14.04.2017 Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere ait Beyannamede Değişiklik hk;

1512 Sayılı Noterler Kanununun 119 uncu maddesi uyarınca 2017 / Nisan Dönemi için verilecek, “Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere ait Beyanname” nin “Tahsil Edilen Damga Vergisi “ türü alanındaki Combobox’ına (Tabloya) yeni kodlar eklenmesi nedeniyle, bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

12.04.2017 “E-Vergi Levhası Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru:

Kamu ve Özel kurumlar, Belediyeler, Tüzel Kuruluşlarının mükelleflerin E-Vergi Levhası bilgilerini Başkanlığımız internet vergiciliği (https://intvrg.gib.gov.tr ) adresindeki “Şifresiz İşlemler” alanından giriş yaparak; Mükellef İşlemleri / Mükellef Dosyası/ E-Vergi Levhası Sorgulama adımlarını takip ederek görüntülemesi mümkün bulunmaktadır.

12.04.2017 “Borcu Yoktur Yazısı Sorgulama” Ekranları Hk. Duyuru:

Bakanlıklar, Kamu ve Özel kurumlar, Belediyeler, Tüzel Kuruluşlarının (ihale ve hak ediş işlemlerinde) mükelleflerin getirmiş oldukları Borcu Yoktur yazısının bilgilerinin doğru olup olmadığını, Başkanlığımız internet vergiciliği (https://intvrg.gib.gov.tr ) adresindeki “Kullanıcı girişi” alanından giriş yaparak; Genel Sorgulama ve Hesaplama İşlemleri / Dilekçe Sorgulama adımlarını takip ederek görüntülemesi mümkün bulunmaktadır.

07.04.2017 – Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk.;

2017/1. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmına "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı eklenmiştir. Ayrıca beyannamenin “ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER” bölümüne yeni kodlar eklenmesi nedeniyle, bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

03.04.2017 - KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ HAKKINDA;

2017 DÖNEMİ İÇİN VERİLECEK KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ, PROGRAMDAKİ DEĞİŞİKLİK NEDENİ İLE KISA BİR SÜRE SONRA UYGULAMAYA AÇILACAKTIR.
BU NEDENLE TÜM MÜKELLEFLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ.

01.04.2017 - KDV1 Beyanname Değişikliği Duyuru

15/02/2017 tarihinde yayımlanan 11 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile eklenen "...3065 sayılı Kanun kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz." hükmüne istinaden 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerin beyanname düzenleme programını güncellemeleri gerekmektedir. Değişikliğe ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

01.04.2017 - KURUMLAR VERGİSİ HARÇDİĞER - HARÇKAMU BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK.;

2016 Dönemi İçin Verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 2017 dönemi için verilecek HarçDiğer, KamuHarç Bildirimlerinde Değişiklik Yapilmiştir. Bu Beyannameleri Vermesi Gereken Mükelleflerin Ve Meslek Mensuplarinin Güncel Beyanname Düzenleme Programini "Gerekli Programlar" Bölümünden İndirip Yeniden Bilgisayarlarina Kurmalari Gerekmektedir.

01.04.2017 - E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;

“Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Beyannamesinin” ekinde yer alan EK8 Vergi Kimlik Numarası ile SGK işyeri numaralarının eşleştirilmesinin İnternet Vergi dairesi üzerinden doldurularak gönderilmesi ile ilgili olarak yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda, mükelleflerin kendi kullanıcı kodları ile yapmış oldukları EK8 bilgi girişleri sonrasında “Bütün Kayıtları Listele” butonuna basmaları halinde, kullanıcı kodu ile girişi yapılan tüm EK8 bilgi girişleri kayıtlarının sistemden görüntüleme yapabilmesi mümkündür. “Liste” butonuna basmaları halinde ise sadece girişi yapılan vergi kimlik numarasına ait Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri numaraları listelenebilmektedir.

EK8 Eşleştirme Formu Hakkında Önemli Duyuru;

EK8 Eşleştirme Formu Bildiriminde, vergi dairesinde kaydı bulunmayan işyerlerine ait işyeri SGK numaralarının, mükelleflerin bu çalışanlarına ilişkin vergi kesintilerinin bildirildiği şube veya merkezin adresinin seçilerek yapılması gerekmektedir.

Örnek:

İşveren (B), bina inşaatı için kurulan şantiyede 7 sigortalı çalıştırmaktadır. Şantiyenin adresinin olmaması ve bu şantiye için vergi dairesinde mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz şubesinin olmaması nedeniyle, bu şantiyede çalışanlara ilişkin yaptığı vergi kesintilerini merkez için vermiş olduğu muhtasar beyanname ile bildirmektedir. Bu durumda şantiye için alınmış olan işyeri SGK numarası merkezin adresi ile eşleştirilmelidir.

01.03.2017 – MUH, MUHGVK281 ve MUH30 Beyanname Değişikliği;

4447 sayılı Kanunun geçici 18 inci maddesinde öngörülen, 1/2/2017 tarihinden itibaren ilave istihdam edilen ve maddede yazılı şartları taşıyan sigortalılar için, asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesine yönelik olarak muhtasar beyannamelere “İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim” eklenmiştir. Lütfen beyanname düzenleme programınızı güncelleyiniz.

01.03.2017 – 2016 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK;

2016 yılı vergilendirme dönemine ait Ticari, Zirai veya Mesleki kazançlara varsa diğer kazançlarına (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili olarak Beyanname Düzenleme Programınında (BDP) değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi;

01.06.2017 Tarihinde Kırşehir ilinde alınmaya başlanacak olan, vergi kanunlarına göre yapılan kesintiler ile 5510 sayılı Kanun madde 4/1-a kapsamında prim ve hizmet bilgilerinin beyan edileceği Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi "Gerekli Programlar" bölümünde yer almaktadır.

21.02.2017 - Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Bildirimi Duyurusu;

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken "Muhtasar Beyanname" ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği "Aylık Prim ve Hizmet Belgesi"nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi"nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği, 18 Şubat 2017 tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Detaylı bilgi için tıklayınız.

01.02.2017 - Ticaret Sicili Harçları Bildirimi;

Harç tahsil yetkisi verilen ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarının, tahsil ettiği harçları bildirecekleri "Ticaret Sicili Harçları Bildirimi" 01.02.2017 itibariyle uygulamaya açılmıştır. Yetki verilen odaların ilgili ay içinde tahsil ettikleri harçlara ilişkin bildirimlerini, takibeden ayın 15'ine kadar, "0003- Gelir Stopaj" yönünden bağlı bulundukları vergi dairelerini seçerek, e-Beyanname sisteminden vermeleri ve aynı süre içinde ödemeleri gerekmektedir.

01.02.2017 - 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerine, 6736 Sayılı Kanunun (6/2-a) maddesine istinaden eklenen bilgiler kaldırılmıştır. Mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.

01.02.2017 - BASİT USUL BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK;

Basit Usul Beyannamesine Genç Girişimci İstisnası, Kazanç İndirimi gibi alanlar eklenmiştir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

09.01.2017 - Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk.;

2016/4 dönemine ait Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında bulunan "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı beyannameden çıkarılmıştır. Lütfen Beyanname Düzenleme Programınızı (BDP) güncelleyiniz.

03.01.2017 - Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığında 405 ve 406 kodları, 406 kodu altında birleştirilmiştir. Lütfen Beyanname Düzenleme Programınızı güncelleyiniz.

01.12.2016 - (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK;

Muhtasar Beyannamelerde (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) 01.12.2016 tarihinden (2016/11 döneminden) geçerli olmak üzere Mahsup Edilen Vergiler kısmında değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.12.2016 - ÖTV 1 Beyannamesi Duyuru;

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereği alınan ÖTV beyannamesinde "Ekler" bölümüne "Vergi Bildirimi A Cetveli Normal Teslimleri" kulakçığı eklenmiştir. Ayrıca GTİP'lerle ilgili yeni düzenleme yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

01.10.2016 - MÜCBİR SEBEP HALİ NEDENİYLE 6736 SAYILI KANUN KAPSAMINA BEYANNAME VERMEK İSTEYEN MÜKELLEFLER İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA AÇIKLAMA;

A) Van İlindeki Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerden Matrah Artırımında Bulunacakların Yapacağı İşlem Adımları;

1. Mükellefler 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında matrah artırımında bulunmak istiyorsa, öncelikle bağlı bulunduğu vergi dairesi veya malmüdürlüğüne mücbir sebepten halinden çıkmak istediğine dair dilekçe verecek ve dilekçe vergi dairesi veya malmüdürlüğü tarafından kayıt altına alınacaktır.
2. Mükellef 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında matrah artırımında bulunmak istediği vergi türünün o döneme ait tüm beyannamelerini eksiksiz Beyanname Düzenleme Programından ÖZEL ONAY ile verecektir.
3. Son adım olarak mükellef normal dönem beyannamelerini vermiş bulunduğu yıl ve vergi türüne ait 6736 sayılı kanun kapsamında MATRAH ARTIRIMI beyannamesini verecektir.

B) Diğer İllerdeki Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerden Matrah Artırımında Bulunacakların Yapacağı İşlem Adımları;

1. Mükellef 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında matrah artırımında bulunmak istediği vergi türünün o döneme ait tüm beyannamelerini eksiksiz Beyanname Düzenleme Programından ÖZEL ONAY ile verecektir.
2. Mükellefler normal dönem beyannamelerini vermiş bulunduğu yıl ve vergi türüne ait 6736 sayılı kanun kapsamında MATRAH ARTIRIMI beyannamesini verecektir.

01.10.2016 - I Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

I Sayılı listede yer alan mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde "Uluslararası Anlaşmalardan Doğan İstisna" kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

06.09.2016 - 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi);

6736 Sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin 5. maddesi ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6. maddesinden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

06.09.2016 - 6736 Sayılı Kanunun Kapsadığı Dönemlere İlişkin Olarak Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Verilecek Beyannameler;

6736 Sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere (verilme tarihi 30.06.2016 ve öncesi) ilişkin pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra beyanname vermek isteyen mükelleflerin, 6736 sayılı Kanunun 4. maddesinin 9. fıkrasından faydalanabilmeleri için, beyannamelerini gönderirken "Özel Onay" seçeneğinden "PIS" veya "KSS" ile birlikte "6736" kutucuğunu da işaretleyerek göndermeleri gerekmektedir.

01.09.2016 - Hizmet Vergisi (Banka) Beyannamesi Değişikliği;

Hizmet Vergisi (Banka) Beyannamesinde "Vergi Bildirimi" bölümünde 6502 sayılı Kanun gereği güncelleme yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

01.09.2016 - IV Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

IV Sayılı listeye ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde "Matrah ve Vergi Bildirimi" ile "Tecil" bölümlerinde yer alan Cep Telefonu Teslimlerine ilişkin tablolarda güncelleme yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

01.09.2016 - 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun"un (6/2-a) maddesine istinaden, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaların kayda geçirilmesine yönelik olarak, "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde, söz konusu maddeye göre ödenmesi gereken katma değer vergisi doğan ve bunu taksitlendirmek isteyen mükellefler, 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile aynı dönemde, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ekinde yer alan EK:21 no.lu "Katma Değer Vergisi Beyannamesi (EK)" beyannamesini de düzenlemesi gerekmektedir.

01.09.2016 - Beyanname Değişikliği;

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Noter Harç Bildirimine ve Damga Vergisi Beyannamesine ek ödeme türleri eklenmiştir. Noter ve Harç Beyannamesi verecek mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programını yeniden güncellemeleri gerekmektedir.

E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet hk.;

Mükelleflerimizin Vergi Dairelerine giderek elden kağıt ortamında vermekte oldukları Kıst Dönem Beyannamelerden, Gerçek kişiler (Gelir Vergisi Mükellefleri) için; Ölüm halinde verilmesi gereken Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kurumlar Vergisi Mükellefleri için; Tasfiye Başlangıç, Tasfiye Bitiş, İflas Başlangıç, İflas Bitiş için verilecek Kurumlar Vergisi Beyannameleri 02 Agustos 2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda (E-Beyanname sisteminden) alınmaya başlanacaktır.

Duyurulur.

02.08.2016 - 6001 Sayılı Kanunun 30.Maddesi Gereği Verilmesi Gereken Bildirim hk.;

6001 Sayılı Kanunun 30.Maddesi Uyarınca GEBZE-ORHANGAZİ-İZMİR OTOYOLUNU işletme yetkisi verilen Firma-Firmalarca verilmesi gereken yeni bildirimi mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını (BDP) güncellemesi gerekmektedir.

21.07.2016 - 2016/ HAZİRAN DÖNEMİ KDV1 BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU;

Haziran/2016 KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen "Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı" tablosu yeni bir değerlendirmeye kadar beyannameden kaldırılmıştır. Kamuoyuna Duyurulur.

01.07.2016 - KDV1 - KURUM GEÇİCİ ve GELİR GEÇİCİ BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK;

2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir. KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) 'Gerekli Programlar' bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

21.06.2016 - ANKARA'DA KDV İADE İŞLEMLERİ İÇİN ANADOLU İHTİSAS VERGİ DAİRESİ VE ANKARA İHTİSAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI HAKKINDA DUYURU;

Sadece Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'na bağlı vergi daireleri mükelleflerinden, belli kriterlere göre seçilen mükelleflerin KDV iadesi işlemlerinin tek yerden takip edilmesi için Anadolu İhtisas Vergi Dairesi ve Ankara İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü kurulmuştur. Duyuru hakkında detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

16.06.2016 - ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği;

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereği alınan ÖTV beyannamesinin Tevkifattan İndirimlere ilişkin ekinde bulunan EPDK Lisans Bilgileri tablosu, "madeni yağ lisansı" ve "biodizel işleme lisansı"nın girilmesine uygun hale getirilmiştir. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

Duyurulur.

18.05.2016 - ÖNEMLİ DUYURU;

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname Çağrı merkezi (444 0 435) 19.05.2016 Perşembe gününün Resmi Tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecektir. Çağrı merkezi hizmeti 20.05.2016 Cuma günü saat 08:30 itibariyle tekrar verilmeye başlanacaktır.

Duyurulur.

29.04.2016 - E-TEBLİGAT ADRESİ BAŞVURUSUNDA BULUNMAYAN MÜKELLEFLER HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU;

Bilindiği üzere 456 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği gereğince E-Tebligat adresi alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Aracılık Sorumluluk sözleşmesi imzalamış olduğunuz mükelleflerinizden E-Tebligat başvurusu yapmayanlar varsa ilgili Tebliğin uygulanması açısından, mükelleflerinizi bağlı bulundukları Vergi Dairelerine yönlendirmeniz gerekmektedir. Yardımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

22.04.2016 - ÖNEMLİ DUYURU;

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname Çağrı merkezi (444 0 435) 23.04.2016 Cumartesi gününün Resmi Tatil olması nedeniyle hizmet vermeyecektir. Çağrı merkezi hizmeti 25.04.2016 Pazartesi günü saat 08:30 itibariyle tekrar verilmeye başlanacaktır.

Duyurulur.

05.04.2016 - 2016/03 DÖNEMİ KDV1 BEYANNAMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA DUYURU;

Mart/2016 Vergilendirme Dönemi KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları alanına eklenen "Belge Bilgileri - Belge türü / Sayısı" tablosu beyannameden kaldırılmıştır.

Kamuoyuna Duyurulur.

01.04.2016 - KURUMLAR VERGİSİ, KURUM GEÇİCİ - GELİR GEÇİCİ - KDV1 - HARÇDİĞER-HARÇKAMU BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK.;

2015 DÖNEMİ İÇİN VERİLECEK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ, 2016/1. DÖNEMİNE AİT KURUM GEÇİCİ, GELİR GEÇİCİ VE KDV1 BEYANNAMESİ İLE HARÇDİĞER, KAMUHARÇ BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. BU BEYANNAMELERİ VERMESİ GEREKEN MÜKELLEFLERİN VE MESLEK MENSUPLARININ GÜNCEL BEYANNAME DÜZENLEME PROGRAMINI "GEREKLİ PROGRAMLAR" BÖLÜMÜNDEN İNDİRİP YENİDEN BİLGİSAYARLARINA KURMALARI GEREKMEKTEDİR.

AYRICA BDP PROGRAMINDA BULUNAN KAPAT BUTONUNA EK KONTROL EKLENMİŞTİR.

YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE
29.03.2016 - 01.04.2016 TARİHİNDE ALINACAK BEYANNAMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK;

KURUMLAR VERGİSİ, KURUM GEÇİCİ, GELİR GEÇİCİ, KDV1 BEYANNAMELERİNDE VE HARCDİĞER, HARCKAMU BİLDİRİMLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NEDENİYLE 01.04.2016 tarihinden itibaren Beyanname Düzenleme Programı (BDP) güncellenecektir. (BDP)'ye ait xsd dosyalarına 29.03.2016 tarihinden itibaren buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Lütfen Yazılımınızı xsd'ye uygun olarak düzenleyiniz.

01.03.2016 - YILLIK GELİR (GMSİ + MSİ + ÜCRET + DKİ) BEYANNAMESİ;

Ocak-Aralık 2015 vergilendirme döneminde gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve iratlardan ibaret olan mükellefler için Yıllık Gelir Vergisi Beyanname programı "YILLIK GELİR (GMSİ + MSİ+ ÜCRET+ DKİ)" beyanname adı ile Beyanname Düzenleme Programına eklenmiştir. Bu gelirlerinin yanı sıra ticari, zirai ve/veya mesleki kazancı bulunan mükellefler beyannamelerini Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile vermeye devam edeceklerdir.

01.03.2016 - KDV1 Beyanname Değişikliği;

KDV-1 Beyannamesinde "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosuna 325, 326 ve 327 tür kodları eklenmiştir. Lütfen Beyanname Düzenleme Programınızı yenileyiniz.

01.03.2016 - YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ;

Ocak-Aralık 2015 vergilendirme dönemi ticari, zirai veya mesleki kazançlara ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Beyanname Düzenleme Programına eklenmiştir. Mükelleflerin ticari, zirai veya mesleki kazancı bulunması durumunda, varsa diğer kazançları (GMSİ, MSİ, Ücret ile Diğer Kazanç ve İrat) ile birlikte, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyanname vermesi gerekmektedir.

16.02.2016 - MUHGVK281 BEYANNAME EKLERİNİN BTRANS ÜZERİNDEN GÖNDERİLME ZAMANLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU;

BTRANS aracılığı ile Bankalar tarafından MuhGVK281 adı altında gönderilen Muhtasar Beyanname ekleri verilerinin Veri Tabanına aktarımı her hafta Cuma günü saat 12:00 itibari ile yapılacaktır. Bu nedenle bankalar tarafından MuhGVK281 verilerinin her Cuma 12:00 ye kadar BTRANS sistemine yüklenip onaylanması gerekmektedir. Söz konusu verilerin Vergi Dairesi ekranlarına yansıması takip eden Pazartesi günü tamamlanmış olacaktır. Her hafta Cuma 12:00 dan sonra BTRANS sistemine yüklenen paketlerin aktarımı bir sonraki hafta Cuma günü yapılabilecektir. Her ne sebeple olursa olsun diğer gün ve saatlerde Veri Tabanına aktarım kesinlikle (sistem bu işlemleri otomatik olarak yapacağından dolayı) yapılmayacaktır. Tüm ilgililerin konu hakkında bilgi sahibi olması ve gönderilen verilerin bu tarihler ve saatler dikkate alınarak sisteme yüklemesi gerektiği duyurulur.

02.02.2016 - Ba-Bs Bildirim Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Önemli Duyuru;

Ba-Bs bildirim formlarının hazırlanması ve onaylanması aşamasında, cezai yaptırımlar ile karşılaşılmaması bakımından, 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar ile 2012/1 sayılı Uygulama İç Genelgesinde ifade edilen "eksik veya yanıltıcı bildirim" kapsamına ilişkin açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

02.02.2016 - ÖTV-I Beyanname Değişikliği;

4760 Sayılı ÖTV Kanunu (l) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki vergisi yüksek malın, aynı cetveldeki vergisi daha düşük başka bir malın imalinde kullandığının beyan edilmesi durumunda, imalatta kullanılan malla ilgili vergilerin mükellefinden tahsil edilememesi halinde, 213 sayılı V.U.K.nun 11. maddesine istinaden, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/Ç-4) bölümü kapsamında, bu vergiler indirim beyan edenden aranacaktır. Beyannameye buna ilişkin uyarı mesajı eklenmiştir. Lütfen beyanname düzenleme programınızı yenileyiniz.

02.02.2016 - 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK MENSUPLARINA ÖNEMLİ DUYURU;

3568 sayılı Kanuna göre Yetki almış meslek mensupları Aracılık-Sorumluluk sözleşmesi imzaladığı Gerçek kişi veya Tüzel Kurumlara ait Muhtasar beyannamesini (Muh, Muh30 ve Muhgvk281) doldurulması sırasında, mükelleflerinin şube kodu ile bu şubenin faaliyet kodunu mesajlar kulakçığından görmesi mümkün olup, beyannamelerin bu bilgilere göre doldurulması gerekmektedir.

02.02.2016 - ÖNEMLİ DUYURU;

3568 sayılı kanun Kapsamında faaliyet gösteren meslek mensupları mükellefleri ile yapmış oldukları Aracılık/Sorumluluk sözleşmesi gereği, mükelleflerine ait beyanname/bildirimleri göndermektedirler. Ancak, muhtasar beyannamelerde bazı meslek mensupları tevkifata tabi ödemelere ait bildirimde sürekli tevkifat yapılan kişinin Vergi Kimlik veya T.C Kimlik Numarası yerine "1111111111" rakamlarını yazdıkları tespit edilmiştir. Mükelleflerimize Beyanname ve eklerinde bildirimde bulundukları bilgilerin doğru beyan edilmesine dikkat etmeleri gerektiğini Başkanlığımız olarak hatırlatırız.

02.02.2016 - (MUH,MUH30 ve MUH GVK281) BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK;

Muhtasar Beyannamelerinde (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) 01.01.2016 tarihinden (2016/01 döneminden) geçerli olmak üzere Ekler Kısmındaki İşyeri Bilgileri bölümünde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

02.02.2016 - BASİT USUL BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK;

Basit Usul Beyannamesine çalıştırılan işçiler bölümü eklenmiştir. Bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

19.01.2016 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamesi Değişikliği;

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde 01.01.2016 DÖNEMİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE Ekler Kısmındaki İşyeri Bilgileri bölümünde değişiklik yapılmıştır. XML yapısı buraya tıklayarak E-Beyanname hazırlama kılavuzuna ulaşılabilir.

06.01.2016 - ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği;

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereği alınan ÖTV beyannamesinin EKLER kısmındaki İndirimler (Aynı listedeki Malın İmalatta Kullanılması) bölümünde değişiklik yapılarak merkez kontrolü konulmuştur. ÖTV mükellefiyeti olmayan kişilerden alınan malların indirim konusu yapılması durumunda beyannamenin sistemde onaylanmasına izin verilmeyecektir.

06.01.2016 - DEFTER BİLGİ GİRİŞLERİ HAKKINDA DUYURU;

3568 sayılı kanun kapsamında çalışan meslek mensuplarının, sözleşme imzaladığı mükelleflerine ait 2016 Takvim yılı kanuni defter bilgi girişlerini yapmaları gerekmektedir.

Nevi Değişikliği Yapan Mükelleflerin Dikkatine;

Nevi değiştiren mükellef firmalar, Nevi değişikliği yaptıkları eski firmalarına ait vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerini, 01.12.2015 tarihi itibariyle nevi değişikliği yapılan yeni firmalarına ait şifre bilgilerini girerek gönderebileceklerdir.

30.10.2015 - ÖTV-3B Beyannamesi Değişikliği

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında, ÖTV 3-B Beyannamesinde "Matrah ve Vergi Bildirimi" ile "Tecil" kulakçıklarına yeni kolonlar eklenmiş, Bandrol ve Bandrollü Ürün Bilgileri ekinde ise tablo numaraları değiştirilmiştir. Lütfen beyanname düzenleme programınızı güncelleyiniz.

30.10.2015 - ÖTV-3C Beyannamesi Değişikliği

Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında, ÖTV 3-C Beyannamesinde "Matrah ve Vergi Bildirimi", "İstisnalar ve İndirimler" ve "Tecil" kulakçıklarında değişiklik yapılmıştır. Lütfen beyanname düzenleme programınızı güncelleyiniz.

30.10.2015 - ÖTV-4 Beyannamesi Değişikliği

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği kapsamında "Matrah ve Vergi Bildirimi", "İstisnalar" ve "Tecil" kulakçıkları ile "Kamu Kurumlarına Yapılan Bedelsiz Teslimlerde İstisna" eki değiştirilmiştir. Lütfen beyanname düzenleme programınızı güncelleyiniz.

01.09.2015 - KDV-1 Beyannamesi Değişikliği

KDV-1 Beyannamesinin İhraç Kaydıyla Teslimler kulakçığında, Girişi yapılan Yüklenilen KDV tek satıra indirgenmiştir. Yüklenilen KDV'nin Oran ( % 1, 8,18) bazında değil, toplu olarak girilmesi gerekmektedir. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.


YAZILIMCILARIN DİKKATİNE
01.09.2015 - KDV-1 Beyannamesi Değişikliği

KDV-1 Beyannamesinin yüklenilen kdv kısmında değişiklik olması nedeniyle 01.09.2015 tarihinden itibaren KDV1 programı güncellenecektir.(BDP) xsd 26.08.2015 tarihinden itibaren sitemizde http://www.gib.gov.tr /e- beyanname E-Beyanname Hazırlama Kılavuzu butonunun altında yayınlanacaktır. Lütfen Yazılımınızı xsd ye uygun olarak düzenleyiniz.

01.08.2015 - KDV-1 Beyannamesi Değişikliği

KDV-1 Beyannamesinin Matrah kulakçığında, Diğer İşlemler tablosunda, 503 kodlu amortisman satışlarının her bir oran için ayrı satır girilmesine imkan verecek şekilde değişiklik yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

01.08.2015 - ÖTV-1 Beyannamesi Değişikliği

ÖTV-1 Beyannamesinin Ekler kulakçığında, ihracat istisnasına ilişkin tablosunda yer alan, Döviz Cinsi Combobox sütunlarına "Türk Lirası" eklenerek değişiklik yapılmıştır. Lütfen BDP programınızı güncelleyiniz.

16.07.2015 - ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yeniden düzenleme yapıldığından, Temmuz 2015/1 Dönemine ait ÖTV1 Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.07.2015 - Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/2 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.07.2015 - Gelir Geçici Beyanname Değişikliği

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında 2015/ 2 Dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.07.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik

Kurumlar Vergisi 8 No' lu Genel Tebliği Kapsamında Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

01.07.2015 - ARACILIK SÖZLEŞMESİ DUYURUSU

Vergi Usul Kanunu 405 No'lu Genel Tebliği kapsamında mükellefler ile Meslek Mensupları Arasında Münferit Beyanname göndermek amacı ile yapılan ARACILIK SÖZLEŞMELERİ 01.07.2015 tarihinden itibaren tek beyanname/bildirim olarak gönderilebilir. Yapılan Sözleşmenin iptali beyanname veya bildirimin onaylanarak tahakkuk fişinin kesilmesi ile birlikte program tarafından otomatikman gerçekleştirilecektir.

01.07.2015 - İSTİSNA TALEPLERİ YAZISI

3996 Sayılı kanuna göre YAP-İŞLET-DEVRET veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye göre kiralama karşılığı yaptırılan projelerde KDV istisna talep yazısı talepleri 01.07.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılacaktır.

01.07.2015 - MUH9213 BEYANNAMESİ

Genel Bütçeye Tabi kurum ve/veya kuruluşların, Genel Bütçe kapsamı dışında yaptıkları Stopajlar için verilebilecek beyannamedir. Daha önceden Vergi Dairelerine Kağıt ortamında verilen bu beyanname 01.07.2015 tarihinden itibaren elektronik ortamda verilebilecektir.

08.05.2015 - YENİ İNTERNET VERGİ DAİRESİNİN AÇILMASI HAKKINDA DUYURU

Mükellef memnuniyetini arttırmak, son teknolojik imkanlardan yararlandırmak amacıyla, Yeni İnternet Vergi Dairesi bugün itibariyle hizmete açılmıştır. Halen kullanılmakta olan İnternet Vergi Dairemiz Başkanlığımızın uygun göreceği tarihe kadar aynı anda hizmet vermeye devam edecektir. Yeni İnternet Vergi Dairesine https://intvrg.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Görüş, öneri ve eleştirilerinizi e-beyanname görüş ve öneriler bölümünden Başkanlığımıza ulaştırabilirsiniz.

05.05.2015 - ÖTV1 Beyannameleri Değişikliği

Nisan 2015/2 dönemi için ÖTV1 beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 30.03.2015 tarihine kadar 2014 dönemi için ödenen KURUM GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihten sonra ödenen geçici vergi miktarları görüntülenemeyecektir.

01.04.2015 - Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ve 2015 1. Dönem Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

2014 dönemi için Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2015 - ÖTV1 ve ÖTV6 Beyannameleri Değişikliği

Mart 2015 dönemi için OTV1 ve ÖTV6 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Aynı Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğü sınırları içinde birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin; aynı Vergi Dairesi / Mal Müdürlüğü faaliyet alanındaki şubeleri için Gelir Vergisi Kanunun 98. maddesi kapsamında her bir şubesi için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname verebilmelerine imkân veren program 01.04.2015 tarihinden itibaren kullanıma açılmıştır. Bu şekilde elektronik ortamda muhtasar beyanname verecek mükelleflerimiz Özel Onaydan şube adresini seçerek her şube için ayrı muhtasar beyannamesi verebilirler.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunun 98. maddesi kapsamında her bir şube için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname vermek isteyen mükelleflere, her bir şube için elektronik ortamda ayrı muhtasar beyanname vermelerine imkan veren program 01.04.2015 tarihinde kullanıma açıldığından 01.04.2015 tarihinden önce elden Vergi Dairesi /Mal Müdürlüğüne verilen beyannamelerin Düzeltme Beyannameleri ilgili Vergi Dairesi /Mal Müdürlüğüne elden verilecektir. 01.04.2015 tarihinden sonra elektronik ortamda verilmesi gereken bu beyannamelerin kağıt ortamında verilmesi halinde mükelleflerimize VUK.nun mük.355 maddesi kapsamında ceza kesileceği tabiidir.

01.03.2015 - e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler,28.02.2015 tarihine kadar 2014 dönemi için ödenen GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihten sonra ödenen geçici vergi miktarları görüntülenemeyecektir.

01.03.2015 - Gayri Menkul Sermaye İradı Beyannamesi

26 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. 2014 dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek kullanıcıların Gerekli Programlar / Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Olanlar İçinbölümünden Beyanname Düzenleme programını bilgisayarlarına indirip kurmaları gerekmektedir.Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Adres No bilinmiyorsa 10 adet "1" yazılması gerekmektedir.

01.03.2015 - Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2014 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2015 - Şubat 2015 Dönemi ÖTV3B Beyannamesi Değişikliği

Şubat 2015 dönemi için OTV3B Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin ÖTV3B beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan İşyeri kodu (Şube Numarası) bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr "(Kullanıcı Kodu; Parola,Şifre ile)" Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama alanından ulaşılması gerekmektedir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

05.02.2015 - Duyuru

Yunus Emre, 2 Eylül, Battalgazi ve Taşbaşı Vergi Daireleri'nin Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı adı altında birleştirilerek tek vergi dairesine dönüştürülecek olması nedeniyle, bu vergi dairelerine kayıtlı mükellefler 05.02.2015 tarihi saat:23.59'dan, 09.02.2015 tarihi saat:08.00'e kadar e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi Sistemi üzerinden işlem yapamayacaklardır.

Yukarıda sayılan vergi dairelerine bağlı mükelleflerimizin mağduriyet yaşamamaları için acil işlemlerini 05.02.2015 tarihi saat:23.59'a kadar tamamlamaları gerekmektedir.

03.02.2015 - Basit Usul Beyannamesinde Değişiklik

Basit Usul Beyannamesine çalıştırılan işçiler bölümü eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

03.02.2015 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamelerinde Değişiklik

KDV1 beyannamesinde dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c veya geçici 17 nci maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerinin beyanına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde Değişiklik

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Ekler Kısmında İşyeri / İşçi Bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan işyeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

01.01.2015 - ÖTV 1 Beyannamesi Değişikliği

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV 1 beyannamesinin "Tecil ve Tevkifat" kulakçığındaki "Tevkifat" tablosunda değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik nedeniyle mükelleflerimizin güncel "Beyanname Düzenleme Programı"'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

12.12.2014 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamesi Değişiklikleri

KDV1 beyannamesinde "Matrah" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 617, 618 no.lu satırlarda ve KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinde "Vergi Bildirimi" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 217 ve 218 no.lu satırlardaki 7/10 oranı 5/10 olarak değiştirilmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

04.12.2014 - Duyuru

Başkanlığımız Bilişim sistemleri elektrik altyapısında yapılacak yenileme çalışmaları nedeniyle (İnternet Vergi Dairesi, e-beyanname, e-fatura ) 05.12.2014 tarihi saat 19:00 ile 08.12.2014 tarihi saat 07:00 arasında hizmet veremeyecektir. Tüm kullanıcılarımıza duyurulur.

26.11.2014 - 6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ "KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR BEYANI" HAKKINDA

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılanmasına Dair Kanunun 74.Maddesi gereği KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HAKKINDA BEYANINI (KANUNİ SÜRESİNDE VERİLEN DÜZELTME BEYANNAMELERİ DİKKATE ALINMAKTADIR) VE ÖZEL HESAP DÖNEMİ BEYANNAMESİNİ VERMEK isteyen mükelleflerimiz e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir. Açıklamalar için Linki tıklayınız.

17.11.2014 - Beyanname Değişiklikleri Duyurusu

Muhtasar Beyannamesi MUH ve MUHGVK281 Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. (Tevkifata ilişkin damga vergisi satırına bilgi girilmiş ise girilen miktarın dağılımı "Vergiye Tabi İşlemler" kısmında 301, 302 ve 303 tür koduna yapılması gerekmektedir.) Bu beyannameleri verecek mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2014 - ÖTV 1 Beyannamesi Değişikliği

17.10.2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30.9.2014 tarihli ve 2014/6881 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar uyarınca, 1 No.lu ÖTV Beyannamesinin "Ekler" Bölümüne "2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Yapılan Teslimler" tabloları eklenmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2014 - KDV 1 Beyannamesi Değişikliği

KDV 1 Beyannamesinde İstisnalar - Diğer İade Hakkı Doğuran işlemler kulakçığında, "Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" tablosunda yer alan 406 işlem türü için "İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE (YILI İÇİNDE AYLIK MAHSUBEN İADE)" ifadesi "YILI İÇİNDE AYLIK MAHSUBEN İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE" şeklinde ve 439 işlem türü için "İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE (YILLIK)" ifadesi "YILLIK İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERE İLİŞKİN İADE" şeklinde değiştirilmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

25.09.2014 - 6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ "KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR BEYANI" HAKKINDA

6552 sayılı İş kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılanmasına Dair Kanunun 74.Maddesi gereği KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR HAKKINDA BEYANINI vermek isteyen mükelleflerimiz e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir. Açıklamalar için Linki tıklayınız.

25 .09.2014 - 6552 SAYILI KANUNUN 74. MADDESİ GEREĞİ "KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI" NEDENİYLE VERİLECEK OLAN KURUM GECICI BEYANNAMELERİ HAKKINDA

6552 sayılı İş kanunu ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılanmasına Dair Kanunun 74.Maddesi gereği KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARHAKKINDA BEYANI NEDENİYLE 2014 YILI 1-2. DÖNEMLERE AİT KURUM GECICI DÜZELTME BEYANNAMESİ vermek isteyen mükelleflerimiz e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname düzenleme programını güncellemeleri gerekmektedir. Açıklamalar için Linki tıklayınız.

02.06.2014 KDV Beyannameleri Değişikliği

Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Kapsamında (KDV1;KDV2;KDV9015) Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

16.05.2014 Mayıs 2014 1.Dönemi ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

ÖTV 1 Beyannamesinde Tevkifattan İndirimler bölümüne "E.P.D.K Madeni Yağ Lisans Bilgileri" tablosu eklenmiştir. Mayıs 2014 1.Dönemi için ÖTV 1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

16.05.2014 Mayıs 2014 1.Dönemi ÖTV6 Vergi Sorumluları İçin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Değişikliği

"34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği" ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan mallar için getirilen tevkifat uygulaması kapsamında verilmesi gereken 6 numaralı ÖTV beyannamesinde "Sanayi Sicil Belgesi" ile ilgili ayrı bir kulakçık oluşturulmuştur. Buna göre Mayıs 2014 1.Dönemi için ÖTV 6 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

08.05.2014 Nisan 2014 2.Dönemi ÖTV6 ( Vergi Sorumluları İçin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi )

"34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği" ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde 38.11 tarife pozisyon numarasında yer alan mallar için getirilen tevkifat uygulaması kapsamında verilmesi gereken 6 numaralı ÖTV beyannamesi uygulamaya konulmuştur.

Buna göre Nisan 2014 2.Dönemi için ÖTV 6 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

05.05.2014 Nisan 2014 2.Dönemi ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

"34 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği" ile 38.11. G.T.İ.P. numaralı mal teslimleri için tevkifat uygulamasına geçilmesi nedeniyle ÖTV 1 Beyannamesinin bazı bölümlerinde değişiklikler yapılmıştır.Diğer taraftan ÖTV Kanununun 2/3-a maddesi gereğince ÖTV'ye tabi malları ithal ederek bu mallardan yine ÖTV'ye tabi malları üreten imalatçılar için beyannamenin "ithalata ilişkin bilgiler" eki güncellenmiştir.Buna göre Nisan 2014 2.Dönemi için ÖTV 1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

02.05.2014 Beyanname Değişiklikleri

Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve, MUHGVK281 (Bankaların verdiği Muhtasar), Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerimiz Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

07.04.2014 Elektrik Üretim Lisans Harç Bildirimi

492 Sayılı Harçlar Kanununa eklenen Elektrik Üretimi Lisans Harç Bildirimi gönderecek Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin bildirimi gönderebilmesi için güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2014 Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

2014/1 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2014 Gelir Geçici Beyanname Değişikliği

2014/1 dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2014 Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2013 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2014 E-Beyannameden Mükelleflerimize Bir Hizmet Daha Açılmıştır

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

1 . Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.04.2013 tarihine kadar 2013 dönemine ait ödenen KURUMLAR VERGİSİ GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihden sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.

2. Meslek mensupları Aracılık /Sorumluluk Sözleşmesi imzalamış oldukları mükelleflerinin, bu güne kadar girmemiş oldukları defterlere ait "GİRİLMEYEN DEFTER BİLGİLERİNİN" sayılarını görebileceklerdir. VUK 277 Madde kapsamında Başkanlığımızca istenilen bilgiler biran önce girilmelidir. Bu bilgiler günlük olarak takip edilecektir.

01.03.2014 e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.02.2013 tarihine kadar 2013 döneminde ödenen GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihten sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.

01.03.2014 Gayri Menkul Sermaye İradı Beyannamesi

26 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. 2013 dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek kullanıcıların Gerekli Programlar / Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Olanlar İçin bölümünden Beyanname Düzenleme programını indirip kurmaları gerekmektedir. Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Adres No bilinmiyorsa 10 adet "1" yazılacaktır.

01.03.2014 Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2013 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

16.02.2014 Şubat 2014 Dönemi ÖTV1 Beyannamesi Değişikliği

Şubat 2014 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin ÖTV1 beyannamesinde 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği değişiklikler yapılması nedeniyle güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

03.02.2014 GENEL DUYURU

Sayın Mükelleflerimiz Gelir Geçici veya Kurum Geçici Beyannamesinde Fatura Bilgileri Ekinin doldurulması sırasında E-Fatura ile kesilen fatura bilgilerini yazmayacaksınız.

02.02.2014 Basit Usul Beyannamesi Değişikliği

Basit Usul Beyannamesi yeniden dizayn edilmiştir. Basit Usul Beyannamesi verecek mükelleflerin BDP programını yeniden indirip kurmaları gerekmektedir. Basit usul beyannameye ilişkin kılavuz ilişiktedir. Beyannamelerin kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

16.01.2014 Noter Bildirim Beyanname Değişiklikleri

Noter Harç Bildiriminde Ocak 2014 Dönemi Bildirimlerinden başlamak üzere değişiklik yapılmıştır. Bu Bildirimi verecek mükelleflerimizin Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.01.2014 Beyanname Değişiklikleri

Muhtasar Beyannamesi, MUHGVK281 (Bankaların verdiği Muhtasar), Damga Vergisi Beyannamesi, Gelir Gecici Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerimiz Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.11.2013 DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Kanunu gereği (Ek-1) sayılı liste Beyannamemize eklenmiştir. Damga Vergisi Beyannamesi verecek mükelleflerimizin değişiklik içeren Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

11.10.2013 SAYIN MÜKELLEFLERİMİZ

13 Ekim 2013 Saat 18:00 den itibaren 19 Ekim 2013 Saat 08:30 kadar 444 0 435 numaradan hizmet veren e-Beyanname Çağrı Merkezimiz hizmet veremeyecektir.

Tüm Mükelleflerimizin Kurban Bayramını Kutlar, Sağlık ve Mutluluklar dileriz.

11.10.2013 HARICI YAZILIMLARLA E-BEYANNAME GÖNDEREN MESLEK MENSUPLARININ DİKKATİNE

E-beyanname sisteminde şifrelenmiş TOKEN kullanımına geçilecektir. E-beyanname web sitesine çağrı göndererek sistemi kullanan uygulamalar sistemden aldıkları TOKEN'ı bütün aşamalarda aynı şekilde sisteme geri vermelidir. TOKEN üzerinde herhangi bir işlem (URLEncode / URLDecodevs) yapılmamalıdır. Logout işleminde de sistemden alınan TOKEN kullanılmalıdır.

Bu nedenle yaşayacağınız sıkıntılar için yazılım firmanızla görüşmeniz gerekir.

SM,SMMM/ YMM ODALARININ DİKKATİNE

Bilindiği gibi 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 41.Maddeinde öngörülen "Odalar, her yılsonu itibariyle mevcut üyelerine ilişkin bilgileri Maliye Bakanlığına bildirmekle yükümlüdürler." Hükmü yer almaktadır.

Başkanlığımız bu hizmeti yapmak zorunda olan Odalara yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak ve Teknolojinin imkanlarını odaların hizmetine sunmak amacıyla İnternet Vergi Dairemizden/ Meslek Mensuplarına ait Bilgileri girmeleri için programı hizmete açmıştır.

İnternet Vergi Dairesi /Bilgi Giriş /Meslek Mensupları Bilgi girişi ile bu hizmet uygulamaya açılmıştır.

01.09.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği (MUHGVK281)

Gelir Vergisi Kanunu 281 no.lu Genel Tebliğ gereği Muhtasar Beyanname veren Bankaların verdiği (MUHGVK281) beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameyi gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

Ba-Bs BİLDİRİM FORMLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden alınan Ba-Bs bildirim formları için 01.09.2013 tarihi itibariyle e-beyanname sistemine kontrol modülü eklenerek program değişikliği yapılmıştır.

Bildirim formlarında mal veya hizmet alış/satışı yapılan mükelleflere ait vergi kimlik/T.C. Kimlik numaralarının hatalı yazılması ve Ba bildirim formlarında geçmiş dönemlerde terk etmiş (faaliyeti sona ermiş) mükelleflerden alım yapıldığının bildirilmesi durumlarında, bildirimler mükelleflerce onaylanmadan önce kendilerine uyarı mesajı verilecektir.

Bu nedenle, bildirimlerin mükellefler tarafından gönderilmesi esnasında, kendilerine gelen uyarı mesajlarını dikkatli bir şekilde kontrol etmeleri, mesajlardaki uyarılar doğrultusunda bildirimlerini tekrar düzenleyerek, onaylamak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

Uyarı mesajlarına rağmen bildirimlerinde hatalı vergi kimlik/T.C. Kimlik numarası bulunan ve/veya geçmiş dönemlerde terk etmiş mükelleflerden alım yaptığını bildiren mükellefler, haklarında işlem yapılmak üzere bağlı bulundukları vergi dairelerine sevk edileceklerdir.

MERKEZİ BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİNE KAYITLI OLAN BANKALAR İÇİN DUYURU

SAYIN MÜKELLEFLERİMİZ BİLDİĞİNİZ GİBİ ŞUBE BAZINDA VERMİŞ OLDUĞUNUZ MUHGVK281 BEYANNAMELERİNE İSTİNADEN MUHTASAR BEYANNAMENİZ BAŞKANLIĞIMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULUP TEK TAHAKKUK KESİLMEKTEDİR.

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİNDEN İTİBAREN ŞUBE BAZINDA VERMİŞ OLDUĞUNUZ MUHGVK281 BEYANNAMELERİ E-BEYANNAME ÜZERİNDEN ÖDEMELER KULAKÇIĞI OLMADAN VERECEKSİNİZ. TAHAKKUK FİŞİ ALIMINDAN SONRA;

BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇERİSİNDE ŞUBE BAZINDA ÖDEMELER KULAKÇIĞINA YAZILACAK BİLGİLER BTRANS ÜZERİNDEN VERİLECEKTİR.

KULLANMIŞ OLDUĞUNUZ PROGRAMLARI GÜNCELLEME ADINA YAZILAN XSD 'YE BU BAĞLANTIDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ TÜM SORUNLAR İÇİN 444 0 435 TELEFON NUMARASINDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

16.08.2013 Ağustos 2013 Dönemi ÖTV1Beyannamesi Değişikliği

Ağustos 2013 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin ÖTV1 beyannamesinde hava ve deniz yakıtı beyanları ile "B Cetvelindeki Ürünler" bölümünden yapılan beyanlara ilişkin değişiklik nedeniyle güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

12.08.2013 Ağustos 2013 Dönemi 1 No.lu ÖTV Beyannamesi Hakkında

1 No.lu ÖTV beyannamesinde hava ve deniz yakıtı beyanları ile "B Cetvelindeki Ürünler" bölümünden yapılan beyanlara ilişkin değişiklik yapılacaktır. İlgili beyannamenin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan rehber için tıklayınız.

2013 İkinci Üç Aylık Dönem Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresi Hakkında

05.08.2013 tarih ve 90 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile; 14.08.2013 günü sonuna kadar verilmesi gereken Nisan- Mayıs- Haziran 2013 dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi ve 17.08.2013 günü sonuna kadar olan ödeme süresi, 19.08.2013 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

17.06.2013 Haziran 2013 Dönemi OTV1 BEYANNAMESİ

Haziran 2013 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin GTIP numaralarının değişmesi nedeniyle güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

11.06.2013 Yurtdışındaki Bazı Kaynakların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85. Maddesi Kapsamında Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklara ilişkin beyanname vermek isteyen Mükellefler, Bankalar veya Aracı Kurumlar e-beyanname ile beyanname gönderebilmeleri için Beyanname düzenleme programını güncellemeleri gerekmektedir.

01.05.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği (MUH; MUHGVK281)

Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır. Adres kodu bilinmiyorsa; Ocak, Şubat, Mart ,Nisan, Mayıs, Haziran dönemi beyannameler için meslek mensuplarının iş yoğunluğu göz önüne alınarak 10 adet "1" yazılacaktır.

05.04.2013 Harç Bildirimi

67 No.lu Harçlar Genel Tebliği Kapsamında Denetim Yetkilendirme Harç Bildirimi gönderecek Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin bildirimi gönderebilmesi için güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Bu bildirimi, Tebliğ kapsamındaki Kurumlar Vergisi Mükellefleri gönderecekler, Tebliğ kapsamında olmayan Kurumlar Vergisi Mükellefleri göndermeyeceklerdir.

01.04.2013 Katma Değer Vergisi Beyannamesi (KDV1; KDV2; KDV9015)

2013 Mart Dönemine ait KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği

2013 Mart Dönemine ait Muhtasar (Gelir Stopaj) Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Ekler kısmındaki (4691 Eki) yönetici firma kodu alanına bu ay için bilinmiyorsa 10 karakter 1 yazılabilir.

01.04.2013 Kurum Geçici Beyannamesi Değişikliği

2013/1 Dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Ayrıca bu beyannamenin nasıl doldurulacağına ait kılavuz hazırlanmıştır. İlgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

01.04.2013 Gelir Geçici Beyanname Değişikliği

2013/1 dönemine ait Gelir Geçici Beyannamesine gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Ayrıca bu beyannamenin nasıl doldurulacağına ait kılavuz hazırlanmıştır. İlgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

01.04.2013 Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2012 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2013 E- Beyannameden Mükelleflerimize Bir Hizmet Daha Açılmıştır

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.03.2013 tarihine kadar 2012 dönemine ait ödenen KURUMLAR VERGİSİ GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihden sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.

Ayrıca 117 ve 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğler gereği KDV iadesi talep edecek Mükelleflerimiz için verilen KDV1 beyannamesinde işlem türü kodu hatalı ise o mükelleflerimizin beyannamelerindeki hata GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında gösterilmektedir. Hatalı olan beyannamelerin düzeltilmesi için DÜZELTME BEYANNAMESİ verilmesi gerekmektedir.

01.04.2013 Beyanname Arama Kriteri

18.03.2013 tarihinden itibaren gerek arşiv gerekse güncel kısımda beyanname arama kriteri, Başlangıç ve Bitiş yılı aynı olmak üzere değiştirilmiştir.

Başlangıç/Bitiş tarihi:

Örnek-1: 01.01.2010/31.12.2010 (Tam 1 yıl)
Örnek-2: 01.01.2010/31.01.2010 (Tam 1 ay)
Örnek-3: 22.02.2010/31.03.2010

gibi sorgulama yapılabilir.

05.03.2013 e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, 28.02.2013 tarihine kadar 2012 döneminde ödenen GECİCİ VERGİ MİKTARLARI artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir. Bu tarihden sonra ödenen geçici vergi miktarları görülmez.

01.03.2013 Gayri Menkul Sermaye İradı

26 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olan mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini istemeleri halinde elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. 2012 dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek kullanıcıların Gerekli Programlar / Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradı Olanlar İçin bölümünden Beyanname Düzenleme programını indirip kurmaları gerekmektedir. Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesinde Adres No bilinmiyorsa 10 adet "1" yazılacaktır.

01.03.2013 Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2012 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi ve Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2013 Katma Değer Vergisi Beyannamesi

2013 Şubat Dönemine ait KDV2 ve KDV9015 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2013 Muhtasar Beyanname Değişikliği

Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır Adres kodu bilinmiyorsa Ocak, Şubat, Mart dönemi beyannameler için meslek mensuplarının iş yoğunluğu göz önüne alınarak 10 adet "1" yazılabilecektir. Ancak daha sonraki dönemlerde adres kodu alanının doldurulması zorunludur.

16.02.2013 Şubat 2013 Dönemi OTV1 BEYANNAMESİ

Şubat 2013 dönemi için OTV1 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. İlgili beyanname rehberi için tıklayınız.

14.02.2013 2013 Ocak Dönemi OTV3B BEYANNAMESİ

OTV3B Beyannamesi yeniden dizayn edilmiş olup, Ocak 2013 dönemi ve sonrası için gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.02.2013 MUHTASAR BEYANNAME Değişikliği

Muhtasar beyanname yeniden dizayn edilmiş olup, muhtasar beyanname verecek mükelleflerin ebyn programını yeniden indirerek kurmaları gerekmektedir. Muhtasar beyannamede bulunan Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır (Adres kodu https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx. Sayfasından adrese ilişkin 10 rakamlı numara yazılacaktır.) Ocak, Şubat, Mart dönemi beyannameler için meslek mensuplarının iş yoğunluğu göz önüne alınarak boş geçmeleri mümkündür. Ancak daha sonraki dönemlerde adres kodu alanının doldurulması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT : Adres No alanına Sadece 041 ve 042 ödeme türü kodlarında Ulusal Veri Tabanındaki adres kodu yazılacaktır (İŞYERİNİN ADRES KODU YAZILACAKTIR. İŞYERİ SAHİBİNİN DEĞİL)

01.02.2013 KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ Değişikliği

31/12/2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.5.3.3. İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak Türkiye?de yerleşmiş olmayan kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin bildirim ve belgeler" başlıklı bölümünde; Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının izni ve denetimine tabi olarak eğitim veya sağlık alanında faaliyet gösteren ve yurt dışı yerleşik kişilere verdikleri hizmetlerden elde ettikleri kazançlarının %50'sini indirim konusu yapan işletmelerin, Eğitim Hizmetlerine İlişkin Formu yada Sağlık Hizmetlerine İlişkin Formu kurum Geçici Beyannamesinin ekinde doldurmaları gerekmektedir.

01.02.2013 BASİT USUL BEYANNAMESİ Değişikliği

Basit Usul Beyannamesi yeniden dizayn edilmiş olup, ilgili kılavuz ilişiktedir. Beyannamelerin kılavuza uygun olarak doldurulması gerekmektedir.

01.02.2013 VERGİ LEVHASI Duyurusu

Gerçek kişilerde; ticaret sicilden alınmış olan "Ticaret Unvanı" vergi dairesi tarafından sicil girişi yapılmış olsa dahi vergi levhasında yer almamakta idi. Vergi levhası oluşturan programda değişiklik yapılarak 01.02.2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır. Bu tarihten sonra oluşturulacak vergi levhalarında vergi dairesi sicil kaydındaki "Ticaret Unvanı" yer alacaktır. Oluşturulan vergi levhasında mükellefin "Ticaret Unvanı" nın olmaması durumunda vergi dairesince söz konusu bilgi girilmemiş olabilir. Bu durumda mükelleflerin vergi dairesine müracaatta bulunarak mükellef dosyasından varsa ticaret sicilden alınan ticaret unvanı girişini yaptırmaları gerekir. Ayrıca daha önce hatalı girişi yapılan ticaret unvanları da yine vergi dairesince sicil kayıtlarından düzelttirilecektir.

03.01.2013 Muhtasar Beyanname Duyurusu

82 seri no.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri kapsamında oluşturulan Muhtasar Beyannameler (Muh;GVK281) üzerinde Aralık 2012 döneminden itibaren uygulanmak üzere değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

Bu Beyannamelerde "Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler Hariç)" bölümünde 101, 102, 103, 111, 121, 253 ve 254 Tür Kodlu işlemler bakımından uygulanmakta olan toplu olarak tek bir satırda yazma uygulaması sona erdirilmiştir. Bu itibarla, 101, 102, 103, 111, 121, 253, 254 Tür Kodlu işlemler için istenen bilgiler hesap/işlem esas alınmak üzere ayrı ayrı bildirilecektir. Dolayısıyla, bir dönem içerisinde aynı tür kodu içerisinde takip eden birden fazla hesap/işlem, tek bir satırda toplanmadan ayrı ayrı satırlarda belirtilmek üzere bildirilecektir.

Yine bu Beyannamelerde yalnızca 101, 102, 103, 111, 121, 253 ve 254 Tür Kodlu ödemeler bakımından uygulanmak üzere, "Ödeme Yapılanın" Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilinmiyorsa bu alanlara "1111111111/99999999999" ibareleri yazılacaktır. Yine, T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bilinmeyen kişiler bakımından aynı dönem içerisinde bir kodlu işlemle ilgili olarak birden fazla işlem yapılması durumunda, her bir işlem ayrı ayrı satırlarda ve bu kişilerin "Adı ve Soyadı (Unvanı)" alanları da mutlaka yazılmak suretiyle bildirilecektir. Ayrıca, Adres bilinmiyorsa adres alanına "Bilinmiyor" ibaresi yazılacaktır.

31.12.2012 KDV Beyannameleri Değişikliği

Katma Değer Vergisi (KDV1;) Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

03.12.2012 e-BEYANNAME'DEN BİR HİZMET DAHA

Siz Sayın Meslek Mensupları veya e-beyanname gönderme yetkisi olan mükelleflerimize yeni bir hizmet daha sunmaktayız.

Mükellefleri ile aralarında sözleşmesi olan meslek mensupları ve e-beyanname gönderme yetkisi olan mükellefler, göndermeyi sehven unuttukları beyannameleri artık kendi kullanıcı kodları ile e-beyannameye bağlandıklarında GİB ambleminin altında MESAJLAR kulakçığında görebileceklerdir.

Bu hizmetimiz Ekim 2012 dönemi beyannamelerinden itibaren başlayacak olup; beyanname vermesinin bitimini takip eden ayın ilk haftasında açılacak ve 15 gün süre ile gösterilecektir. Bu süre içerisinde beyanname verilse bile MESAJLAR kulakçığında verilmedi olarak görülecektir.

Ayrıca, Kasım 2012 döneminden itibaren beyannamesi/beyannameleri verilmeyen mükelleflere de internet vergi dairesi şifresi ile internet vergi dairesine girdiklerinde kendileri veya muhasebecileri tarafından verilmeyen beyannameleri için bilgi verilecektir.

01.12.2012 MUHTASAR BEYANNAME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gelir Vergisi Kanunu 82 no.lu sirküleri gereği gönderilen Muhtasar Beyannamelerde (MUH;MUHGVK281) SADECE 101, 102, 103, 111, 253, 254 ,121 tür kodlu ödemeler için olmak üzere; ödemeleri bir sicil numarasından aynı tür kodunda olanları toplayarak tek satırda yazmaları gerekmektedir. TCKN/VKN bilinmeyenler 1111111111/9999999999 yazmalarına müsaade edilecektir. Bu siciller için de aynı tür kodundan bilgiler toplanarak tek satırda yazılacaktır. Bütün mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.


02.11.2012 DUYURU

Başkanlığımız sistemlerinde 4 Kasım 2012 tarihinde, saat 08:00 - 13:00 arasında bakım yapılacağından internet hizmetlerimize erişim olmayacaktır.

17.10.2012 Beyanname Düzenleme Programı Güncellemesi

Tablolara Excel'den veri alınma işlemi güncellenmiştir. Bu işlemi uygulayan mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.

17.10.2012 Mükellefiyet Grubu Seçimine İlişkin Duyuru

Düzeltme beyannamesi ve kanuni süresinden sonra beyanname veren mükelleflerimizin, VUK 352 ve VUK 355'e göre uygulanacak cezanın tespit edilmesi için mükellefiyet grup seçimini yaparken (1.Sınıf, 2.Sınıf) hata yaptıkları tespit edilmiştir. Bu seçim programlarımızda kontrol altına alınmıştır. Mükellefiyet grup seçimini yanlış seçerek vergi kaybına sebep olan mükelleflerimiz tespit edileceğinden, lütfen mükellefiyet grubunu doğru olarak seçmeye özen gösteriniz.

17.10.2012 Damga Vergisi Muafiyetine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere bazı kurum ve kuruluşlara e-beyanname göndermeleri sırasında ödemeleri gereken Damga Vergisi ile ilgili muafiyet tanınmıştır. Bu muafiyetten faydalanma hakkı olan mükelleflerimiz Başkanlığımızca belirlenmiştir.

Damga Vergisi muafiyetinden faydalanma hakkı olmasına rağmen bizim listemizde yer almayan mükelleflerimizin Damga Vergisi muafiyetinden yararlanma gerekçeleri tespit edilemediğinden, bu mükelleflerimizin e-beyanname gönderme esnasında açılacak kutucuğa "Damga Vergisi muafiyetinden faydalanma gerekçelerini" belirtmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde Damga Vergisi muafiyetinden faydalandırılmayacaklardır. Başkanlığımızca Kanuni Gerekçeler değerlendirilerek gerekli işlem yapılacaktır.

01.10.2012 BA-BS Bildirimleri

01.10.2012 tarihinden itibaren 418 no.lu tebliğ gereği BA-BS Bildirimlerinde değişiklik olmuştur. BA-BS Bildirimlerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

19.09.2012 Paket Kontrol İşlemleri Hakkında Duyuru

Gönderilen paketlerdeki beyannamelerin tablolarında 5.000'den fazla kayıt olması durumunda beyannamelerin kontrolü doğal olarak uzun sürebilmekte ve tarayıcı (İnternet Gezgini) programları işlemlerin bitişini beklemeden bağlantıyı koparmaktadır. Bu durumda işlem halen devam ettiği halde kullanıcılarımız işlemin yarıda kaldığını düşünerek yeniden giriş yapıp yeniden paket göndermekte ve mükerrer beyannameler ortaya çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda kullanıcılarımızın yeniden paket göndermeden bir süre bekledikten sonra paketin durumunun Kontrol Bekliyor durumundan Kontrol Edildi durumuna geçmesini beklemeleri gerekmektedir. Paketlerin durumları Paket Ara seçeneğinden sorgulanabilmektedir.

01.08.2012 Gelir Stopaj (Muhtasar Beyanname) Değişikliği

Gvk 283 no.lu Gelir vergisi Tebliği gereği Muhtasar Beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir. Yalnızca 101, 102, 103, 111, 253, 254 tür kodlu ödemelere münhasır olmak üzere Vergi Kimlik Numarası bilinmiyorsa 1111111111 yazılabilir. Adres bilinmiyorsa adres alanına Bilinmiyor yazılacaktır.

14.06.2012 Duyuru

117 No.lu Tebliğ gereği Kdv tevkifatlarında Mayıs 2012 döneminden itibaren değişiklik olmuştur. Nisan-2012 dönemine ait (eski oranlı) bilgiler Nisan dönemine ait düzeltme beyannamesi ile verilecektir.

01.06.2012 Gelir Stopaj (Muhtasar Beyanname) Değişikliği

14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 117 nolu Kdv Tebliği gereği Muhtasar Beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri (Muh;GVK281) gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

01.06.2012 KDV Beyannameleri Değişikliği

14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 117 nolu Kdv Tebliği gereği Katma Değer Vergisi (KDV1;Kdv2;KDV9015) Beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri gönderecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programı'nı güncellemeleri gerekmektedir.

01.05.2012 Muhtasar Beyanname Değişikliği

01.05.2012 tarihinden itibaren muhtasar beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Başkanlığımızca yayınlanan 02.05.2012 tarih ve GVK-82/2012-4 Sayılı Gelir Vergisi Sirkusu gereği Muhtasar Beyannamelerinin Ödemeler kulakçığında Tevkifat yapan kişilere ait bilgiler bölümünde değişiklik yapılmıştır.

01.04.2012 2011 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2011 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2012 Muhtasar Beyanname Değişikliği

01.04.2012 tarihinden itibaren muhtasar beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Başkanlığımızca yayınlanan 26.03.2012 tarih ve GVK-81/2012-3 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri?nde; 14.02.2012 tarihli ve 28204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 22.12.2011 tarihli ve Esas No:2010/7 ve Karar No:2011/172 sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 04.06.2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen geçici 73 üncü maddesi, 06.06.2008 tarihinden önce 29.01.2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanması gereken mükellefler yönünden iptal edilen karar uyarınca program değişikliği yapılmıştır.

01.04.2012 Kazan Vergi Dairesi

01.04.2012 tarihinden itibaren Kazan Malmüdürlüğü; Kazan Vergi Dairesi olarak hizmet vereceğinden düzenlenecek gerek yeni gerekse eski dönemlere ait beyannamelerde Kazan Malmüdürlüğü yerine Kazan Vergi dairesi seçilecektir.

01.04.2012 Gelir Geçici/Kurum Geçici Beyannameleri

01.04.2012 tarihinden itibaren Gelir Geçici ve Kurum Geçici beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

16.03.2012 2011 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Anayasa Mahkemesinin 09/02/2012 tarihinde vermiş olduğu Esas No: 2010/93 sayılı karar gereği (Yürürlüğü Durdurma) 2011 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nde Yatırım İndiriminden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin yeniden düzenlenmiş Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini vermiş ve beyannamesinde Yatırım İndirimi bulunan mükelleflerimiz Düzeltme beyannamesi vereceklerdir.

01.03.2012 2011 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2011 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi ve Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2012 Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi'nde değişiklik yapılmıştır. Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.

15.02.2012 Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi

17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 88 nolu tebliğ gereği Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi'nde yer alan il-ilçe bilgilerinde değişiklik yapılmıştır. Banka Muameleleri Vergisi beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.

14.02.2012 Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi

17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 88 nolu tebliğ gereği Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi'nde değişiklik yapılmıştır. Banka Muameleleri Vergisi beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden yeniden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.02.2012 2011 Dönemi Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi

2011 dönemi için Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi'nde bir değişiklik olmadığı için Beyanname Düzenleme Programı'nın yeniden indirilmesine gerek olmadan 2010 dönemi beyannamesi kullanılabilecektir.

01.02.2012 Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi

17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 88 nolu tebliğ gereği Banka Muameleleri Vergisi Beyannamesi'nde değişiklik yapılmıştır. Banka Muameleleri Vergisi beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.02.2012 GVK 281 No'lu Tebliğ Kapsamında MUHGVK281 Bildirimi

03 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 281 nolu tebliğ gereği 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyette bulunan bankaların, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 ve 30 uncu maddeleri gereğince yaptıkları ödemeler ve tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri bildirdikleri muhtasar beyannamelerinin tek merkezden verilebilmesine ilişkin olarak MUHGVK281 Bildirimi oluşturulmuştur. Bankaların düzenleyecekleri MUHGVK281 bildirimleri için güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

04.01.2012 Gelir Geçici Beyanname Değişikliğine İlişkin Duyuru

Gelir Geçici Beyannamesine ek kontrollerin konulması nedeni ile Gelir Geçici beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.01.2012 2012 Yılı Damga Vergisi Miktarları

55 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2012 yılı için geçerli Damga Vergisi miktarları açıklanmıştır. Tüm kullanıcıların yeni değerleri içeren Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.12.2011 Özel Tüketim Vergisi 4 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "4 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.
Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (4 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

15.11.2011 Özel Tüketim Vergisi 4 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "4 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.
Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (4 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

15.11.2011 Özel Tüketim Vergisi 1 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "1 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.
Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (1 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

15.11.2011 Özel Usulsüzlük Cezaları ile ilgili Açıklama

Bazı mükelleflerimizin beyannamelerini "Kanuni Süresinden Sonra" verirken "Mükellef Grubunu" yanlış seçtikleri görülmektedir. Bu nedenle "Mükellef Grubu" seçimi sırasında ek kontrol konulmuştur. Buna rağmen hatalı seçim yapanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

01.10.2011 Özel Tüketim Vergisi 1 numaralı Beyannamesinde Yapılan Değişiklik

Özel Tüketim Vergisi mevzuatında yapılan yeni düzenlemeler kapsamında "1 Numaralı Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi"nde değişiklik yapılmıştır.

Özel Tüketim Vergisi beyannamesi (1 No.lu) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.07.2011 Muhtasar Beyanname Değişikliği

3 Aylık olarak verilecek muhtasar beyannamelere işçi sayısı kontrolü konulduğundan 01.07.2011 tarihinden itibaren 3 Aylık Muhtasar beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.07.2011 Katmadeğer Vergisi Beyannamesi (2) ve KDV9015 Beyanname Değişikliği

01.07.2011 tarihinden itibaren Katmadeğer Vergisi Beyannamesi (2) ve KDV9015 beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.07.2011 İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler İçin Gerekçe Girişi

01.07.2011 tarihinden itibaren İhtirazi Kayıtla verilecek beyannameler Özel Onay aşamasında İhtirazi Kayıt Gerekçesi belirtilerek onaylanacaktır.

01.06.2011 Vergi Levhasının Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Duyuru

27.05.2011 tarih ve 27946 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 408 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde açıklandığı üzere, vergi levhaları İnternet Vergi Dairesi'ne kullanıcı kodu, parola ve şifre ile giriş yapıp SORGULAMALAR/ Vergi Levhası Bilgileri seçeneğinden oluşturulup görüntülenebilecek ve yazdırabilecektir.

20.05.2011 6111 Sayılı Kanunun 10/3 Maddesi Kapsamında Ödenen KDV'nin 1 No.lu KDV Beyannamesinin "Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı" Tablosuna Dahil Edilme Şekline İlişkin Duyuru

6111 sayılı Kanunun 10/3 maddesi kapsamında, işletmede yer aldığı halde kayıtlarda yer almayan emtiaya ilişkin olarak yapılan beyan üzerine tahakkuk eden KDV, en erken bu tutarın ödendiği döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Bu kapsamda kayıtlara alınan emtiaya ilişkin olarak ödenecek ve ödendiği dönem 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacak KDV, beyannamenin 'Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarının Oranlara Göre Dağılımı' tablosuna aşağıda belirtildiği şekilde dahil edilecektir.

Buna göre söz konusu Tablonun;
- "KDV Oranı" alanına, 6111 sayılı Kanunun 10/3 maddesi kapsamında KDV beyanında kullanılan oran (%0,5-4-10) yerine emtianın tabi olduğu asıl oran (%1-8-18),
- "KDV Tutarı" alanına, 6111 sayılı Kanunun 10/3 maddesi kapsamında verilen KDV beyannamesi üzerine tahakkuk eden ve ödenen KDV tutarı girilecektir.

Tablonun "Alınan Mal ve Hizmete Ait Bedel" alanı, yukarıda belirtilen veri girişlerine dayanılarak, beyanname programı tarafından hesaplandığından, bu alana herhangi bir tutar girişi yapılmayacaktır. Bu alanda yer alacak tutarın, stok beyanı kapsamında beyan edilen tutardan düşük olması nedeniyle mükellefler tarafından herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

01.04.2011 ÖNEMLİ Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında

Mevcut KESINMIZAN kodlu "Kesin Mizan Bildirimi", "Gelir Vergisi Mükellefleri" için ayrılmış olup, "Kurumlar Vergisi Mükellefleri" için KESINMIZANK kodlu yeni bir bildirim oluşturulmuştur. Kesin Mizan Bildiriminde bulunacak olan Kurumlar Vergisi mükelleflerinin güncel Beyanname Düzenleme Programını Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

XML formatında Kesin Mizan Bildirimi üreten muhasebe paket programı üreticilerinin dikkatine: Üretilen XML yapısında bir değişiklik yapılmamış ancak referans verilen XSD dosyasının adı değiştirilmiştir. Gelir Vergisi mükellefleri için üretilen XML içinde KESINMIZAN_1.xsd dosyasının, Kurumlar Vergisi Mükellefleri için üretilen XML içinde KESINMIZANK_1.xsd dosyasının referans verilmesi gerekmektedir.

Not: Mart ayı içinde Kesin Mizan bildiriminde bulunan Gelir Vergisi mükelleflerinin yeni bildirim gönderip onaylamalarına gerek bulunmamaktadır.

01.04.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (STOK- KASA)

Bu kanunun 10. ve 11. Maddesinden (İşyerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia makine) (Kasa ve Ortaklardan alacaklar) faydalanmak isteyen mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2011 2010 Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi

2010 dönemi için Kurumlar Vergisi Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2011 Muhtasar Beyanname Değişikliği

01.04.2011 tarihinden itibaren muhtasar beyannamelerini gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

Muhtasar beyannamelerinin Tablo-1 bölümünde, Serbest Meslek Ödemelerine ait 21-22, Yıllara Yaygın İnşaat İşlerine ait 31-32, Kira Ödemelerine ait 41-42 ve Zirai Mahsuller ve Hizmet Ödemelerine ait 91-92-93-94-95-96 kodlarına ilişkin ödemelerin bulunması halinde Tablo-3 (Ücret ve Ücret Sayılan Ödemeler ile Menkul Sermaye İratları Dışında Kalan Ödemelere Ait Bildirim) bölümünün doldurulması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde Tablo3'deki eksikliklerin giderilmesine yönelik vergi dairenizce düzeltme beyannamesi verilmesi istenebilecektir.

01.04.2011 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki mallara ilişkin 2B numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listelerdeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2011 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki mallara ilişkin 3B numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listelerdeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.04.2011 Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki mallara ilişkin 4 numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listelerdeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

19.03.2011 2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi

2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi için hazırlanan programın Ücret kısmımda değişiklik yapıldığından Beyannamelerini gönderen mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.
Daha önce Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Ücret kısmı dolu olan mükelleflerimiz yeni programla önceki beyanlarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

18.03.2011 405 ve 407 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

Bilindiği üzere, 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yürürlülük tarihi 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.08.2011 tarihine ertelenmiştir.
Bu kapsamda, daha önce 405 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince meslek mensupları tarafından elektronik ortamda internet vergi dairesine bilgi girişi yapılan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmelerinden/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmelerinden sistemde "Geçerli E-Beyanname Sözleşmeleri Listesi"nde yer alanlarının 407 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince tekrar bilgi girişi yapılmayacaktır.

17.03.2011 2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi

2010 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi İçin Hazırlanan Program ile Vergi Değerine göre Bulunan Emsal Kira Bedeli'nin düşük çıkması nedeniyle Beyannamelerini kaydedemeyen mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

16.03.2011 2010 Dönemi Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2010 dönemi için Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Hazırlanan Program ile Vergi Değerine göre Bulunan Emsal Kira Bedeli'nin düşük çıkması nedeniyle Beyannamelerini kaydedemeyen mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

16.03.2011 Özel Tüketim Vergisi I Sayılı liste

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallara ilişkin 1 numaralı ÖTV beyannamesi, 6111 sayılı Kanunla değişen söz konusu listedeki GTİP numaralarına göre yenilenmiştir. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

04.03.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

Bu kanunun 5. Maddesinden faydalanmak isteyen mükelleflerimiz, beyannamelerini onaylarken Özel Onay sayfasında _6111 (6111 Sayılı Kanun) Özel İşareti'ni seçerek beyannamelerine özel onay verebilirler.

02.03.2011 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun (MATRAH ARTTIRIMI)

Bu kanunun 6.,7.,8. Maddelerinden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2011 2010 Dönemi Kesin Mizan Bildirimi

V.U.K' nun 403 nolu tebliğ gereği 2010 yılına ait Kesin Mizan Bildirimi yapacak tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.03.2011 2010 Dönemi Yıllık Gelir Vergisi ve Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi

2010 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi ve Beyana Tabi Geliri sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

28.02.2011 Beyanname Değişikliklerine İlişkin Duyuru

01.03.2011 tarihinde E-Beyanname sistemi saat 09:00 - 13:30 arasında beyanname değişiklikleri nedeniyle kapalı olacaktır.

22.02.2011 405 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliğine İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, 405 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 19/02/2011 tarih ve 27851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Söz konusu tebliğ uyarınca, 01/03/2011 tarihinden itibaren E-Beyanname sisteminde sözleşme bilgisi aranacağından, meslek mensuplarının tebliğ uyarınca zorunlu bulunan bilgi girişini 15/03/2011 tarihini beklemeksizin (eğer bu tarihten önce beyanname gönderilecekse beyanname göndermeden önce) bir an önce yerine getirmeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.
Öte yandan, 2010 yılı içerisinde iptal/fesih edilen veya süresi biten sözleşmelerin hükmü devam etmediğinden bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır.

19.02.2011 405 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliğine İlişkin Bilgi Girişi

405 Sıra No'lu V.U.K. Genel Tebliği kapsamında; aracılık yetkisi bulunan meslek mensuplarının 340 No'lu V.U.K Genel Tebliği uyarınca müşterileriyle düzenlemiş oldukları "Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmeleri / Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmeleri" ne ait bilgilerin girişi, İnternet Vergi Dairesi'nde BİLGİ GİRİŞİ / E-Beyanname Yetki Bilgileri bölümünde 19.02.2011 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.
Meslek mensupları, müşterileriyle düzenlemiş oldukları E-beyanname sözleşmelerine ait bilgilerin girişini yapmadıkları sürece müşterilerine ait beyannameleri/bildirimleri elektronik ortamda gönderemeyeceklerdir.

07.02.2011 Kesin Mizan XML Formatı

1 Mart 2011 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak olan Kesin Mizan Bildirimi'nin XML formatına ilişkin bilgilere buradan ulaşılabilir.

01.02.2011 (2010) Dönemi Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi

2010 dönemi için Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.02.2011 Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannameleri

29 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamelerinin Vergi Bildirimi Bölümünün Alınan Paraların Türü Sütununa "Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar" ile "Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar" değişiklikleri eklenmiştir.
Ocak 2011 döneminden başlamak üzere 01.02.2011 tarihinden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamesi verecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.02.2011 Özel Tüketim Vergisi III Sayılı liste

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki III sayılı listeye göre verilen Özel Tüketim Vergisi beyannalerinde değişiklik yapılmıştır. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin beyanname (3a) (3b) gönderecek mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

01.01.2011 2011 Yılı Damga Vergisi Miktarları

54 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı için geçerli Damga Vergisi miktarları açıklanmıştır. Tüm kullanıcıların yeni değerleri içeren Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.