" ilişkin bildirimdeki Ekler kulakçığında yer alan "İhracatın Gerçekleşmemesi Veya Eksik Gerçekleşmesi Durumunda Kullanılan Cetvel" kısmında bulunan "Kullandırılan Krediler" tablosunun Döviz Cinsi bölümüne Türk Lirası (TL) eklenmiştir. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

18.05.2017 - ÖNEMLİ DUYURU!!! (BAZI VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNİN BEYANNAME GÖNDEREMEMESİ HK.)

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak, mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek ve günümüz teknolojisine uyum sağlayabilmek için yapılan altyapı değişimi çalışmaları nedeniyle, aşağıda yer alan vergi dairesi müdürlüklerine bağlı mükellefler; 18 Mayıs 2017 saat 17:00 ile 19 Mayıs 2017 saat 17:00 arasında e-beyanname sistemi üzerinden beyanname ve bildirim gönderemeyeceklerdir. Duyurulur.

VDKODU ÇALIŞMA YAPILACAK VD ADI;

007205 Kemer Vergi Dairesi Müdürlüğü
009265 Kuşadası Vergi Dairesi Müdürlüğü
016253 Çekirge Vergi Dairesi Müdürlüğü
016259 Gökdere Vergi Dairesi Müdürlüğü
016257 Nilüfer Vergi Dairesi Müdürlüğü
019260 Çorum Vergi Dairesi Müdürlüğü
020280 Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü
034249 İkitelli Vergi Dairesi Müdürlüğü
034263 Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü
035265 Çakabey Vergi Dairesi Müdürlüğü
035267 Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü
037260 Kastamonu Vergi Dairesi Müdürlüğü
077201 Yalova Vergi Dairesi Müdürlüğü


1 No.lu KDV Beyannamesi Değişikliği

23/02/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (i) bendi eklenerek Türkiye’de ikamet etmeyenlere konut ve iş yeri teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. Bu kapsamda 1 No.lu KDV beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Lütfen Beyanname Düzenleme Programınızı güncelleyiniz.

14.04.2017 Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere ait Beyannamede Değişiklik hk;

1512 Sayılı Noterler Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca 2017 / Nisan Dönemi için verilecek, “Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere ait Beyanname” nin “Tahsil Edilen Damga Vergisi “ türü alanındaki Combobox’ına (Tabloya) yeni kodlar eklenmesi nedeniyle, bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

12.04.2017 “E-Vergi Levhası Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru:

Kamu ve Özel kurumlar, Belediyeler, Tüzel Kuruluşlarının mükelleflerin E-Vergi Levhası bilgilerini Başkanlığımız internet vergiciliği (https://intvrg.gib.gov.tr ) adresindeki “Şifresiz İşlemler” alanından giriş yaparak; Mükellef İşlemleri / Mükellef Dosyası/ E-Vergi Levhası Sorgulama adımlarını takip ederek görüntülemesi mümkün bulunmaktadır.

12.04.2017 “Borcu Yoktur Yazısı Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru:

Bakanlıklar, Kamu ve Özel kurumlar, Belediyeler, Tüzel Kuruluşlarının (ihale ve hak ediş işlemlerinde) mükelleflerin getirmiş oldukları Borcu Yoktur yazısının bilgilerinin doğru olup olmadığını, Başkanlığımız internet vergiciliği (https://intvrg.gib.gov.tr ) adresindeki “Kullanıcı girişi” alanından giriş yaparak; Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri / Dilekçe Sorgulama adımlarını takip ederek görüntülemesi mümkün bulunmaktadır.

07.04.2017 – Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk.;

2017/1. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmına "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı eklenmiştir. Ayrıca beyannamenin “ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER” bölümüne yeni kodlar eklenmesi nedeniyle, bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

03.04.2017 - KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ HAKKINDA;

2017 DÖNEMİ İÇİN VERİLECEK KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ, PROGRAMDAKİ DEĞİŞİKLİK NEDENİ İLE KISA BİR SÜRE SONRA UYGULAMAYA AÇILACAKTIR.
BU NEDENLE TÜM MÜKELLEFLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ.

01.04.2017 - KDV1 Beyanname Değişikliği Duyuru

15/02/2017 tarihinde yayımlanan 11 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile eklenen "...3065 sayılı Kanun kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz." hükmüne istinaden 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerin beyanname düzenleme programını güncellemeleri gerekmektedir. Değişikliğe ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

01.04.2017 - KURUMLAR VERGİSİ HARÇDİĞER - HARÇKAMU BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK.;

2016 Dönemi İçin Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 2017 dönemi için verilecek HarçDiğer, KamuHarç Bildirimlerinde Değişiklik Yapilmiştir. Bu Beyannameleri Vermesi Gereken Mükelleflerin Ve Meslek Mensuplarinin Güncel Beyanname Düzenleme Programini "Gerekli Programlar" Bölümünden İndirip Yeniden Bilgisayarlarina Kurmalari Gerekmektedir.

01.04.2017 - E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;

“Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Beyannamesinin” ekinde yer alan EK8 Vergi Kimlik Numarası ile SGK işyeri numaralarının eşleştirilmesinin İnternet Vergi dairesi üzerinden doldurularak gönderilmesi ile ilgili olarak yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda, mükelleflerin kendi kullanıcı kodları ile yapmış oldukları EK8 bilgi girişleri sonrasında “Bütün Kayıtları Listele” butonuna basmaları halinde, kullanıcı kodu ile girişi yapılan tüm EK8 bilgi girişleri kayıtlarının sistemden görüntüleme yapabilmesi mümkündür. “Liste” butonuna basmaları halinde ise sadece girişi yapılan vergi kimlik numarasına ait Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri numaraları listelenebilmektedir.

EK8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru;

EK8 Eşleştirme Formu Bildiriminde, vergi dairesinde kaydı bulunmayan işyerlerine ait işyeri SGK numaralarının, mükelleflerin bu çalışanlarına ilişkin vergi kesintilerinin bildirildiği şube veya merkezin adresinin seçilerek yapılması gerekmektedir.

Örnek:

İşveren (B), bina inşaatı için kurulan şantiyede 7 sigortalı çalıştırmaktadır. Şantiyenin adresinin olmaması ve bu şantiye için vergi dairesinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz şubesinin olmaması nedeniyle, bu şantiyede çalışanlara ilişkin yaptığı vergi kesintilerini merkez için vermiş olduğu muhtasar beyanname ile bildirmektedir. Bu durumda şantiye için alınmış olan işyeri SGK numarası merkezin adresi ile eşleştirilmelidir.

01.03.2017 – MUH, MUHGVK281 ve MUH30 Beyanname Değişikliği;

4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinde öngörülen, 1/2/2017 tarihinden itibaren ilave istihdam edilen ve maddede yazılı şartları taşıyan sigortalılar için, asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesine yönelik olarak muhtasar beyannamelere “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” eklenmiştir. Lütfen beyanname düzenleme programınızı güncelleyiniz.

01.03.2017 – 2016 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK;

2016 yılı vergilendirme dönemine ait Ticari, Zirai veya Mesleki kazançlara varsa diğer kazançlarına (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programınında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

01.06.2017 Tarihinde Kırşehir ilinde alınmaya başlanacak olan, vergi kanunlarına göre yapılan kesintiler ile 5510 sayılı Kanun madde 4/1-a kapsamında prim ve hizmet bilgilerinin beyan edileceği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi "Gerekli Programlar" bölümünde yer almaktadır.

21.02.2017 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu;

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Detaylı bilgi için tıklayınız.

01.02.2017 - Ticaret Sicili Harçları Bildirimi;

Harç tahsil yetkisi verilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarının, tahsil ettiği harçları bildirecekleri "Ticaret Sicili Harçları Bildirimi" 01.02.2017 itibariyle uygulamaya açılmıştır. Yetki verilen odaların ilgili ay içinde tahsil ettikleri harçlara ilişkin bildirimlerini, takibeden ayın 15'ine kadar, "0003- Gelir Stopaj" yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerini seçerek, e-Beyanname sisteminden vermeleri ve aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir.

01.02.2017 - 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerine, 6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesine istinaden eklenen bilgiler kaldırılmıştır. Mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

01.02.2017 - BASİT USUL BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK;

Basit Usul Beyannamesine Genç Girişimci İstisnası, Kazanç İndirimi gibi alanlar eklenmiştir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

09.01.2017 - Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk.;

2016/4 dönemine ait Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında bulunan "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı beyannameden çıkarılmıştır. Lütfen Beyanname Düzenleme Programınızı (BDP) güncelleyiniz.

03.01.2017 - Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığında 405 ve 406 kodları, 406 kodu altında birleştirilmiştir. Lütfen Beyanname Düzenleme Programınızı güncelleyiniz.

01.12.2016 - (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK;

Muhtasar Beyannamelerde (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) 01.12.2016 tarihinden (2016/11 döneminden) geçerli olmak üzere Mahsup Edilen Vergiler kısmında değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.12.2016 - ÖTV 1 Beyannamesi Duyuru;

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereği alınan ÖTV beyannamesinde "Ekler" bölümüne "Vergi Bildirimi A Cetveli Normal Teslimleri" kulakçığı eklenmiştir. Ayrıca GTİP'lerle ilgili yeni düzenleme yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

01.10.2016 - MÜCBİR SEBEP HALİ NEDENİYLE 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINA BEYANNAME VERMEK İSTEYEN MÜKELLEFLER İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA AÇIKLAMA;

A) Van İlindeki Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerden Matrah Artırımında Bulunacakların Yapacağı İşlem Adımları;

1. Mükellefler 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında matrah artırımında bulunmak istiyorsa, öncelikle bağlı bulunduğu vergi dairesi veya malmüdürlüğüne mücbir sebepten halinden çıkmak istediğine dair dilekçe verecek ve dilekçe vergi dairesi veya malmüdürlüğü tarafından kayıt altına alınacaktır.
2. Mükellef 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında matrah artırımında bulunmak istediği vergi türünün o döneme ait tüm beyannamelerini eksiksiz Beyanname Düzenleme Programından ÖZEL ONAY ile verecektir.
3. Son adım olarak mükellef normal dönem beyannamelerini vermiş bulunduğu yıl ve vergi türüne ait 6736 sayılı kanun kapsamında MATRAH ARTIRIMI beyannamesini verecektir.

B) Diğer İllerdeki Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerden Matrah Artırımında Bulunacakların Yapacağı İşlem Adımları;

1. Mükellef 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında matrah artırımında bulunmak istediği vergi türünün o döneme ait tüm beyannamelerini eksiksiz Beyanname Düzenleme Programından ÖZEL ONAY ile verecektir.
2. Mükellefler normal dönem beyannamelerini vermiş bulunduğu yıl ve vergi türüne ait 6736 sayılı kanun kapsamında MATRAH ARTIRIMI beyannamesini verecektir.

01.10.2016 - I Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

I Sayılı listede yer alan mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde "Uluslararası Anlaşmalardan Doğan İstisna" kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

06.09.2016 - 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi);

6736 Sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin 5. maddesi ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6. maddesinden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

06.09.2016 - 6736 Sayılı Kanunun Kapsadığı Dönemlere İlişkin Olarak Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Verilecek Beyannameler;

6736 Sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere (verilme tarihi 30.06.2016 ve öncesi) ilişkin pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra beyanname vermek isteyen mükelleflerin, 6736 sayılı Kanunun 4. maddesinin 9. fıkrasından faydalanabilmeleri için, beyannamelerini gönderirken "Özel Onay" seçeneğinden "PIS" veya "KSS" ile birlikte "6736" kutucuğunu da işaretleyerek göndermeleri gerekmektedir.

01.09.2016 - Hizmet Vergisi (Banka) Beyannamesi Değişikliği;

Hizmet Vergisi (Banka) Beyannamesinde "Vergi Bildirimi" bölümünde 6502 sayılı Kanun gereği güncelleme yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

01.09.2016 - IV Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

IV Sayılı listeye ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde "Matrah ve Vergi Bildirimi" ile "Tecil" bölümlerinde yer alan Cep Telefonu Teslimlerine ilişkin tablolarda güncelleme yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

01.09.2016 - 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun"un (6/2-a) maddesine istinaden, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaların kayda geçirilmesine yönelik olarak, "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde, söz konusu maddeye göre ödenmesi gereken katma değer vergisi doğan ve bunu taksitlendirmek isteyen mükellefler, 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile aynı dönemde, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ekinde yer alan EK:21 no.lu "Katma Değer Vergisi Beyannamesi (EK)" beyannamesini de düzenlemesi gerekmektedir.

01.09.2016 - Beyanname Değişikliği;

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Noter Harç Bildirimine ve Damga Vergisi Beyannamesine ek ödeme türleri eklenmiştir. Noter ve Harç Beyannamesi verecek mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programını yeniden güncellemeleri gerekmektedir.

E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;

Mükelleflerimizin Vergi Dairelerine giderek elden kağıt ortamında vermekte oldukları Kıst Dönem Beyannamelerden, Gerçek kişiler (Gelir Vergisi Mükellefleri) için; Ölüm halinde verilmesi gereken Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kurumlar Vergisi Mükellefleri için; Tasfiye Başlangıç, Tasfiye Bitiş, İflas Başlangıç, İflas Bitiş için verilecek Kurumlar Vergisi Beyannameleri 02 Agustos 2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda (E-Beyanname sisteminden) alınmaya başlanacaktır.

Duyurulur.

02.08.2016 - 6001 Sayılı Kanunun 30.Maddesi Gereği Verilmesi Gereken Bildirim hk.;

6001 Sayılı Kanunun 30.Maddesi Uyarınca GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLUNU işletme yetkisi verilen Firma-Firmalarca verilmesi gereken yeni bildirimi mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını (BDP) güncellemesi gerekmektedir.

21.07.2016 - 2016/ HAZİRAN DÖNEMİ KDV1 BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU;

Haziran/2016 KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen "Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı" tablosu yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırılmıştır. Kamuoyuna Duyurulur.

01.07.2016 - KDV1 - KURUM GEÇİCİ ve GELİR GEÇİCİ BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK;

2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir. KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) 'Gerekli Programlar' bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

21.06.2016 - ANKARA'DA KDV İADE İŞLEMLERİ İÇİN ANADOLU İHTİSAS VERGİ DAİRESİ VE ANKARA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI HAKKINDA DUYURU;

Sadece Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı vergi daireleri mükelleflerinden, belli kriterlere göre seçilen mükelleflerin KDV iadesi işlemlerinin tek yerden takip edilmesi için Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ve Ankara İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü kurulmuştur. Duyuru hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

16.06.2016 - ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği;

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereği alınan ÖTV beyannamesinin Tevkifattan İndirimlere ilişkin ekinde bulunan EPDK Lisans Bilgileri tablosu, "madeni yağ lisansı" ve "biodizel işleme lisansı"nın girilmesine uygun hale getirilmiştir. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

Duyurulur.

18.05.2016 - ÖNEMLİ DUYURU;

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname Çağrı merkezi (444 0 435) 19.05.2016 Perşembe gününün Resmi Tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecektir. Çağrı merkezi hizmeti 20.05.2016 Cuma günü saat 08:30 itibariyle tekrar verilmeye başlanacaktır.

Duyurulur.

29.04.2016 - E-TEBLİGAT ADRESİ BAŞVURUSUNDA BULUNMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU;

Bilindiği üzere 456 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği gereğince E-Tebligat adresi alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Aracılık Sorumluluk sözleşmesi imzalamış olduğunuz mükelleflerinizden E-Tebligat başvurusu yapmayanlar varsa ilgili Tebliğin uygulanması açısından, mükelleflerinizi bağlı bulundukları Vergi Dairelerine yönlendirmeniz gerekmektedir. Yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

22.04.2016 - ÖNEMLİ DUYURU;

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname Çağrı merkezi (444 0 435) 23.04.2016 Cumartesi gününün Resmi Tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecektir. Çağrı merkezi hizmeti 25.04.2016 Pazartesi günü saat 08:30 itibariyle tekrar verilmeye başlanacaktır.

Duyurulur.

05.04.2016 - 2016/03 DÖNEMİ KDV1 BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU;

Mart/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen "Belge Bilgileri - Belge türü / Sayısı" tablosu beyannameden kaldırılmıştır.

Kamuoyuna Duyurulur.

01.04.2016 - KURUMLAR VERGİSİ, KURUM GEÇİCİ - GELİR GEÇİCİ - KDV1 - HARÇDİĞER-HARÇKAMU BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK.;

2015 DÖNEMİ İÇİN VERİLECEK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ, 2016/1. DÖNEMİNE AİT KURUM GEÇİCİ, GELİR GEÇİCİ VE KDV1 BEYANNAMESİ İLE HARÇDİĞER, KAMUHARÇ BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. BU BEYANNAMELERİ VERMESİ GEREKEN MÜKELLEFLERİN VE MESLEK MENSUPLARININ GÜNCEL BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINI "GEREKLİ PROGRAMLAR" BÖLÜMÜNDEN İNDİRİP YENİDEN BİLGİSAYARLARINA KURMALARI GEREKMEKTEDİR.

AYRICA BDP PROGRAMINDA BULUNAN KAPAT BUTONUNA EK KONTROL EKLENMİŞTİR.

YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE
29.03.2016 - 01.04.2016 TARİHİNDE ALINACAK BEYANNAMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK;

KURUMLAR VERGİSİ, KURUM GEÇİCİ, GELİR GEÇİCİ, KDV1 BEYANNAMELERİNDE VE HARCDİĞER, HARCKAMU BİLDİRİMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NEDENİYLE 01.04.2016 tarihinden itibaren Beyanname Düzenleme Programı (BDP) güncellenecektir. (BDP)'ye ait xsd dosyalarına 29.03.2016 tarihinden itibaren buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Lütfen Yazılımınızı xsd'ye uygun olarak düzenleyiniz.

01.03.2016 - YILLIK GELİR (GMSİ + MSİ + ÜCRET + DKİ) BEYANNAMESİ;

Ocak-Aralık 2015 vergilendirme döneminde gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratlardan ibaret olan mükellefler için Yıllık Gelir Vergisi Beyanname programı "YILLIK GELİR (GMSİ + MSİ+ ÜCRET+ DKİ)" beyanname adı ile Beyanname Düzenleme Programına eklenmiştir. Bu gelirlerinin yanı sıra ticari, zirai ve/veya mesleki kazancı bulunan mükellefler beyannamelerini Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile vermeye devam edeceklerdir.

01.03.2016 - KDV1 Beyanname Değişikliği;

KDV-1 Beyannamesinde "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosuna 325, 326 ve 327 tür kodları eklenmiştir. Lütfen Beyanname Düzenleme Programınızı yenileyiniz.

01.03.2016 - YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ;

Ocak-Aralık 2015 vergilendirme dönemi ticari, zirai veya mesleki kazançlara ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Beyanname Düzenleme Programına eklenmiştir. Mükelleflerin ticari, zirai veya mesleki kazancı bulunması durumunda, varsa diğer kazançları (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ile birlikte, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyanname vermesi gerekmektedir.

16.02.2016 - MUHGVK281 BEYANNAME EKLERİNİN BTRANS ÜZERİNDEN GÖNDERİLME ZAMANLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU;

BTRANS aracılığı ile Bankalar tarafından MuhGVK281 adı altında gönderilen Muhtasar Beyanname ekleri verilerinin Veri Tabanına aktarımı her hafta Cuma günü saat 12:00 itibari ile yapılacaktır. Bu nedenle bankalar tarafından MuhGVK281 verilerinin her Cuma 12:00 ye kadar BTRANS sistemine yüklenip onaylanması gerekmektedir. Söz konusu verilerin Vergi Dairesi ekranlarına yansıması takip eden Pazartesi günü tamamlanmış olacaktır. Her hafta Cuma 12:00 dan sonra BTRANS sistemine yüklenen paketlerin aktarımı bir sonraki hafta Cuma günü yapılabilecektir. Her ne sebeple olursa olsun diğer gün ve saatlerde Veri Tabanına aktarım kesinlikle (sistem bu işlemleri otomatik olarak yapacağından dolayı) yapılmayacaktır. Tüm ilgililerin konu hakkında bilgi sahibi olması ve gönderilen verilerin bu tarihler ve saatler dikkate alınarak sisteme yüklemesi gerektiği duyurulur.

02.02.2016 - Ba-Bs Bildirim Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Önemli Duyuru;

Ba-Bs bildirim formlarının hazırlanması ve onaylanması aşamasında, cezai yaptırımlar ile karşılaşılmaması bakımından, 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar ile 2012/1 sayılı Uygulama İç Genelgesinde ifade edilen "eksik veya yanıltıcı bildirim" kapsamına ilişkin açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

02.02.2016 - ÖTV-I Beyanname Değişikliği;

4760 Sayılı ÖTV Kanunu (l) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki vergisi yüksek malın, aynı cetveldeki vergisi daha düşük başka bir malın imalinde kullandığının beyan edilmesi durumunda, imalatta kullanılan malla ilgili vergilerin mükellefinden tahsil edilememesi halinde, 213 sayılı V.U.K.nun 11. maddesine istinaden, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/Ç-4) bölümü kapsamında, bu vergiler indirim beyan edenden aranacaktır. Beyannameye buna ilişkin uyarı mesajı eklenmiştir. Lütfen beyanname düzenleme programınızı yenileyiniz.

02.02.2016 - 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINA ÖNEMLİ DUYURU;

3568 sayılı Kanuna göre Yetki almış meslek mensupları Aracılık-Sorumluluk sözleşmesi imzaladığı Gerçek kişi veya Tüzel Kurumlara ait Muhtasar beyannamesini (Muh, Muh30 ve Muhgvk281) doldurulması sırasında, mükelleflerinin şube kodu ile bu şubenin faaliyet kodunu mesajlar kulakçığından görmesi mümkün olup, beyannamelerin bu bilgilere göre doldurulması gerekmektedir.

02.02.2016 - ÖNEMLİ DUYURU;

3568 sayılı kanun Kapsamında faaliyet gösteren meslek mensupları mükellefleri ile yapmış oldukları Aracılık/Sorumluluk sözleşmesi gereği, mükelleflerine ait beyanname/bildirimleri göndermektedirler. Ancak, muhtasar beyannamelerde bazı meslek mensupları tevkifata tabi ödemelere ait bildirimde sürekli tevkifat yapılan kişinin Vergi Kimlik veya T.C Kimlik Numarası yerine "1111111111" rakamlarını yazdıkları tespit edilmiştir. Mükelleflerimize Beyanname ve eklerinde bildirimde bulundukları bilgilerin doğru beyan edilmesine dikkat etmeleri gerektiğini Başkanlığımız olarak hatırlatırız.

02.02.2016 - (MUH,MUH30 ve MUH GVK281) BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK;

Muhtasar Beyannamelerinde (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) 01.01.2016 tarihinden (2016/01 döneminden) geçerli olmak üzere Ekler Kısmındaki İşyeri Bilgileri bölümünde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

02.02.2016 - BASİT USUL BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK;

Basit Usul Beyannamesine çalıştırılan işçiler bölümü eklenmiştir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

19.01.2016 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamesi Değişikliği;

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde 01.01.2016 DÖNEMİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE Ekler Kısmındaki İşyeri Bilgileri bölümünde değişiklik yapılmıştır. XML yapısı buraya tıklayarak E-Beyanname hazırlama kılavuzuna ulaşılabilir.

06.01.2016 - ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği;

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereği alınan ÖTV beyannamesinin EKLER kısmındaki İndirimler (Aynı listedeki Malın İmalatta Kullanılması) bölümünde değişiklik yapılarak merkez kontrolü konulmuştur. ÖTV mükellefiyeti olmayan kişilerden alınan malların indirim konusu yapılması durumunda beyannamenin sistemde onaylanmasına izin verilmeyecektir.

06.01.2016 - DEFTER BİLGİ GİRİŞLERİ HAKKINDA DUYURU;

3568 sayılı kanun kapsamında çalışan meslek mensuplarının, sözleşme imzaladığı mükelleflerine ait 2016 Takvim yılı kanuni defter bilgi girişlerini yapmaları gerekmektedir.

Nevi Değişikliği Yapan Mükelleflerin Dikkatine;

Nevi değiştiren mükellef firmalar, Nevi değişikliği yaptıkları eski firmalarına ait vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerini, 01.12.2015 tarihi itibariyle nevi değişikliği yapılan yeni firmalarına ait şifre bilgilerini girerek gönderebileceklerdir.

30.10.2015 - ÖTV-3B Beyannamesi Değişikliği

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında, ÖTV 3-B Beyannamesinde "Matrah ve Vergi Bildirimi" ile "Tecil" kulakçıklarına yeni kolonlar eklenmiş, Bandrol ve Bandrollü Ürün Bilgileri ekinde ise tablo numaraları değiştirilmiştir. Lütfen beyanname düzenleme programınızı güncelleyiniz.

30.10.2015 - ÖTV-3C Beyannamesi Değişikliği

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında, ÖTV 3-C Beyannamesinde "Matrah ve Vergi Bildirimi", "İstisnalar ve İndirimler" ve "Tecil" kulakçıklarında değişiklik yapılmıştır. Lütfen beyanname düzenleme programınızı güncelleyiniz.

30.10.2015 - ÖTV-4 Beyannamesi Değişikliği

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında "Matrah ve Vergi Bildirimi", "İstisnalar" ve "Tecil" kulakçıkları ile "Kamu Kurumlarına Yapılan Bedelsiz Teslimlerde İstisna" eki değiştirilmiştir. Lütfen beyanname düzenleme programınızı güncelleyiniz.

01.09.2015 - KDV-1 Beyannamesi Değişikliği

KDV-1 Beyannamesinin İhraç Kaydıyla Teslimler kulakçığında, Girişi yapılan Yüklenilen KDV tek satıra indirgenmiştir. Yüklenilen KDV'nin Oran ( % 1, 8,18) bazında değil, toplu olarak girilmesi gerekmektedir. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.


YAZILIMCILARIN DİKKATİNE
01.09.2015 - KDV-1 Beyannamesi Değişikliği

KDV-1 Beyannamesinin yüklenilen kdv kısmında değişiklik olması nedeniyle 01.09.2015 tarihinden itibaren KDV1 programı güncellenecektir.(BDP) xsd 26.08.2015 tarihinden itibaren sitemizde http://www.gib.gov.tr /e- beyanname E-Beyanname Hazırlama Kılavuzu butonunun altında yayınlanacaktır. Lütfen Yazılımınızı xsd ye uygun olarak düzenleyiniz.

01.08.2015 - KDV-1 Beyannamesi Değişikliği

KDV-1 Beyannamesinin Matrah kulakçığında, Diğer İşlemler tablosunda, 503 kodlu amortisman satışlarının her bir oran için ayrı satır girilmesine imkan verecek şekilde değişiklik yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

01.08.2015 - ÖTV-1 Beyannamesi Değişikliği

ÖTV-1 Beyannamesinin Ekler kulakçığında, ihracat istisnasına ilişkin tablosunda yer alan, Döviz Cinsi Combobox sütunlarına "Türk Lirası" eklenerek değişiklik yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

16.07.2015 - ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yeniden düzenleme yapıldığından, Temmuz 2015/1 Dönemine ait ÖTV1 Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.07.2015 - Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/2 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.07.2015 - Gelir Geçici Beyanname Değişikliği

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/ 2 Dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.07.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.07.2015 - ARACILIK SÖZLEŞMESİ DUYURUSU

Vergi Usul Kanunu 405 No'lu Genel Tebliği kapsamında mükellefler ile Meslek Mensupları Arasında Münferit Beyanname göndermek amacı ile yapılan ARACILIK SÖZLEŞMELERİ 01.07.2015 tarihinden itibaren tek beyanname/bildirim olarak gönderilebilir. Yapılan Sözleşmenin iptali beyanname veya bildirimin onaylanarak tahakkuk fişinin kesilmesi ile birlikte program tarafından otomatikman gerçekleştirilecektir.

01.07.2015 - İSTİSNA TALEPLERİ YAZISI

3996 Sayılı kanuna göre YAP-İŞLET-DEVRET veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan projelerde KDV istisna talep yazısı talepleri 01.07.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılacaktır.

01.07.2015 - MUH9213 BEYANNAMESİ

Genel Bütçeye Tabi kurum ve/veya kuruluşların, Genel Bütçe kapsamı dışında yaptıkları Stopajlar için verilebilecek beyannamedir. Daha önceden Vergi Dairelerine Kağıt ortamında verilen bu beyanname 01.07.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda verilebilecektir.

08.05.2015 - YENİ İNTERNET VERGİ DAİRESİNİN AÇILMASI HAKKINDA DUYURU

Mükellef memnuniyetini arttırmak, son teknolojik imkanlardan yararlandırmak amacıyla, Yeni İnternet Vergi Dairesi bugün itibariyle hizmete açılmıştır. Halen kullanılmakta olan İnternet Vergi Dairemiz Başkanlığımızın uygun göreceği tarihe kadar aynı anda hizmet vermeye devam edecektir. Yeni İnternet Vergi Dairesine https://intvrg.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi e-beyanname görüş ve öneriler bölümünden Başkanlığımıza ulaştırabilirsiniz.

05.05.2015 - ÖTV1 Beyannameleri Değişikliği

Nisan 2015/2 dönemi için ÖTV1 beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 30.03.2015 tarihine kadar 2014 dönemi için ödenen KURUM GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihten sonra ödenen geçici vergi miktarları görüntülenemeyecektir.

01.04.2015 - Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve 2015 1. Dönem Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

2014 dönemi için Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2015 - ÖTV1 ve ÖTV6 Beyannameleri Değişikliği

Mart 2015 dönemi için OTV1 ve ÖTV6 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Aynı Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğü sınırları içinde birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin; aynı Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğü faaliyet alanındaki şubeleri için Gelir Vergisi Kanunun 98. maddesi kapsamında her bir şubesi için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname verebilmelerine imkân veren program 01.04.2015 tarihinden itibaren kullanıma açılmıştır. Bu şekilde elektronik ortamda muhtasar beyanname verecek mükelleflerimiz Özel Onaydan şube adresini seçerek her şube için ayrı muhtasar beyannamesi verebilirler.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunun 98. maddesi kapsamında her bir şube için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname vermek isteyen mükelleflere, her bir şube için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname vermelerine imkan veren program 01.04.2015 tarihinde kullanıma açıldığından 01.04.2015 tarihinden önce elden Vergi Dairesi /Mal Müdürlüğüne verilen beyannamelerin Düzeltme Beyannameleri ilgili Vergi Dairesi /Mal Müdürlüğüne elden verilecektir. 01.04.2015 tarihinden sonra elektronik ortamda verilmesi gereken bu beyannamelerin kağıt ortamında verilmesi halinde mükelleflerimize VUK.nun mük.355 maddesi kapsamında ceza kesileceği tabiidir.

01.03.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler,28.02.2015 tarihine kadar 2014 dönemi için ödenen GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihten sonra ödenen geçici vergi miktarları görüntülenemeyecektir.

01.03.2015 - Gayri Menkul Sermaye İradı Beyannamesi

26 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. 2014 dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek kullanıcıların Gerekli Programlar / Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Olanlar İçinbölümünden Beyanname Düzenleme programını bilgisayarlarına indirip kurmaları gerekmektedir.Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Adres No bilinmiyorsa 10 adet "1" yazılması gerekmektedir.

01.03.2015 - Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2014 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2015 - Şubat 2015 Dönemi ÖTV3B Beyannamesi Değişikliği

Şubat 2015 dönemi için OTV3B Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin ÖTV3B beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan İşyeri kodu (Şube Numarası) bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr "(Kullanıcı Kodu; Parola,Şifre ile)" Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama alanından ulaşılması gerekmektedir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

05.02.2015 - Duyuru

Yunus Emre, 2 Eylül, Battalgazi ve Taşbaşı Vergi Daireleri'nin Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı adı altında birleştirilerek tek vergi dairesine dönüştürülecek olması nedeniyle, bu vergi dairelerine kayıtlı mükellefler 05.02.2015 tarihi saat:23.59'dan, 09.02.2015 tarihi saat:08.00'e kadar e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi Sistemi üzerinden işlem yapamayacaklardır.

Yukarıda sayılan vergi dairelerine bağlı mükelleflerimizin mağduriyet yaşamamaları için acil işlemlerini 05.02.2015 tarihi saat:23.59'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.

03.02.2015 - Basit Usul Beyannamesinde Değişiklik

Basit Usul Beyannamesine çalıştırılan işçiler bölümü eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

03.02.2015 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik

KDV1 beyannamesinde dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c veya geçici 17 nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerinin beyanına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan işyeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

01.01.2015 - ÖTV 1 Beyannamesi Değişikliği

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV 1 beyannamesinin "Tecil ve Tevkifat" kulakçığındaki "Tevkifat" tablosunda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik nedeniyle mükelleflerimizin güncel "Beyanname Düzenleme Programı"'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

12.12.2014 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamesi Değişiklikleri

KDV1 beyannamesinde "Matrah" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 617, 618 no.lu satırlarda ve KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinde "Vergi Bildirimi" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 217 ve 218 no.lu satırlardaki 7/10 oranı 5/10 olarak değiştirilmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

04.12.2014 - Duyuru

Başkanlığımız Bilişim sistemleri elektrik altyapısında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle (İnternet Vergi Dairesi, e-beyanname, e-fatura ) 05.12.2014 tarihi saat 19:00 ile 08.12.2014 tarihi saat 07:00 arasında hizmet veremeyecektir. Tüm kullanıcılarımıza duyurulur.

26.11.2014 - 6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ "KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR BEYANI" HAKKINDA

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılanmasına Dair Kanunun 74.Maddesi gereği KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HAKKINDA BEYANINI (KANUNİ SÜRESİNDE VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMELERİ DİKKATE ALINMAKTADIR) VE ÖZEL HESAP DÖNEMİ BEYANNAMESİNİ VERMEK isteyen mükelleflerimiz e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir. Açıklamalar için Linki tıklayınız.

17.11.2014 - Beyanname Değişiklikleri Duyurusu

Muhtasar Beyannamesi MUH ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. (Tevkifata ilişkin damga vergisi satırına bilgi girilmiş ise girilen miktarın dağılımı "Vergiye Tabi İşlemler" kısmında 301, 302 ve 303 tür koduna yapılması gerekmektedir.) Bu beyannameleri verecek mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2014 - ÖTV 1 Beyannamesi Değişikliği

17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar uyarınca, 1 No.lu ÖTV Beyannamesinin "Ekler" Bölümüne "2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" tabloları eklenmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2014 - KDV 1 Beyannamesi Değişikliği

KDV 1 Beyannamesinde İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran işlemler kulakçığında, "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunda yer alan 406 işlem türü için "İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE (YILI İÇİNDE AYLIK MAHSUBEN İADE)" ifadesi "YILI İÇİNDE AYLIK MAHSUBEN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE" şeklinde ve 439 işlem türü için "İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE (YILLIK)" ifadesi "YILLIK İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE" şeklinde değiştirilmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

25.09.2014 - 6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ "KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR BEYANI" HAKKINDA

6552 sayılı İş kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılanmasına Dair Kanunun 74.Maddesi gereği KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HAKKINDA BEYANINI vermek isteyen mükelleflerimiz e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir. Açıklamalar için Linki tıklayınız.

25 .09.2014 - 6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ "KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI" NEDENİYLE VERİLECEK OLAN KURUM GECICI BEYANNAMELERİ HAKKINDA

6552 sayılı İş kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılanmasına Dair Kanunun 74.Maddesi gereği KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARHAKKINDA BEYANI NEDENİYLE 2014 YILI 1-2. DÖNEMLERE AİT KURUM GECICI DÜZELTME BEYANNAMESİ vermek isteyen mükelleflerimiz e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname düzenleme programını güncellemeleri gerekmektedir. Açıklamalar için Linki tıklayınız.

02.06.2014 KDV Beyannameleri Değişikliği

Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Kapsamında (KDV1;KDV2;KDV9015) Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

16.05.2014 Mayıs 2014 1.Dönemi ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

ÖTV 1 Beyannamesinde Tevkifattan İndirimler bölümüne "E.P.D.K Madeni Yağ Lisans Bilgileri" tablosu eklenmiştir. Mayıs 2014 1.Dönemi için ÖTV 1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

16.05.2014 Mayıs 2014 1.Dönemi ÖTV6 Vergi Sorumluları İçin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Değişikliği

"34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği" ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan mallar için getirilen tevkifat uygulaması kapsamında verilmesi gereken 6 numaralı ÖTV beyannamesinde "Sanayi Sicil Belgesi" ile ilgili ayrı bir kulakçık oluşturulmuştur. Buna göre Mayıs 2014 1.Dönemi için ÖTV 6 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

08.05.2014 Nisan 2014 2.Dönemi ÖTV6 ( Vergi Sorumluları İçin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi )

"34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği" ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan mallar için getirilen tevkifat uygulaması kapsamında verilmesi gereken 6 numaralı ÖTV beyannamesi uygulamaya konulmuştur.

Buna göre Nisan 2014 2.Dönemi için ÖTV 6 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

05.05.2014 Nisan 2014 2.Dönemi ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

"34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği" ile 38.11. G.T.İ.P. numaralı mal teslimleri için tevkifat uygulamasına geçilmesi nedeniyle ÖTV 1 Beyannamesinin bazı bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.Diğer taraftan ÖTV Kanununun 2/3-a maddesi gereğince ÖTV'ye tabi malları ithal ederek bu mallardan yine ÖTV'ye tabi malları üreten imalatçılar için beyannamenin "ithalata ilişkin bilgiler" eki güncellenmiştir.Buna göre Nisan 2014 2.Dönemi için ÖTV 1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

02.05.2014 Beyanname Değişiklikleri

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve, MUHGVK281 (Bankaların verdiği Muhtasar), Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerimiz Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

07.04.2014 Elektrik Üretim Lisans Harç Bildirimi

492 Sayılı Harçlar Kanununa eklenen Elektrik Üretimi Lisans Harç Bildirimi gönderecek Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin bildirimi gönderebilmesi için güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2014 Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

2014/1 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2014 Gelir Geçici Beyanname Değişikliği

2014/1 dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2014 Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2013 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2014 E-Beyannameden Mükelleflerimize Bir Hizmet Daha Açılmıştır

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

1 . Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.04.2013 tarihine kadar 2013 dönemine ait ödenen KURUMLAR VERGİSİ GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihden sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.

2. Meslek mensupları Aracılık /Sorumluluk Sözleşmesi imzalamış oldukları mükelleflerinin, bu güne kadar girmemiş oldukları defterlere ait "GİRİLMEYEN DEFTER BİLGİLERİNİN" sayılarını görebileceklerdir. VUK 277 Madde kapsamında Başkanlığımızca istenilen bilgiler biran önce girilmelidir. Bu bilgiler günlük olarak takip edilecektir.

01.03.2014 e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.02.2013 tarihine kadar 2013 döneminde ödenen GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihten sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.

01.03.2014 Gayri Menkul Sermaye İradı Beyannamesi

26 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. 2013 dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek kullanıcıların Gerekli Programlar / Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Olanlar İçin bölümünden Beyanname Düzenleme programını indirip kurmaları gerekmektedir. Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Adres No bilinmiyorsa 10 adet "1" yazılacaktır.

01.03.2014 Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2013 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

16.02.2014 Şubat 2014 Dönemi ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

Şubat 2014 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin ÖTV1 beyannamesinde 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği değişiklikler yapılması nedeniyle güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

03.02.2014 GENEL DUYURU

Sayın Mükelleflerimiz Gelir Geçici veya Kurum Geçici Beyannamesinde Fatura Bilgileri Ekinin doldurulması sırasında E-Fatura ile kesilen fatura bilgilerini yazmayacaksınız.

02.02.2014 Basit Usul Beyannamesi Değişikliği

Basit Usul Beyannamesi yeniden dizayn edilmiştir. Basit Usul Beyannamesi verecek mükelleflerin BDP programını yeniden indirip kurmaları gerekmektedir. Basit usul beyannameye ilişkin kılavuz ilişiktedir. Beyannamelerin kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

16.01.2014 Noter Bildirim Beyanname Değişiklikleri

Noter Harç Bildiriminde Ocak 2014 Dönemi Bildirimlerinden başlamak üzere değişiklik yapılmıştır. Bu Bildirimi verecek mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.01.2014 Beyanname Değişiklikleri

Muhtasar Beyannamesi, MUHGVK281 (Bankaların verdiği Muhtasar), Damga Vergisi Beyannamesi, Gelir Gecici Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerimiz Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2013 DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Kanunu gereği (Ek-1) sayılı liste Beyannamemize eklenmiştir. Damga Vergisi Beyannamesi verecek mükelleflerimizin değişiklik içeren Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

11.10.2013 SAYIN MÜKELLEFLERİMİZ

13 Ekim 2013 Saat 18:00 den itibaren 19 Ekim 2013 Saat 08:30 kadar 444 0 435 numaradan hizmet veren e-Beyanname Çağrı Merkezimiz hizmet veremeyecektir.

Tüm Mükelleflerimizin Kurban Bayramını Kutlar, Sağlık ve Mutluluklar dileriz.

11.10.2013 HARICI YAZILIMLARLA E-BEYANNAME GÖNDEREN MESLEK MENSUPLARININ DİKKATİNE

E-beyanname sisteminde şifrelenmiş TOKEN kullanımına geçilecektir. E-beyanname web sitesine çağrı göndererek sistemi kullanan uygulamalar sistemden aldıkları TOKEN'ı bütün aşamalarda aynı şekilde sisteme geri vermelidir. TOKEN üzerinde herhangi bir işlem (URLEncode / URLDecodevs) yapılmamalıdır. Logout işleminde de sistemden alınan TOKEN kullanılmalıdır.

Bu nedenle yaşayacağınız sıkıntılar için yazılım firmanızla görüşmeniz gerekir.

SM,SMMM/ YMM ODALARININ DİKKATİNE

Bilindiği gibi 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 41.Maddeinde öngörülen "Odalar, her yılsonu itibariyle mevcut üyelerine ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler." Hükmü yer almaktadır.

Başkanlığımız bu hizmeti yapmak zorunda olan Odalara yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak ve Teknolojinin imkanlarını odaların hizmetine sunmak amacıyla İnternet Vergi Dairemizden/ Meslek Mensuplarına ait Bilgileri girmeleri için programı hizmete açmıştır.

İnternet Vergi Dairesi /Bilgi Giriş /Meslek Mensupları Bilgi girişi ile bu hizmet uygulamaya açılmıştır.

01.09.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği (MUHGVK281)

Gelir Vergisi Kanunu 281 no.lu Genel Tebliğ gereği Muhtasar Beyanname veren Bankaların verdiği (MUHGVK281) beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

Ba-Bs BİLDİRİM FORMLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden alınan Ba-Bs bildirim formları için 01.09.2013 tarihi itibariyle e-beyanname sistemine kontrol modülü eklenerek program değişikliği yapılmıştır.

Bildirim formlarında mal veya hizmet alış/satışı yapılan mükelleflere ait vergi kimlik/T.C. Kimlik numaralarının hatalı yazılması ve Ba bildirim formlarında geçmiş dönemlerde terk etmiş (faaliyeti sona ermiş) mükelleflerden alım yapıldığının bildirilmesi durumlarında, bildirimler mükelleflerce onaylanmadan önce kendilerine uyarı mesajı verilecektir.

Bu nedenle, bildirimlerin mükellefler tarafından gönderilmesi esnasında, kendilerine gelen uyarı mesajlarını dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri, mesajlardaki uyarılar doğrultusunda bildirimlerini tekrar düzenleyerek, onaylamak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Uyarı mesajlarına rağmen bildirimlerinde hatalı vergi kimlik/T.C. Kimlik numarası bulunan ve/veya geçmiş dönemlerde terk etmiş mükelleflerden alım yaptığını bildiren mükellefler, haklarında işlem yapılmak üzere bağlı bulundukları vergi dairelerine sevk edileceklerdir.

MERKEZİ BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİNE KAYITLI OLAN BANKALAR İÇİN DUYURU

SAYIN MÜKELLEFLERİMİZ BİLDİĞİNİZ GİBİ ŞUBE BAZINDA VERMİŞ OLDUĞUNUZ MUHGVK281 BEYANNAMELERİNE İSTİNADEN MUHTASAR BEYANNAMENİZ BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULUP TEK TAHAKKUK KESİLMEKTEDİR.

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ŞUBE BAZINDA VERMİŞ OLDUĞUNUZ MUHGVK281 BEYANNAMELERİ E-BEYANNAME ÜZERİNDEN ÖDEMELER KULAKÇIĞI OLMADAN VERECEKSİNİZ. TAHAKKUK FİŞİ ALIMINDAN SONRA;

BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇERİSİNDE ŞUBE BAZINDA ÖDEMELER KULAKÇIĞINA YAZILACAK BİLGİLER BTRANS ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.

KULLANMIŞ OLDUĞUNUZ PROGRAMLARI GÜNCELLEME ADINA YAZILAN XSD 'YE BU BAĞLANTIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ TÜM SORUNLAR İÇİN 444 0 435 TELEFON NUMARASINDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

16.08.2013 Ağustos 2013 Dönemi ÖTV1Beyannamesi Değişikliği

Ağustos 2013 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin ÖTV1 beyannamesinde hava ve deniz yakıtı beyanları ile "B Cetvelindeki Ürünler" bölümünden yapılan beyanlara ilişkin değişiklik nedeniyle güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

12.08.2013 Ağustos 2013 Dönemi 1 No.lu ÖTV Beyannamesi Hakkında

1 No.lu ÖTV beyannamesinde hava ve deniz yakıtı beyanları ile "B Cetvelindeki Ürünler" bölümünden yapılan beyanlara ilişkin değişiklik yapılacaktır. İlgili beyannamenin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan rehber için tıklayınız.

2013 İkinci Üç Aylık Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Hakkında

05.08.2013 tarih ve 90 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; 14.08.2013 günü sonuna kadar verilmesi gereken Nisan- Mayıs- Haziran 2013 dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi ve 17.08.2013 günü sonuna kadar olan ödeme süresi, 19.08.2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

17.06.2013 Haziran 2013 Dönemi OTV1 BEYANNAMESİ

Haziran 2013 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin GTIP numaralarının değişmesi nedeniyle güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

11.06.2013 Yurtdışındaki Bazı Kaynakların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85. Maddesi Kapsamında Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara ilişkin beyanname vermek isteyen Mükellefler, Bankalar veya Aracı Kurumlar e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname düzenleme programını güncellemeleri gerekmektedir.

01.05.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği (MUH; MUHGVK281)

Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır. Adres kodu bilinmiyorsa; Ocak, Şubat, Mart ,Nisan, Mayıs, Haziran dönemi beyannameler için meslek mensuplarının iş yoğunluğu göz önüne alınarak 10 adet "1" yazılacaktır.

05.04.2013 Harç Bildirimi

67 No.lu Harçlar Genel Tebliği Kapsamında Denetim Yetkilendirme Harç Bildirimi gönderecek Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin bildirimi gönderebilmesi için güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Bu bildirimi, Tebliğ kapsamındaki Kurumlar Vergisi Mükellefleri gönderecekler, Tebliğ kapsamında olmayan Kurumlar Vergisi Mükellefleri göndermeyeceklerdir.

01.04.2013 Katma Değer Vergisi Beyannamesi (KDV1; KDV2; KDV9015)

2013 Mart Dönemine ait KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği

2013 Mart Dönemine ait Muhtasar (Gelir Stopaj) Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Ekler kısmındaki (4691 Eki) yönetici firma kodu alanına bu ay için bilinmiyorsa 10 karakter 1 yazılabilir.

01.04.2013 Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

2013/1 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Ayrıca bu beyannamenin nasıl doldurulacağına ait kılavuz hazırlanmıştır. İlgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

01.04.2013 Gelir Geçici Beyanname Değişikliği

2013/1 dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesine gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Ayrıca bu beyannamenin nasıl doldurulacağına ait kılavuz hazırlanmıştır. İlgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

01.04.2013 Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2012 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2013 E- Beyannameden Mükelleflerimize Bir Hizmet Daha Açılmıştır

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.03.2013 tarihine kadar 2012 dönemine ait ödenen KURUMLAR VERGİSİ GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihden sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.

Ayrıca 117 ve 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğler gereği KDV iadesi talep edecek Mükelleflerimiz için verilen KDV1 beyannamesinde işlem türü kodu hatalı ise o mükelleflerimizin beyannamelerindeki hata GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında gösterilmektedir. Hatalı olan beyannamelerin düzeltilmesi için DÜZELTME BEYANNAMESİ verilmesi gerekmektedir.

01.04.2013 Beyanname Arama Kriteri

18.03.2013 tarihinden itibaren gerek arşiv gerekse güncel kısımda beyanname arama kriteri, Başlangıç ve Bitiş yılı aynı olmak üzere değiştirilmiştir.

Başlangıç/Bitiş tarihi:

Örnek-1: 01.01.2010/31.12.2010 (Tam 1 yıl)
Örnek-2: 01.01.2010/31.01.2010 (Tam 1 ay)
Örnek-3: 22.02.2010/31.03.2010

gibi sorgulama yapılabilir.

05.03.2013 e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.02.2013 tarihine kadar 2012 döneminde ödenen GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihden sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.

01.03.2013 Gayri Menkul Sermaye İradı

26 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. 2012 dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek kullanıcıların Gerekli Programlar / Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Olanlar İçin bölümünden Beyanname Düzenleme programını indirip kurmaları gerekmektedir. Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Adres No bilinmiyorsa 10 adet "1" yazılacaktır.

01.03.2013 Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2012 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi ve Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2013 Katma Değer Vergisi Beyannamesi

2013 Şubat Dönemine ait KDV2 ve KDV9015 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği

Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır Adres kodu bilinmiyorsa Ocak, Şubat, Mart dönemi beyannameler için meslek mensuplarının iş yoğunluğu göz önüne alınarak 10 adet "1" yazılabilecektir. Ancak daha sonraki dönemlerde adres kodu alanının doldurulması zorunludur.

16.02.2013 Şubat 2013 Dönemi OTV1 BEYANNAMESİ

Şubat 2013 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. İlgili beyanname rehberi için tıklayınız.

14.02.2013 2013 Ocak Dönemi OTV3B BEYANNAMESİ

OTV3B Beyannamesi yeniden dizayn edilmiş olup, Ocak 2013 dönemi ve sonrası için gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.02.2013 MUHTASAR BEYANNAME Değişikliği

Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır (Adres kodu https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx. Sayfasından adrese ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.) Ocak, Şubat, Mart dönemi beyannameler için meslek mensuplarının iş yoğunluğu göz önüne alınarak boş geçmeleri mümkündür. Ancak daha sonraki dönemlerde adres kodu alanının doldurulması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT : Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır (İŞYERİNİN ADRES KODU YAZILACAKTIR. İŞYERİ SAHİBİNİN DEĞİL)

01.02.2013 KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ Değişikliği

31/12/2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.5.3.3. İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak Türkiye?de yerleşmiş olmayan kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin bildirim ve belgeler" başlıklı bölümünde; Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının izni ve denetimine tabi olarak eğitim veya sağlık alanında faaliyet gösteren ve yurt dışı yerleşik kişilere verdikleri hizmetlerden elde ettikleri kazançlarının %50'sini indirim konusu yapan işletmelerin, Eğitim Hizmetlerine İlişkin Formu yada Sağlık Hizmetlerine İlişkin Formu kurum Geçici Beyannamesinin ekinde doldurmaları gerekmektedir.

01.02.2013 BASİT USUL BEYANNAMESİ Değişikliği

Basit Usul Beyannamesi yeniden dizayn edilmiş olup, ilgili kılavuz ilişiktedir. Beyannamelerin kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

01.02.2013 VERGİ LEVHASI Duyurusu

Gerçek kişilerde; ticaret sicilden alınmış olan "Ticaret Unvanı" vergi dairesi tarafından sicil girişi yapılmış olsa dahi vergi levhasında yer almamakta idi. Vergi levhası oluşturan programda değişiklik yapılarak 01.02.2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır. Bu tarihten sonra oluşturulacak vergi levhalarında vergi dairesi sicil kaydındaki "Ticaret Unvanı" yer alacaktır. Oluşturulan vergi levhasında mükellefin "Ticaret Unvanı" nın olmaması durumunda vergi dairesince söz konusu bilgi girilmemiş olabilir. Bu durumda mükelleflerin vergi dairesine müracaatta bulunarak mükellef dosyasından varsa ticaret sicilden alınan ticaret unvanı girişini yaptırmaları gerekir. Ayrıca daha önce hatalı girişi yapılan ticaret unvanları da yine vergi dairesince sicil kayıtlarından düzelttirilecektir.

03.01.2013 Muhtasar Beyanname Duyurusu

82 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri kapsamında oluşturulan Muhtasar Beyannameler (Muh;GVK281) üzerinde Aralık 2012 döneminden itibaren uygulanmak üzere değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

Bu Beyannamelerde "Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)" bölümünde 101, 102, 103, 111, 121, 253 ve 254 Tür Kodlu işlemler bakımından uygulanmakta olan toplu olarak tek bir satırda yazma uygulaması sona erdirilmiştir. Bu itibarla, 101, 102, 103, 111, 121, 253, 254 Tür Kodlu işlemler için istenen bilgiler hesap/işlem esas alınmak üzere ayrı ayrı bildirilecektir. Dolayısıyla, bir dönem içerisinde aynı tür kodu içerisinde takip eden birden fazla hesap/işlem, tek bir satırda toplanmadan ayrı ayrı satırlarda belirtilmek üzere bildirilecektir.

Yine bu Beyannamelerde yalnızca 101, 102, 103, 111, 121, 253 ve 254 Tür Kodlu ödemeler bakımından uygulanmak üzere, "Ödeme Yapılanın" Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilinmiyorsa bu alanlara "1111111111/99999999999" ibareleri yazılacaktır. Yine, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bilinmeyen kişiler bakımından aynı dönem içerisinde bir kodlu işlemle ilgili olarak birden fazla işlem yapılması durumunda, her bir işlem ayrı ayrı satırlarda ve bu kişilerin "Adı ve Soyadı (Unvanı)" alanları da mutlaka yazılmak suretiyle bildirilecektir. Ayrıca, Adres bilinmiyorsa adres alanına "Bilinmiyor" ibaresi yazılacaktır.

31.12.2012 KDV Beyannameleri Değişikliği

Katma Değer Vergisi (KDV1;) Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

03.12.2012 e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, göndermeyi sehven unuttukları beyannameleri artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir.

Bu hizmetimiz Ekim 2012 dönemi beyannamelerinden itibaren başlayacak olup; beyanname vermesinin bitimini takip eden ayın ilk haftasında açılacak ve 15 gün süre ile gösterilecektir. Bu süre içerisinde beyanname verilse bile MESAJLAR kulakçığında verilmedi olarak görülecektir.

Ayrıca, Kasım 2012 döneminden itibaren beyannamesi/beyannameleri verilmeyen mükelleflere de internet vergi dairesi şifresi ile internet vergi dairesine girdiklerinde kendileri veya muhasebecileri tarafından verilmeyen beyannameleri için bilgi verilecektir.

01.12.2012 MUHTASAR BEYANNAME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gelir Vergisi Kanunu 82 no.lu sirküleri gereği gönderilen Muhtasar Beyannamelerde (MUH;MUHGVK281) SADECE 101, 102, 103, 111, 253, 254 ,121 tür kodlu ödemeler için olmak üzere; ödemeleri bir sicil numarasından aynı tür kodunda olanları toplayarak tek satırda yazmaları gerekmektedir. TCKN/VKN bilinmeyenler 1111111111/9999999999 yazmalarına müsaade edilecektir. Bu siciller için de aynı tür kodundan bilgiler toplanarak tek satırda yazılacaktır. Bütün mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.


02.11.2012 DUYURU

Başkanlığımız sistemlerinde 4 Kasım 2012 tarihinde, saat 08:00 - 13:00 arasında bakım yapılacağından internet hizmetlerimize erişim olmayacaktır.

17.10.2012 Beyanname Düzenleme Programı Güncellemesi

Tablolara Excel'den veri alınma işlemi güncellenmiştir. Bu işlemi uygulayan mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.

17.10.2012 Mükellefiyet Grubu Seçimine İlişkin Duyuru

Düzeltme beyannamesi ve kanuni süresinden sonra beyanname veren mükelleflerimizin, VUK 352 ve VUK 355'e göre uygulanacak cezanın tespit edilmesi için mükellefiyet grup seçimini yaparken (1.Sınıf, 2.Sınıf) hata yaptıkları tespit edilmiştir. Bu seçim programlarımızda kontrol altına alınmıştır. Mükellefiyet grup seçimini yanlış seçerek vergi kaybına sebep olan mükelleflerimiz tespit edileceğinden, lütfen mükellefiyet grubunu doğru olarak seçmeye özen gösteriniz.

17.10.2012 Damga Vergisi Muafiyetine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere bazı kurum ve kuruluşlara e-beyanname göndermeleri sırasında ödemeleri gereken Damga Vergisi ile ilgili muafiyet tanınmıştır. Bu muafiyetten faydalanma hakkı olan mükelleflerimiz Başkanlığımızca belirlenmiştir.

Damga Vergisi muafiyetinden faydalanma hakkı olmasına rağmen bizim listemizde yer almayan mükelleflerimizin Damga Vergisi muafiyetinden yararlanma gerekçeleri tespit edilemediğinden, bu mükelleflerimizin e-beyanname gönderme esnasında açılacak kutucuğa "Damga Vergisi muafiyetinden faydalanma gerekçelerini" belirtmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Damga Vergisi muafiyetinden faydalandırılmayacaklardır. Başkanlığımızca Kanuni Gerekçeler değerlendirilerek gerekli işlem yapılacaktır.

01.10.2012 BA-BS Bildirimleri

01.10.2012 tarihinden itibaren 418 no.lu tebliğ gereği BA-BS Bildirimlerinde değişiklik olmuştur. BA-BS Bildirimlerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

19.09.2012 Paket Kontrol İşlemleri Hakkında Duyuru

Gönderilen paketlerdeki beyannamelerin tablolarında 5.000'den fazla kayıt olması durumunda beyannamelerin kontrolü doğal olarak uzun sürebilmekte ve tarayıcı (İnternet Gezgini) programları işlemlerin bitişini beklemeden bağlantıyı koparmaktadır. Bu durumda işlem halen devam ettiği halde kullanıcılarımız işlemin yarıda kaldığını düşünerek yeniden giriş yapıp yeniden paket göndermekte ve mükerrer beyannameler ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda kullanıcılarımızın yeniden paket göndermeden bir süre bekledikten sonra paketin durumunun Kontrol Bekliyor durumundan Kontrol Edildi durumuna geçmesini beklemeleri gerekmektedir. Paketlerin durumları Paket Ara seçeneğinden sorgulanabilmektedir.

01.08.2012 Gelir Stopaj (Muhtasar Beyanname) Değişikliği

Gvk 283 no.lu Gelir vergisi Tebliği gereği Muhtasar Beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir. Yalnızca 101, 102, 103, 111, 253, 254 tür kodlu ödemelere münhasır olmak üzere Vergi Kimlik Numarası bilinmiyorsa 1111111111 yazılabilir. Adres bilinmiyorsa adres alanına Bilinmiyor yazılacaktır.

14.06.2012 Duyuru

117 No.lu Tebliğ gereği Kdv tevkifatlarında Mayıs 2012 döneminden itibaren değişiklik olmuştur. Nisan-2012 dönemine ait (eski oranlı) bilgiler Nisan dönemine ait düzeltme beyannamesi ile verilecektir.

01.06.2012 Gelir Stopaj (Muhtasar Beyanname) Değişikliği

14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 117 nolu Kdv Tebliği gereği Muhtasar Beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

01.06.2012 KDV Beyannameleri Değişikliği

14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 117 nolu Kdv Tebliği gereği Katma Değer Vergisi (KDV1;Kdv2;KDV9015) Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

01.05.2012 Muhtasar Beyanname Değişikliği

01.05.2012 tarihinden itibaren muhtasar beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Başkanlığımızca yayınlanan 02.05.2012 tarih ve GVK-82/2012-4 Sayılı Gelir Vergisi Sirkusu gereği Muhtasar Beyannamelerinin Ödemeler kulakçığında Tevkifat yapan kişilere ait bilgiler bölümünde değişiklik yapılmıştır.

01.04.2012 2011 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2011 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2012 Muhtasar Beyanname Değişikliği

01.04.2012 tarihinden itibaren muhtasar beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Başkanlığımızca yayınlanan 26.03.2012 tarih ve GVK-81/2012-3 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri?nde; 14.02.2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.12.2011 tarihli ve Esas No:2010/7 ve Karar No:2011/172 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 04.06.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen geçici 73 üncü maddesi, 06.06.2008 tarihinden önce 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanması gereken mükellefler yönünden iptal edilen karar uyarınca program değişikliği yapılmıştır.

01.04.2012 Kazan Vergi Dairesi

01.04.2012 tarihinden itibaren Kazan Malmüdürlüğü; Kazan Vergi Dairesi olarak hizmet vereceğinden düzenlenecek gerek yeni gerekse eski dönemlere ait beyannamelerde Kazan Malmüdürlüğü yerine Kazan Vergi dairesi seçilecektir.

01.04.2012 Gelir Geçici/Kurum Geçici Beyannameleri

01.04.2012 tarihinden itibaren Gelir Geçici ve Kurum Geçici beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

16.03.2012 2011 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Anayasa Mahkemesinin 09/02/2012 tarihinde vermiş olduğu Esas No: 2010/93 sayılı karar gereği (Yürürlüğü Durdurma) 2011 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nde Yatırım İndiriminden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin yeniden düzenlenmiş Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini vermiş ve beyannamesinde Yatırım İndirimi bulunan mükelleflerimiz Düzeltme beyannamesi vereceklerdir.

01.03.2012 2011 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2011 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi ve Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2012 Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi'nde değişiklik yapılmıştır. Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.

15.02.2012 Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi

17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 88 nolu tebliğ gereği Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi'nde yer alan il-ilçe bilgilerinde değişiklik yapılmıştır. Banka Muameleleri Vergisi beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.

14.02.2012 Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi

17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 88 nolu tebliğ gereği Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi'nde değişiklik yapılmıştır. Banka Muameleleri Vergisi beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.02.2012 2011 Dönemi Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi

2011 dönemi için Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi'nde bir değişiklik olmadığı için Beyanname Düzenleme Programı'nın yeniden indirilmesine gerek olmadan 2010 dönemi beyannamesi kullanılabilecektir.

01.02.2012 Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi

17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 88 nolu tebliğ gereği Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi'nde değişiklik yapılmıştır. Banka Muameleleri Vergisi beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.02.2012 GVK 281 No'lu Tebliğ Kapsamında MUHGVK281 Bildirimi

03 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 281 nolu tebliğ gereği 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyette bulunan bankaların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri muhtasar beyannamelerinin tek merkezden verilebilmesine ilişkin olarak MUHGVK281 Bildirimi oluşturulmuştur. Bankaların düzenleyecekleri MUHGVK281 bildirimleri için güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

04.01.2012 Gelir Geçici Beyanname Değişikliğine İlişkin Duyuru

Gelir Geçici Beyannamesine ek kontrollerin konulması nedeni ile Gelir Geçici beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.01.2012 2012 Yılı Damga Vergisi Miktarları

55 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için geçerli Damga Vergisi miktarları açıklanmıştır. Tüm kullanıcıların yeni değerleri içeren Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.12.2011 Özel Tüketim Vergisi 4 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "4 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.
Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (4 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

15.11.2011 Özel Tüketim Vergisi 4 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "4 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.
Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (4 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

15.11.2011 Özel Tüketim Vergisi 1 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "1 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.
Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (1 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

15.11.2011 Özel Usulsüzlük Cezaları ile ilgili Açıklama

Bazı mükelleflerimizin beyannamelerini "Kanuni Süresinden Sonra" verirken "Mükellef Grubunu" yanlış seçtikleri görülmektedir. Bu nedenle "Mükellef Grubu" seçimi sırasında ek kontrol konulmuştur. Buna rağmen hatalı seçim yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

01.10.2011 Özel Tüketim Vergisi 1 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "1 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (1 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.07.2011 Muhtasar Beyanname Değişikliği

3 Aylık olarak verilecek muhtasar beyannamelere işçi sayısı kontrolü konulduğundan 01.07.2011 tarihinden itibaren 3 Aylık Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.07.2011 Katmadeğer Vergisi Beyannamesi (2) ve KDV9015 Beyanname Değişikliği

01.07.2011 tarihinden itibaren Katmadeğer Vergisi Beyannamesi (2) ve KDV9015 beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.07.2011 İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler İçin Gerekçe Girişi

01.07.2011 tarihinden itibaren İhtirazi Kayıtla verilecek beyannameler Özel Onay aşamasında İhtirazi Kayıt Gerekçesi belirtilerek onaylanacaktır.

01.06.2011 Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru

27.05.2011 tarih ve 27946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklandığı üzere, vergi levhaları İnternet Vergi Dairesi'ne kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yapıp SORGULAMALAR/ Vergi Levhası Bilgileri seçeneğinden oluşturulup görüntülenebilecek ve yazdırabilecektir.

20.05.2011 6111 Sayılı Kanunun 10/3 Maddesi Kapsamında Ödenen KDV'nin 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı" Tablosuna Dahil Edilme Şekline İlişkin Duyuru

6111 sayılı Kanunun 10/3 maddesi kapsamında, işletmede yer aldığı halde kayıtlarda yer almayan emtiaya ilişkin olarak yapılan beyan üzerine tahakkuk eden KDV, en erken bu tutarın ödendiği döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bu kapsamda kayıtlara alınan emtiaya ilişkin olarak ödenecek ve ödendiği dönem 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacak KDV, beyannamenin 'Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı' tablosuna aşağıda belirtildiği şekilde dahil edilecektir.

Buna göre söz konusu Tablonun;
- "KDV Oranı" alanına, 6111 sayılı Kanunun 10/3 maddesi kapsamında KDV beyanında kullanılan oran (%0,5-4-10) yerine emtianın tabi olduğu asıl oran (%1-8-18),
- "KDV Tutarı" alanına, 6111 sayılı Kanunun 10/3 maddesi kapsamında verilen KDV beyannamesi üzerine tahakkuk eden ve ödenen KDV tutarı girilecektir.

Tablonun "Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel" alanı, yukarıda belirtilen veri girişlerine dayanılarak, beyanname programı tarafından hesaplandığından, bu alana herhangi bir tutar girişi yapılmayacaktır. Bu alanda yer alacak tutarın, stok beyanı kapsamında beyan edilen tutardan düşük olması nedeniyle mükellefler tarafından herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

01.04.2011 ÖNEMLİ Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında

Mevcut KESINMIZAN kodlu "Kesin Mizan Bildirimi", "Gelir Vergisi Mükellefleri" için ayrılmış olup, "Kurumlar Vergisi Mükellefleri" için KESINMIZANK kodlu yeni bir bildirim oluşturulmuştur. Kesin Mizan Bildiriminde bulunacak olan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

XML formatında Kesin Mizan Bildirimi üreten muhasebe paket programı üreticilerinin dikkatine: Üretilen XML yapısında bir değişiklik yapılmamış ancak referans verilen XSD dosyasının adı değiştirilmiştir. Gelir Vergisi mükellefleri için üretilen XML içinde KESINMIZAN_1.xsd dosyasının, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için üretilen XML içinde KESINMIZANK_1.xsd dosyasının referans verilmesi gerekmektedir.

Not: Mart ayı içinde Kesin Mizan bildiriminde bulunan Gelir Vergisi mükelleflerinin yeni bildirim gönderip onaylamalarına gerek bulunmamaktadır.

01.04.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (STOK- KASA)

Bu kanunun 10. ve 11. Maddesinden (İşyerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia makine) (Kasa ve Ortaklardan alacaklar) faydalanmak isteyen mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2011 2010 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2010 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2011 Muhtasar Beyanname Değişikliği

01.04.2011 tarihinden itibaren muhtasar beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Muhtasar beyannamelerinin Tablo-1 bölümünde, Serbest Meslek Ödemelerine ait 21-22, Yıllara Yaygın İnşaat İşlerine ait 31-32, Kira Ödemelerine ait 41-42 ve Zirai Mahsuller ve Hizmet Ödemelerine ait 91-92-93-94-95-96 kodlarına ilişkin ödemelerin bulunması halinde Tablo-3 (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler ile Menkul Sermaye İratları Dışında Kalan Ödemelere Ait Bildirim) bölümünün doldurulması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde Tablo3'deki eksikliklerin giderilmesine yönelik vergi dairenizce düzeltme beyannamesi verilmesi istenebilecektir.

01.04.2011 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallara ilişkin 2B numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listelerdeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2011 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallara ilişkin 3B numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listelerdeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2011 Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki mallara ilişkin 4 numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listelerdeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

19.03.2011 2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi

2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi için hazırlanan programın Ücret kısmımda değişiklik yapıldığından Beyannamelerini gönderen mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.
Daha önce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Ücret kısmı dolu olan mükelleflerimiz yeni programla önceki beyanlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

18.03.2011 405 ve 407 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yürürlülük tarihi 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.08.2011 tarihine ertelenmiştir.
Bu kapsamda, daha önce 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince meslek mensupları tarafından elektronik ortamda internet vergi dairesine bilgi girişi yapılan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinden/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinden sistemde "Geçerli E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi"nde yer alanlarının 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince tekrar bilgi girişi yapılmayacaktır.

17.03.2011 2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi

2010 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi İçin Hazırlanan Program ile Vergi Değerine göre Bulunan Emsal Kira Bedeli'nin düşük çıkması nedeniyle Beyannamelerini kaydedemeyen mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

16.03.2011 2010 Dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2010 dönemi için Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Hazırlanan Program ile Vergi Değerine göre Bulunan Emsal Kira Bedeli'nin düşük çıkması nedeniyle Beyannamelerini kaydedemeyen mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

16.03.2011 Özel Tüketim Vergisi I Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallara ilişkin 1 numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listedeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

04.03.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

Bu kanunun 5. Maddesinden faydalanmak isteyen mükelleflerimiz, beyannamelerini onaylarken Özel Onay sayfasında _6111 (6111 Sayılı Kanun) Özel İşareti'ni seçerek beyannamelerine özel onay verebilirler.

02.03.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (MATRAH ARTTIRIMI)

Bu kanunun 6.,7.,8. Maddelerinden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2011 2010 Dönemi Kesin Mizan Bildirimi

V.U.K' nun 403 nolu tebliğ gereği 2010 yılına ait Kesin Mizan Bildirimi yapacak tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2011 2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2010 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi ve Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

28.02.2011 Beyanname Değişikliklerine İlişkin Duyuru

01.03.2011 tarihinde E-Beyanname sistemi saat 09:00 - 13:30 arasında beyanname değişiklikleri nedeniyle kapalı olacaktır.

22.02.2011 405 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliğine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 405 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 19/02/2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Söz konusu tebliğ uyarınca, 01/03/2011 tarihinden itibaren E-Beyanname sisteminde sözleşme bilgisi aranacağından, meslek mensuplarının tebliğ uyarınca zorunlu bulunan bilgi girişini 15/03/2011 tarihini beklemeksizin (eğer bu tarihten önce beyanname gönderilecekse beyanname göndermeden önce) bir an önce yerine getirmeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.
Öte yandan, 2010 yılı içerisinde iptal/fesih edilen veya süresi biten sözleşmelerin hükmü devam etmediğinden bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır.

19.02.2011 405 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliğine İlişkin Bilgi Girişi

405 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliği kapsamında; aracılık yetkisi bulunan meslek mensuplarının 340 No'lu V.U.K Genel Tebliği uyarınca müşterileriyle düzenlemiş oldukları "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri" ne ait bilgilerin girişi, İnternet Vergi Dairesi'nde BİLGİ GİRİŞİ / E-Beyanname Yetki Bilgileri bölümünde 19.02.2011 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.
Meslek mensupları, müşterileriyle düzenlemiş oldukları E-beyanname sözleşmelerine ait bilgilerin girişini yapmadıkları sürece müşterilerine ait beyannameleri/bildirimleri elektronik ortamda gönderemeyeceklerdir.

07.02.2011 Kesin Mizan XML Formatı

1 Mart 2011 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak olan Kesin Mizan Bildirimi'nin XML formatına ilişkin bilgilere buradan ulaşılabilir.

01.02.2011 (2010) Dönemi Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi

2010 dönemi için Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.02.2011 Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannameleri

29 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamelerinin Vergi Bildirimi Bölümünün Alınan Paraların Türü Sütununa "Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar" ile "Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar" değişiklikleri eklenmiştir.
Ocak 2011 döneminden başlamak üzere 01.02.2011 tarihinden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamesi verecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.02.2011 Özel Tüketim Vergisi III Sayılı liste

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki III sayılı listeye göre verilen Özel Tüketim Vergisi beyannalerinde değişiklik yapılmıştır. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname (3a) (3b) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.01.2011 2011 Yılı Damga Vergisi Miktarları

54 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı için geçerli Damga Vergisi miktarları açıklanmıştır. Tüm kullanıcıların yeni değerleri içeren Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.